ВАСИЛЬКIВ – як ка­та­лі­за­тор!

Екс­пер­ти: Ви­бух на на­фто­ба­зі має зму­си­ти вла­ду обно­ви­ти ал­го­ритм за­хи­сту на­се­ле­н­ня і по­си­ли­ти пе­ре­вір­ки без­пе­ки про­ми­сло­вих об’єктів

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Оле­на БЕРЕЖНЮК, На­та­лія БІЛОУСОВА, Ма­рія ЮЗИЧ, «День»

Вже дру гий день пра ців ни - ки над зви чай них служб на ма га ють ся за га си ти по - же­жу під м. Ва­силь­ків (Ки­їв­ська область) на на­фто­ба­зі ком - па­нії «БРСМ-на­фта». На­га­да­є­мо, в по­не­ді­лок уве­че­рі на її те­ри­то­рії ви­ни­кла по­же­жа в ре­зер­ву­а­рі з па­ли­вом об’ємом 900 куб. м., пі­сля чо го во гонь пе ре ки нув ся на по руч роз та шо ва ні ре зер ву а ри з бен­зи­ном. До га­сі­н­ня по­же­жі за­лу­чи­ли по­над 300 осіб та 62 оди­ни­ці те­хні­ки, по­ві­до­ми­ли в Дер­жав­ній слу­жбі над­зви­чай­них си­ту ацій (ДСНС).

На мо­мент зда­чі но­ме­ру МВС про­ін­фор­му­ва­ло, що в ре­зуль­та­ті тра­ге­дії одна лю­ди­на за­ги­ну­ла, 14 трав­мо­ва­ні (з них 7 пра­ців­ни­ків ДСНС). По по­лу­дню вда­ло­ся уни­кну­ти пе­ре­ки­да­н­ня во­гню на ще одну ба­зу на­фто­про­ду­ктів — ком­па­нії «КЛО». А ближ­че до ве­чо­ра по­же­жни­ки та мі­лі­ціо­не­ри по­ча­ли­ся бо­ро­ти­ся з во­гнем, аби не допу­сти­ти йо­го пе­ре­ки­да­н­ня на вій­сько­ву ча­сти­ну, роз­та­шо­ва­ну за 50 км від меж по­же­жі. За­раз на мі­сці по­дії пра­цю­ють ря­ту­валь­ни­ки та пра­ців­ни­ки мі­лі­ції. Про­во­ди­ться ева­ку­а­ція лю­дей, які про­жи­ва­ють в най­ближ­чих на­се­ле­них пун­ктах, зокре­ма ме­шкан­ців сіл Кря­чки та Коб­ці.

До сло­ва, це вже не пер­ший ви­бух на стан­ці­ях «БРСМ». На ра­хун­ку ком­па­нії — мі­ні­мум три по­же­жі за остан­ній рік. У кві­тні ми­ну­ло­го ро­ку го­рі­ла ав­то­за­прав­на стан­ція бі­ля мі­ста Пе­ре­я­сла­вХмель­ни­цький, в якій за­ги­ну­ло шість осіб, ще шість — трав­му­ва­ли­ся. То­ді ке­рів­ни­цтво ком­па­нії се­ред при­чин ава­рії вка­за­ла на ймо­вір­ність те­ра­кту. Втім, пі­зні­ше в про­ку­ра­ту­рі Ки­їв­ської обла­сті по­ві­до­ми­ли, що при­чи­ною ста­ла слу­жбо­ва не­дба­лість трьох пра­ців­ни­ків ком­па­нії. А в жов­тні 2014 ро­ку за­кри­ли 26 АЗС ці­єї ком­па­нії че­рез по­ру­ше­н­ня по­же­жних норм. При цьо­му в ком­па­нії ствер­джу­ва­ли, що пе­ре­вір­ки по­же­жної без­пе­ки про­во­ди­ли не на­ле­жним чи­ном. А в сі­чні 2015 ро­ку ста­ла­ся по­же­жа на ав­то­за­прав­ній стан­ції в Бро­ва­рах Ки­їв­ської обла­сті, де ні­хто не по­стра­ждав.

За фа­ктом но­вої по­же­жі від­кри­то кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за ч.2 ст. 273 (по­ру­ше­н­ня пра­вил без­пе­ки на ви­бу­хо­не­без­пе­чних під­при­єм­ствах або ви­бу­хо­не­без­пе­чних це­хах) Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни.

Ра­дник го­ло­ви МВС, на­ро­дний де­пу­тат Ан­тон Ге­ра­щен­ко по­ві­до­мив, що Дер­жав­на слу­жба з над­зви­чай­них си­ту­а­цій не­о­дно­ра­зо во ви но си ла по­пе­ре­дже­н­ня ком­па­нії «БРСМ — На­фти» у зв’ яз ку з тим, що її об’ єк ти на наф то ба зі не від по ві да ють по - же­жним нор­мам. Ко­ли­шній очіль­ник ДСНС Зо­рян Шкі­ряк вва­жає, що мас­шта­бну по­же­жу і ви­бух під Ва­силь­ко­вим мо­гли ви­кли­ка­ти гру­бі по­ру­ше­н­ня пра­вил збе­рі­га­н­ня на­фто­про­ду­ктів.

