Укра­їн­ські ко­ри­сту­ва­чі по­да­дуть су­до­вий по­зов про­ти Facebook

Юрій СТЕЦЬ: «Без­під­став­ні бло­ку­ва­н­ня ака­ун­тів є спе­цо­пе­ра­ці­єю ФСБ»

Den (Ukrainian) - - День України - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Гру­па укра­їн­ських бло­ге­рів пла­нує по­зи­ва­ти­ся про­ти Facebook че­рез не­пра­во­мір­ні й без­під­став­ні бло­ку­ва­н­ня. Про це во­ни ого­ло­си­ли на прес-кон­фе­рен­ції у Ки­є­ві. На­га­да­є­мо, впро­довж кіль­кох остан­ніх ти­жнів бло­ку­вань на рі­зні тер­мі­ни за­зна­ли, се­ред ін­шо­го, ака­ун­ти по­літ­те­хно­го­ло­га Та­ра­са Бе­ре­зов­ця, на­ро­дних де­пу­та­тів Бо­ри­сла­ва Бе­ре­зи та Бо­ри­са Фі­ла­то­ва, пу­блі­ци­ста Ан­дрія Бон­да­ря. Крім то­го, спіль­но­та «УКРОП — Український Опір» бу­ла ви­да­ле­на адмі­ні­стра­ці­єю Facebook. Жер­тви бло­ку­вань пі­до­зрю­ють, що во­ни бу­ли ор­га­ні­зо­ва­ні ро­сій­ською вла­дою. Як від­зна­ча­ють екс­пер­ти, бло­ку­ва­н­ня від­бу­ва­є­ться ав­то­ма­ти­чно, ко­ли до­пис отри­мує 10 ти­сяч скарг. З ці­єю ме­тою в Ро­сії пра­цює ці­ла аген­ція так зва­них бо­тів. Окрім по­зо­вів до укра­їн­сько­го су­ду, гру­па акти­ві­стів звер­не­ться з офі­цій­ни­ми скар­га­ми в аме­ри­кан­ський та ір­ланд­ський офі­си ком­па­нії. Не ви­клю­ча­ють во­ни й мо­жли­вість по­зо­ву до Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни. Во­дно­час акти­ві­сти зі­зна­ю­ться, що ма­ють на ме­ті пе­ред­усім при­вер­ну­ти ува­гу до про­бле­ми, а не отри­ма­ти ре­аль­ні ком­пен­са­ції. «Facebook зав­дає нам ре­пу­та­цій­них втрат. — го­во­рить Ан­дрій Бон­дар. — Ми мо­же­мо і му­си­мо зав­да­ти йо­му ана­ло­гі­чної шко­ди».

Ра­ні­ше з про­по­зи­ці­єю від­кри­ти український офіс Facebook до за­снов­ни­ка со­ці­аль­ної ме­ре­жі Мар­ка Цу­кер­бер­га звер­нув­ся Пре­зи­дент По­ро­шен­ко, але про­по­зи­ція за­ли­ши­ла­ся без від­по­віді. Цу­кер­берг від­ки­нув зви­ну­ва­че­н­ня у то­му, що за бло­ку­ва­н­ня укра­їн­ських ко­ри­сту­ва­чів від­по­від­аль­ні ро­сій­ські мо­де­ра­то­ри. Не­вдов­зі про­бле­мою пе­ре­йня­ло­ся та­кож і Мі­ні­стер­ство ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни. Діа­лог з ке­рів­ни­ком від­ді­лу пу­блі­чної по­лі­ти­ки ком­па­нії Facebook у Цен­траль­ній та Схі­дній Єв­ро­пі Га­брі­ел­лою Чех ве­де за­сту­пник мі­ні­стра Ар­тем Бі­ден­ко. «Се­ред ін­шо­го, са­ме зав­дя­ки на­шій спів­пра­ці з офі­сом Facebook де­кіль­ка укра­їн­ських ака­ун­тів бу­ло роз­бло­ко­ва­но», — за­зна­чив вчо­ра на прес-кон­фе­рен­ції мі­ністр ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Юрій Стець. На йо­го дум­ку, без­під­став­не бло­ку­ва­н­ня ака­ун­тів є спе­цо­пе­ра­ці­єю ФСБ РФ. Во­дно­час очі­ку­є­ться, що 16—17 червня на за­про­ше­н­ня Мі­н­ін­форм­по­лі­ти­ки офі­цій­ний пред­став­ник Facebook при­їде до Укра­ї­ни. Се­ред ін­шо­го, на ньо­го че­кає зу­стріч з укра­їн­ськи­ми ко­ри­сту­ва­ча­ми, яких бу­ло за­бло­ко­ва­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.