Ки­я­ни зустрінуться із су­пер­ба­сом Ко­чер­гою

Den (Ukrainian) - - Культура -

10 червня у кон­фе­ренц-за­лі Цен­траль­но­го дер­жав­но­го ар­хі­ву-му­зею лі­те­ра­ту­ри і ми­сте­цтва Укра­ї­ни від­бу­де­ться уро­чи­ста пе­ре­да­ча на дер­жав­не збе­рі­га­н­ня твор­чих до­ку­мен­тів ви­да­тно­го ба­са Ана­то­лія Ко­чер­ги. Бу­дуть екс­по­ну­ва­ти­ся фо­то­гра­фії сцен опер­них ви­став за уча­стю спів­а­ка у най­ві­до­мі­ших те­а­трах сві­ту, но­тні ви­да­н­ня з дар­чи­ми на­пи­са­ми А. Ко­чер­ги та ін­ші до­ку­мен­ти. Во­ни ста­нуть пер­ши­ми в осо­бо­во­му фон­ді ми­тця, по­пов­не­н­ня яко­го пла­ну­є­ться й під час на­сту­пних ві­зи­тів спів­а­ка на Ба­тьків­щи­ну. Ана­то­лій Ко­чер­га роз­ка­же про свій твор­чий шлях, до­свід спів­пра­ці з ви­да­тни­ми ди­ри­ген­та­ми, ре­жи­се­ра­ми опер­них те­а­трів у всьо­му сві­ті та про роль спів­а­ка у су­ча­сно­му му­зи­чно­му те­а­трі. «Історія пи­ше­ться сьо­го­дні. За­по­ча­тко­ву­ю­чи осо­бо­вий фонд, та­ким чи­ном від­кри­ва­єш ще один шлях до пі­зна­н­ня твор­чої ді­яль­но­сті ви­да­тно­го ми­тця. Ана­то­лій Ко­чер­га ни­ні ме­шкає у Ві­дні, за­ли­ша­ю­чись вір­ним не ли­ше ми­сте­цтву, а й Ба­тьків­щи­ні. Ве­ли­ка вдя­чність Ана­то­лію Іва­но­ви­чу за мо­жли­вість спіл­ку­ва­н­ня з ним, ви­да­тним ми­тцем й ле­ген­дар­ним українцем», — роз­по­ві­ла Оле­на Чи­жо­ва, ди­ре­ктор ЦДАМЛМ Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.