На дум­ку до­цен­та ка­фе­дри еко­ло­гі­чної без­пе­ки На­ціо­наль­но­го авіа­цій­но­го уні­вер­си­те­ту Ві­та­лія Ка­зан­ця, при­чи­ною по­же­жі, ймо­вір­но, ста­ло по­ру­ше­н­ня пра­вил про­ве­де­н­ня зва­рю­валь­них ро­біт. «Без­по­се­ре­дньо во­гонь мо­гло спро­во­ку­ва­ти про­ті­ка­н­ня ре­чо­ви­ни. Окрім цьо­го, вчо­ра бу­ла ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра по­ві­тря, що теж не над­то до­бре. Ви­кли­ка­ти за­го­ра­н­ня мо­же і бли­скав­ка чи на­ко­пи­че­на ста­ти­чна еле­ктри­ка. Та­кож ціл­ком міг бу­ти ки­ну­тий не­до­па­лок. При­чин для за­го­ра­н­ня ба­га­то, то­му че­ка­є­мо ви­снов­ків ко­мі­сії», — від­зна­чає він.

Тим ча­сом у прес-слу­жбі «БРСМ-на­фта» це спро­сто­ву­ють і основ­ною при­чи­ною спа­ла­ху на­зи­ва­ють нав­ми­сний під­пал, а та­кож не ви­клю­ча­ють ва­рі­ант те­ра­кту. «Ми не­о­дно­ра­зо­во пу­блі­чно за­яв­ля­ли, що з 22 кві­тня 2014 ро­ку на­ші АЗС під­да­ва­ли­ся спла­но­ва­но­му зов­ні­шньо­му ти­ску і си­стем­ним на­па­дам не­ві­до­мих осіб, злов­ми­сні дії яких ма­ють всі під­ста­ви ква­лі­фі­ку­ва­ти­ся як те­ро­ри­сти­чні ата­ки...», — ска­за­но в офі­цій­но­му по­ві­дом­лен­ні ком­па­нії. В прес-слу­жбі під­кре­сли­ли, що пра­во­охо­рон­ці без­ді­ють у від­по­відь на їх звер­не­н­ня, адже за­мов­ни­ків і ви­ко­нав­ці цих зло­чи­нів не зна­йде­ні.

Втім у ор­га­нів вла­ди є пер­ші ре­зуль­та­ти ви­вче­н­ня спра­ви. Як по­ві­до­мив прес-се­кре­тар пре­зи­ден­та Свя­то­слав Це­гол­ко, вер­сія про те­ракт по­ки що не під­твер­джу­є­ться. Слід­ство три­ває да­лі.

Тож, хто вин­ний най­ближ­чим ча­сом має да­ти від­по­відь МВС, а яке по­ка­ра­н­ня — Ген­про­ку­ра­ту­ра. Але на­віть якщо Феміда та­ки зна­йде дій­сних ви­ну­ва­тців і по­ка­рає, нав­ряд чи спра­ву мо­жна бу­де вва­жа­ти за­кри­тою. Чер­го­ва мас­шта­бна тра­ге­дія ви­не­сла на по­верх­ню ще одне за­пи­та­н­ня без від­по­віді: чи го­то­ва дер­жа­ва си­стем­но до про­ти­дії та­ким «сюр­при­зам» і чи є го­то­ві ал­го­ри­тми ре­а­гу­ва­н­ня на по­ді­бні форс-ма­жо­ри? Акту­аль­ність по­зи­тив­ної від­по­віді осо­бли­во зро­стає в умо­вах вій­ни з Ро­сі­єю і мо­жли­вих те­ра­ктів

