«ГОЛОС КРА­Ї­НИ» ЯК МАРКЕР

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Ві­кто­рія ЛЕЗIНА-МАСЛЯНА,

ген­про­дю­сер «1+1 про­да­кшн»:

—Я б не ска­зал а, що змі­нив­ся фор­мат «Го­ло­су...», ско­рі­ше, ми ли­ше цьо­го ро­ку до кін­ця усві­до­ми­ли, що на­справ­ді озна­чає цей про­ект у рам­ках кра­ї­ни. «Голос кра­ї­ни» є пев­ним мар­ке­ром. Він ба­га­то в чо­му ви­зна­чає не ли­ше куль­тур­ні пе­ре­ва­ги укра­їн­ців, але й те, ку­ди ми хо­че­мо йти да­лі і до чо­го пра­гне­мо. І вчо­ра­шня пе­ре­мо­га в «Го­ло­сі...» — то­му під­твер­дже­н­ня. З му­зи­чно­го по­гля­ду змі­ни від­бу­ва­ю­ться по­сту­по­во, ма­лень­ки­ми кро­чка­ми. У ме­не є аб­со­лю­тно чі­тке пе­ре­ко­на­н­ня, що в най­ближ­чих 10 ро­ків у нас одно­зна­чно змі­ни­ться му­зи­чний смак, і те, що ми на­зи­ва­є­мо «ша­ро­вар­щи­ною», те, чо­го ми со­ро­ми­мо­ся, пі­де без­по­во­ро­тно. То­чно так, як пі­шли ша­блон­ні, гру­бі сце­нар­ні при­йо­ми, які вже не спри­йма­ють на­ші гля­да­чі. Гля­да­чі чі­тко від­чу­ва­ють, ко­ли ми з ни­ми щи­рі, а ко­ли — ні. І ось у «Го­ло­сі...» во­ни цю щи­ру ін­то­на­цію від­чу­ли. Я ду­же вдя­чна за цю до­ві­ру, бо ко­ли ми з ко­ман­дою ро­би­ли цей про­ект, ко­жна се­кун­да — будь-яко­го ма­те­рі­а­лу, пі­сні, сю­же­ту, си­ту­а­ції — все це йшло від ду­ші. Цей про­ект — не ли­ше про му­зи­ку, але й про ко­ха­н­ня, тур­бо­ту та під­трим­ку, про до­по­мо­гу тим, ко­му во­на дій­сно по­трі­бна.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.