«Голос...», що об’єд­нує кра­ї­ну

Як із та­лант-шоу зро­би­ти со­ці­аль­ний і гу­ма­ні­сти­чний про­ект

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ан­на СВЕНТАХ, «День»

«Нас див­ля­ться 12 міль­йо­нів лю­дей», «за на­ших спів­а­ків го­ло­су­ють гля­да­чі з Укра­ї­ни, Єв­ро­пи, США, Ка­на­ди, Ізра­ї­лю та Азії», — так го­во­ри­ли ве­ду­чі про­е­кту «Голос кра­ї­ни» Оль­га Фрей­мут та Юрій Гор­бу­нов під час не­діль­ної транс­ля­ції су­пер­фі­на­лу спів­о­чо­го шоу. Со­цме­ре­жі в цей час та­кож «штор­ми­ло» — свої дум­ки і сел­фі пу­блі­ку­ва­ли ти­ся­чі лю­дей, в то­му чи­слі й тре­не­ри про­е­кту, із хе­ште­гом #?goloskrainy?. Най­яскра­ві­ші фото по­ка­за­ли у пря­мо­му ефі­рі на всю кра­ї­ну на ве­ли­че­зно­му муль­ти­ме­дій­но­му екра­ні, який мі­стив­ся по­за­ду сце­ни. За­га­лом атмо­сфе­ра вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня і об’єд­на­н­ня про­ни­зу­ва­ла ко­жен еле­мент шоу — від ви­сту­пів спів­а­ків на сце­ні до їхньо­го «за­ка­дро­во­го» спіл­ку­ва­н­ня. Цю ж тен­ден­цію за­свід­чи­ло і го­ло­су­ва­н­ня гля­да­чів, які з чо­ти­рьох су­пер­фі­на­лі­стів — Єв­ге­на То­ло­чно­го, Ан­дрія Лу­чан­ка, Те­тя­ни Ре­ше­тняк та Ан­то­на Ко­пи­ті­на — обра­ли «Го­ло­сом кра­ї­ни» остан­ньо­го, спів­а­ка з Дон­ба­су. В п’ято­му се­зо­ні про­ект ка­на­лу «1+1» пе­ре­ріс ме­жі те­ле­ві­зій­но­го жан­ру та­лант-шоу і став со­ці­аль­но-ін­те­гро­ва­ним про­е­ктом тво­ре­н­ня су­ча­сної по­пу­ляр­ної укра­їн­ської куль­ту­ри.

«Цьо­го ро­ку «Голос...» — най­кра­щий з усіх п’яти се­зо­нів», — на­пи­сав на сво­їй «фейс­бук»-сто­рін­ці ге­не­раль­ный ди­ре­ктор 1+1 media Оле­ксандр Тка­чен­ко. І справ­ді, про­ект пі­дго­ту­вав ба­га­то сюр­при­зів для сво­їх гля­да­чів. Пер­ша ра­зю­ча змі­на — пов­ні­стю український ре­пер­ту­ар уча­сни­ків із вкра­пле­н­ням сві­то­вих хі­тів. Ко­ли під час су­пер­фі­на­лу уча­сник ко­ман­ди Ті­ни Ка­роль ба­га­то­ді­тний ба­тько, до­неч­ча­нин спів­ає у ви­ши­ван­ці «Два ко­льо­ри мої» або пі­сню «Ма­те­рин­ська лю­бов» під ві­део­ряд йо­го дру­жи­ни з не­мов­лям на ру­ках, — те­ле­ві­зій­ну ау­ди­то­рію про­гра­ми це про­ймає сто­від­со­тко­во. Або ко­ли транс­лю­ю­ться ка­дри істо­рії Ан­дрія Лу­чан­ка з ко­ман­ди Свя­то­сла­ва Ва­кар­чу­ка — хло­пець дав­но хо­тів пі­ти на ка­стинг «Го­ло­су кра­ї­ни», але у кін­ці 2013 ро­ку ви­рі­шив, що йо­го мі­сце — на Май­да­ні, він був у чи­слі пер­ших 30 сту­ден­тів, які ви­йшли ви­бо­рю­ва­ти пра­во на май­бу­тнє сво­єї кра­ї­ни. Йо­го ре­пер­ту­ар (від Counting stars до «Че­рем­ши­ни») і ма­не­ра ви­сту­пів по­ка­за­ли весь спектр мо­ло­до­го та­лан­ту — від на­ро­дних спів­о­чих ко­ре­нів до транскор­дон­но­го му­зи­чно­го сві­то­ба­че­н­ня. «Це єв­ро­пей­ське шоу, і ти по-єв­ро­пей­ськи за­спі­вав», — ска­зав про ін­шо­го уча­сни­ка — Єв­ге­на То­ло­чно­го — йо­го му­зи­чний тре­нер Оле­ксандр По­но­ма­рьов. І укра­їн­сько­му те­ле­гля­да­че­ві та­кож ва­жли­во на­вчи­ти­ся ба­чи­ти не ли­ше на­ше рі­дне те­пе­рі­шнє, а й своє єв­ро­пей­ське май­бу­тнє, яке уосо­блю­ють ці мо­ло­ді та­лан­ти.

