Про ста­рий-но­вий му­зей та по­лі­ти­ку

Den (Ukrainian) - - Культура -

Український центр роз­ви­тку му­зей­ної спра­ви, Бри­тан­ська Ра­да в Укра­ї­ні та На­ціо­наль­ний ху­до­жній му­зей Укра­ї­ни за­про­шу­ють 11 червня на ле­кцію Де­ві­да Фле­мін­га «Му­зеї та по­лі­ти­ка», по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua. Бри­тан­ський до­слі­дник, ке­рів­ник асо­ці­а­ції се­ми му­зе­їв Лі­вер­пу­ля Девід Фле­мінг ствер­джує, що пе­ре­бу­ва­ти по­за по­лі­ти­чни­ми про­це­са­ми — це зна­чить уни­ка­ти вза­є­мин, які ха­ра­кте­ри­зу­ють су­спіль­ство. Бо по­лі­ти­ка — на­рі­жний ка­мінь су­спіль­них від­но­син, а му­зеї є су­спіль­ни­ми кон­стру­кта­ми. Для Фле­мін­га оче­ви­дно, що всі му­зеї є по­лі­ти­чно за­ан­га­жо­ва­ни­ми. «Чо­му, — за­пи­тує він, — де­я­кі вда­ють, що во­ни та­ки­ми не є?» Та­кі тра­ди­цій­ні му­зеї Фле­мінг вва­жає «ста­ро­мо­дни­ми». Яскра­вим при­кла­дом при­хо­ва­ної по­лі­ти­чної за­ан­га­жо­ва­но­сті му­зею, на дум­ку Де­ві­да Фле­мін­га, є му­зеї єв­ро­пей­ських кра­їн — ко­ли­шніх ім­пе­рій, де ви­став­ле­ні на огляд об’єкти не­рід­ко є ре­зуль­та­том по­гра­бу­вань під­ле­глих кра­їн у рі­зні ча­си. Які, до то­го ж, до­да­ють при­сма­ку зверх­но­сті єв­ро­пей­ських кра­їн над ко­ли­шні­ми ко­ло­ні­я­ми. «Ста­ро­мо­дно­му» му­зею Фле­мінг про­ти­став­ляє «но­вий» му­зей. Но­ви­ми він на­зи­ває ті му­зеї, які ста­ють май­дан­чи­ка­ми для актив­но­го спіл­ку­ва­н­ня сво­єї гро­ма­ди, які про­во­дять кам­па­нії та ор­га­ні­зо­ву­ють рі­зні по­дії, під­ні­ма­ю­чи со­ці­аль­но ва­жли­ві пи­та­н­ня, зокре­ма у сфе­рі прав лю­ди­ни та на­ціо­наль­ної іден­ти­чно­сті. «Зві­сно, є ри­зик пе­ре­сту­пи­ти ме­жу між про­па­ган­дою і ви­хо­ва­н­ням па­трі­о­ти­зму, про­те ми не ма­є­мо бо­я­ти­ся ви­слов­лю­ва­ти свою дум­ку, на­віть якщо не всі з нею по­го­джу­ю­ться», — ка­же Фле­мінг. У му­зеї ма­ють лу­на­ти не ли­ше го­ло­си вла­ди, а й го­ло­си про­стих лю­дей — їхніх істо­рій, вра­жень, пе­ре­жи­вань.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.