«При­клад – го­лов­не!»

Укра­їн­цям по­трі­бен на­ціо­наль­ний банк кро­ві, на­ра­зі ж ві­до­мі лю­ди за­кли­ка­ють усіх ста­ти до­но­ра­ми

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Учо­ра вран­ці на­ро­дні де­пу­та­ти Юлій Мам­чур та Іри­на Си­со­єн­ко, а та­кож «кі­борг» Ана­то­лій Сви­рид зда­ли кров у Цен­трі кро­ві Зброй­них сил Укра­ї­ни. Акцію при­уро­чи­ли до Дня до­но­ра, який світ від­зна­чає 14 червня. Гро­мад­ські ді­я­чі за­кли­ка­ли всіх ста­ва­ти до­но­ра­ми і на­га­да­ли про про­бле­ми із за­го­тів­ля­ми кро­ві в Укра­ї­ні.

Юлій Мам­чур здав кров впер­ше у жит­ті. « Ні­чо­го. Мед­се­стри ква­лі­фі­ко­ва­ні, це не бо­ля­че, — ді­ли­ться вра­же­н­ня­ми на­ро­дний де­пу­тат. — Дня­ми по­ба­чив у со­ці­аль­ній ме­ре­жі ого­ло­ше­н­ня вій­сько­во­го го­спі­та­лю в Ки­є­ві, що тре- ба по­пов­ни­ти банк кро­ві, бо пі­сля бо­їв у Мар’їн­ці ба­га­то за­па­сів пе­ре­ве­зли у Дні­про­пе­тровськ і Хар­ків. Від­гу­кнув­ся. На схо­ді по­стій­но йдуть бо­йо­ві дії, хло­пці отри­му­ють важ­кі по­ра­не­н­ня. За­раз я, пред­став­ник за­ко­но­дав­чої вла­ди, по­ка­зую, що всім тре­ба зда­ва­ти кров. При­клад — го­лов­не. Як в ар­мії: ко­ли по­ка­зу­ють при­клад, усі все ви­ко­ну­ють».

Лю­ди актив­но від­гу­ку­ю­ться на за­клик зда­ва­ти кров. Під час бо­їв у Мар’їн­ці ми­ну­ло­го ти­жня за три дні по­над 250 лю­дей ста­ли до­но­ра­ми в Цен­трі кро­ві ЗСУ. «Актив­ність на­шо­го ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня ви­со­ка. Ра­ні­ше, ко­ли бу­ли біль­ші втра­ти, до­но­рів та­кож бу­ло біль­ше. За­раз ре­гу­лю­є­мо цей про­цес. Тре­ба, щоб кров бу­ла сві­жа», — ка­же на­чаль­ник Цен­тру кро­ві ЗСУ, го-

лов­ний транс­фу­зі­о­лог Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Укра­ї­ни Ана­то­лій Зам­ко­вий. Сьо­го­дні по­тре­би у кро­ві за­до­во­ле­ні, але бої на Дон­ба­сі три­ва­ють, і ситуація мо­же швид­ко змі­ни­ти­ся. Ко­ли є ба­га­то по­ра­не­них, мо­же не ви­ста­ча­ти кро­ві рід­кі­сних груп, ІІІ і IV, та кро­ві з не­га­тив­ним ре­зу­сом. У кри­ти­чних си­ту­а­ці­ях лі­ка­рі звер­та­ю­ться до во­лон­те­рів та рі­зних ор­га­ні­за­цій, які до­по­ма­га­ють з до­но­ра­ми.

В Укра­ї­ні не­об­хі­дно ство­ри­ти на­ціо­наль­ний банк кро­ві, на­го­ло­шує на­ро­дна де­пу­та­тка, за­сту­пник го­ло­ви пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань охо­ро­ни здо­ров’я Іри­на Си­со­єн­ко. «Це — пи­та­н­ня на­ціо­наль­ної без­пе­ки, яке сьо­го­дні ви­рі­шу­є­ться хі­ба що на рів­ні обла­стей. Цен­три кро­ві на мі­сцях фор­му­ють за­па­си для се­бе. Ми не зна­є­мо мо­жли­во­стей окре­мих ре­гіо­нів і не спро­мо­жні ре­а­гу­ва­ти на рі­зні ви­кли­ки. На рів­ні кра­ї­ни ні­хто цим пи­та­н­ням не за­йма­є­ться», — акцен­ту­ва­ла Іри­на Си­со­єн­ко. Пи­та­н­ня про на­ціо­наль­ний банк кро­ві опра­цьо­вує пар­ла­мент­ський ко­мі­тет з пи­тань охо­ро­ни здо­ров’я. Де­пу­та­ти хо­чуть вне­сти про­ект ство­ре­н­ня ці­єї стру­кту­ри у дер­жав­ний бю­джет на 2016 рік. « Кі­борг » і ке­рів­ник Ко­ор­ди­на­цій­но­го цен­тру до­по­мо­ги уча­сни­кам АТО Ана­то­лій Сви­рид час від ча­су здає кров. « Ство­ре­н­ня бан­ку кро­ві — на­галь­не пи­та­н­ня. Бій­ці ма­ють зна­ти, що у ра­зі яки­хось про­блем, за­пе­клих бо­їв їм до­по­мо­жуть. Та­кож за­кли­каю сві­до­мих гро­ма­дян зда­ти кров. Це без­бо­лі­сно і ко­ри­сно для ор­га­ні­зму».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ЮЛІЙМАМЧУР ЗІ­ЗНАВ­СЯ, ЩО ЗДА­ВАВ КРОВ УПЕР­ШЕ В ЖИТ­ТІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.