Ро­сія не хо­че про­дов­жу­ва­ти тран­зи­тний кон­тракт

Ек­сперт: Це ар­гу­мент ти­ску напередодні су­ду в Сток­голь­мі

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

«Газ­пром» не про­дов­жу­ва­ти­ме тран­зи­тний кон­тракт з Укра­ї­ною пі­сля 2019 ро­ку. Про це по­ві­до­мив за­сту­пник го­ло­ви прав­лі­н­ня га­зо­во­го хол­дин­гу Оле­ксандр Ме­две­дєв. «Пі­сля за­кін­че­н­ня тран­зи­тно­го кон­тра­кту з Укра­ї­ною ані про­дов­же­н­ня, ні укла­де­н­ня но­во­го кон­тра­кту не бу­де ні за яких об­ста­вин. У цьо­му зв’яз­ку най­про­сті­ший спо­сіб за­без­пе­чи­ти по­став­ки га­зу в Ту­реч­чи­ну — «Ту­ре­цький по­тік», — вва­жає він.

Тож ро­сій­ський мо­но­по­ліст ву­ста­ми сво­го ві­за­ві вко­тре по­чи­нає пе­да­лю­ва­ти те­му тран­зи­ту. І це напередодні роз­гля­ду су­до­во­го спо­ру в Сток­гольм­сько­му ар­бі­тра­жі. На­га­да­є­мо, що 30 кві­тня 2015 ро­ку « На­фто­газ Укра­ї­ни » звер­нув­ся в суд про­ти «Газ­про­му» на за­галь­ну су­му за дво­ма по­зо­ва­ми до 16 мі­льяр­дів до­ла­рів. Ком­па­нія хо­че до­мог­ти­ся ком­пен­са­ції за не­д­опла­ту тран­зи­тно­го та­ри­фу з 2010 ро­ку. Крім то­го, в по­зов­ній ви­мо­зі «На­фто­газ» за­яв­ляє про не­ви­ко­на­н­ня зо­бов’ язань « Газ­про­му» що­до об­ся­гів тран­зи­ту га­зу че­рез Укра­ї­ну, який з 2010 ро­ку не­у­хиль­но па­дає.

Ми­хай­ло ГОН­ЧАР, пре­зи­дент Цен­тру гло­ба­лі­сти­ки «Стра­те­гія ХХІ»:

— Їхній ме­сидж — не но­вий. Ви­клю­чи­ти Укра­ї­ну з за­галь­ної си­сте­ми тран­зи­ту — це дав­ня мрія «Газ­про­му» з 90-х. Він до неї «на­бли­жа­є­ться» вже не пер­ший рік. То­му не див­но, що в чер­го­вий раз пла­ну­є­ться це зро­би­ти, але вже не 2016-го (як бу­ло ого­ло­ше­но ра­ні­ше), а — 2019-го. При­клад про­валь­но­го бу­дів­ни­цтва «Пів­ден­но­го по­то­ку» по­ка­зав не­жит­тє­зда­тність ці­єї ідеї. На­ма­га­н­ня Ро­сії фор­су­ва­ти успі­шність «Ту­ре­цько­го по­то­ку» ма­ють мі­сце ли­ше в ме­ді­а­про­сто­рі, бо, по-пер­ше, не під­пи­са­но жо­дно­го офі­цій­но­го до­ку­мен­ту з ту­ре­цькою сто­ро­ною. По-дру­ге, не про­ве­де­но до­слі­дже­н­ня на ту- ре­цькій ді­лян­ці Чор­но­го мо­ря, а пар­тнер «Газ­про­му» по про­кла­дан­ню га­зо­про­во­ду по мор­сько­му дну (іта­лій­ська ком­па­нія) мо­же опи­ни­ти­ся під ді­єю між­на­ро­дних сан­кцій. По-тре­тє, — не­має мар­шру­ту по те­ри­то­рії єв­ро­пей­ської ча­сти­ни Ту­реч­чи­ни. По­трі­бно до­мов­ля­ти­ся з ту­ре­цькою сто­ро­ною, тоб­то іти на по­сту­пки в ці­ні га­зу. «Газ­пром» не мо­же да­ти ці зниж­ки. То­му акти­ві­за­ція сьо­го­дні та­ких за­яв — це ар­гу­мент ти­ску «Газ­про­му» на всіх: на ЄС, аби він во­ру­шив­ся і ви­зна­чав­ся зі сво­єю уча­стю в цьо­му про­е­кті, на Укра­ї­ні — напередодні су­ду в Сток­голь­мі. Але сло­ва «Газ­про­му» не вар­то спри­йма­ти на ві­ру, по­ді­бні по­ту­жні га­зо­про­во­ди як «Ту­ре­цький по­тік» на­віть за спри­я­тли­вих умов не бу­ду­ю­ться за сти­слі тер­мі­ни. То­му це ще одне на­га­ду­ва­н­ня Ро­сії про те, що во­на не хо­че че­сно­го кон­тра­кту на газ із Укра­ї­ною.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.