Ще один вда­лий хід « Го­ло­су...» — по­пу­ля­ри­за­ція укра­їн­ських ком­по­зи­то­рів. Уча­сни­ця ко­ман­ди По­та­па Те­тя­на Ре­ше­тняк ви­ко­на­ла пі­сню «Сві­ча», му­зи­ку до якої на­пи­сав на­ро­дний ар­тист Укра­ї­ни, ле­ген­дар­ний Ми­ро­слав Ско­рик, який, до ре­чі, був при­су­тній на су­пер­фі­на­лі. Про­дю­се­ри шоу і тре­нер ри­зи­кну­ли і ви­пу­сти­ли в ефір пі­сню, в якій в то­му чи­слі є сло­ва про Голодомор. Для роз­ва­жаль­но­го про­е­кту — це ве­ли­кий ри­зик, але для на­ціо­наль­но­го, яким впов­ні стає «Голос кра­ї­ни», — це ве­ли­кий крок упе­ред. Зди­ву­вав і сам По­тап, який за­спі­вав ду­е­том із Те­тя­ною «Ми­нає день, ми­нає ніч»... укра­їн­ською, і пре­кра­сно, гли­бо­ко і про­ни­кли­во зву­чав йо­го голос. Про­те най­біль­ше схви­лю­вав гля­да­чів мо­мент пе­ред ви­зна­че­н­ням пе­ре­мож­ця « Го­ло­су...». Ще до ого­ло­ше­н­ня ре­зуль­та­тів Ті­на Ка­роль по­да­ру­ва­ла ро­ди­ні Ан­то­на Ко­пи­ті­на, який втра­тив своє жи­тло че­рез сьо­го­дні­шню вій­ну на Дон­ба­сі, клю­чі від квар­ти­ри у Ки­є­ві!.. І всі ці змі­ни у про­е­кті — по­чи­на­ю­чи від сто­сун­ків між тре­не­ра­ми і спів­а­ка­ми і за­кін­чу­ю­чи змі­ною фор­ма­ту і акцен­тів всьо­го шоу — за­свід­чу­ють: «Голос кра­ї­ни» стає май­дан­чи­ком для на­ціо­наль­но­го об’єд­на­н­ня че­рез укра­їн­ську му­зи­ку, «зве­де­н­ням мо­стів» між ре­гіо­на­ми і лю­дьми, про­е­ктом, де гу­ма­нізм ви­хо­дить на по­верх­ню.

ФОТО НАДАНО ПРЕС-СЛУЖБОЮ ТЕ­ЛЕ­КА­НА­ЛУ «1+1»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.