Ві­та­лій Ка­за­нець на­го­ло­шує, що у Мі­ні­стер­ства над­зви­чай­них си­ту­а­цій є від­пра­цьо­ва­ні ме­ха­ні­зми ре­а­гу­ва­н­ня. На­при­клад, існу­ють рі­зні нор­ма­тив­ні до­ку­мен­ти з кла­си­фі­ка­ці­єю по­жеж, за­хо­да­ми ре­а­гу­ва­н­ня то­що. По­же­жни­ки їх за­сто­со­ву­ють успі­шно, до­дає він. Хо­ча цю по­же­жу, ка­же ек­сперт, ймо­вір­но, га­си­ли не пра­виль­но від са­мо­го по­ча­тку. «Під час та­ких за­го­рань об’єкт одра­зу охо­ло­джу­ють. Це ви­мо­га те­хні­ки без­пе­ки, яку по­трі­бно ви­ко­ну­ва­ти не­гай­но. Я біль­ше сти ка­ю­ся з аві ацій ни­ми пи­та­н­ня­ми, у нас пер­ша бри­га­да, що при­бу­ває на по­же­жу, де го­рить па­ли­во, — при­бу­ває за три хви­ли­ни. Що­до га­сі­н­ня та­ких по­жеж є ви­мо­ги між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій і їх тре­ба до­три­му­ва­ти­ся. У ви­мо­ги вхо­дить осна­ще­н­ня те­хні­ки, час при­бу­т­тя бри­гад. В ае­ро­пор­тах во­ни ви­ко­ну­ю­ться чі­тко, як бу­ло на цьо­му під­при­єм­стві — не ві­до­мо. У них мав би бу­ти без­по­се­ре­дній зв’язок із по­же­жни­ми бри­га­да­ми мі­ста на ви­па­док над­зви­чай­ної си­ту­а­ції. Але чи був він? Якщо по­же­жни­ки під’їха­ли на­віть за 10 хви­лин, що ча­сто бу­ває при зви­чай­но­му ви­кли­ку, — це за­над­то пі­зно. По­же­жу тре­ба бу­ло одра­зу ло­ка­лі­зу­ва­ти, тут же оче­ви­дно, що час зга­я­ли», — вва­жає до­цент ка­фе­дри еко­ло­гі­чної без­пе­ки На­ціо­наль­но­го авіа­цій­но­го уні­вер­си­те­ту. На­ра­зі, про­дов­жує він, по­трі­бно ізо­лю­ва­ти усі ін­ші ци­стер­ни, які зна­хо­дя­ться по­ряд та уне­мо­жли­ви­ти пе­ре­ки­да­н­ня во­гню да­лі.

Але крім за­хи­сних дій дер­жа­ви на об’єктах та­ких ка­та­строф, має бу­ти й ал­го­ритм для за­хи­сту зви­чай­них гро­ма­дян. Про ньо­го роз­по­ві­ла «Дню» еко­лог, ко­ман­дир дру­жи­ни охо­ро­ни при­ро­ди мі­ста Ки­є­ва Да­рія Ши­ря­є­ва. «Лю­дям, які про­жи­ва­ють по­бли­зу мі­сця ава­рії та у мі­сцях, ку­ди ві­тром по­не­сло хма­ри пи­лу, вар­то бу­ло б на де­який час ви­їха­ти за ме­жі те­ри­то­рії. Якщо та­кої мо­жли вос ті не має, у обов’ яз ко во му по ряд ку тре ба ви ко рис то ву ва ти рас пі ра тор ні за со би за хис ту. За­раз у по­ві­трі опи­ни­ли­ся ор­га­ні­чні спо­лу­ки, що пов­ні­стю не оки­слю­ю­ться. Якщо лю­ди­на бу­де їх вди­ха­ти, її ди­халь­ні шля­хи ура­жа­ти­му­ться хі­мі­чни­ми спо­лу­ка - ми, а та­кож пи­лом. Не­без­пе­ка цих ре­чо­вин ще й у то­му, що во­ни за­ли­ша­ю­ться у ле­ге­нях лю­ди­ни на­зав­жди. У май­бу­тньо­му це мо­же при­зво­ди­ти до ра­ку ле­гень, а та­кож до ін­ших про­блем з ди­халь­ною си­сте­мою. Біль­шість про­ду­ктів зго­ра­н­ня вже пі­шли в атмо­сфе­ру, во­ни зна­хо­ди­ти­му­ться там до пер шо го до щу, пі сля ньо­го ре­чо­ви­ни пі­дуть у зем­лю та в во­ду, що та­кож по­тре­бу­ва­ти­ме кон т ро лю » , — роз по ві дає як по - во ди ти ся еко лог. На справ ді, до - дає Ши­ря­є­ва, вся ця ситуація де­мон­струє, що у наш час ні­що не мо же бу ти пов ніс тю без печ ним. «У мі­стах на ко­жно­му кро­ці сто­ять за­прав­ки, май­стер­ні, ма­га­зи­ни мас тил. На цих об’ єк тах зна - хо­дя­ться та­кі ж не­без­пе­чні ре­чо­ви­ни. У будь-який мо­мент че­рез чу­жу не­дба­лість во­ни теж мо­жуть за­го­рі­ти­ся. То­му ви­па­док із за­го­ран ням наф то ба зи у Ва силь ко ві має бу­ти си­гна­лом для нас», — вва­жає во­на.

І по­чу­ти йо­го, на­сам­пе­ред, ма­ють пред­став­ни­ки вла­ди, до­дає «Дню» ди­ре­кто­ра на­у­ко­во-те­хні­чно­го цен­тру «Пси­хея» Сер­гій Са­пє­гін. «На­шо­му уря­ду тре­ба тер­мі­но­во по­вер­ну­ти­ся до пра­кти­ки кон­тро­лю всьо­го то­го, що про­да­є­ться на па­лив­но­му рин­ку, а Ан­ти­мо­но­поль­но­му ко­мі­те­ту — до за­без­пе­че­н­ня до­бро­со­ві­сної кон­ку­рен­ції. Тра­ге­дія на на­фто­ба­зі — це ре­зуль­тат по­мил­ко­вих рі­шень з пе­ре­вір­ки яко­сті па­ли­ва, яке про­да­є­ться в роз­дрі­бі спо­жи­ва­чам», — вва­жає він.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.