Ге­ро­є­ві Укра­ї­ни Та­ра­су Се­ню­ку

В Ко­ло­миї освя­ти­ли пам’ятник

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на КЛИМЧУК Жи­то­мир­ська область

Під­пол­ков­ник Та­рас Се­нюк за­ги­нув 3 червня ми­ну­ло­го ро­ку — те­ро­ри­сти на­па­ли на ко­ло­ну сил АТО, яка пря­му­ва­ла з Ізю­ма у Слов’янськ. «Йо­го під­роз­діл по­тра­пив у за­сід­ку й був об­стрі­ля­ний се­па­ра­ти­ста­ми. Зав’язав­ся бій, на­пад се­па­ра­ти­стів бу­ло від­би­то, але у то­му бою за­ги­ну­ло двоє вій­сько­вих. Се­ред них і ко­ман­дир пер­шо­го мо­біль­но­го ба­таль­йо­ну Та­рас Се­нюк — офі­цер з ве­ли­кої лі­те­ри, про­фе­сіо­нал, який знав свою спра­ву і ква­лі­фі­ко­ва­но на­вчав ін­ших, — роз­по­від­ав під час це­ре­мо­нії про­ща­н­ня на­чаль­ник управ­лі­н­ня обо­рон­но­го пла­ну­ва­н­ня ко­ман­ду­ва­н­ня су­хо­пу­тних військ, за­сту­пник на­чаль­ни­ка шта­ба ге­не­рал-ма­йор Ми­ко­ла По­піль­ський. — Ку­ля ве­ли­ко­го ка­лі­бру про­би­ла бро­не­жи­лет ком­ба­та, зав­дав­ши йо­му смер­тель­но­го по­ра­не­н­ня». Про та­ла­но­ви­то­го, ви­на­хі­дли­во­го ко­ман­ди­ра, справ­жньо­го во­ї­на і па­трі­о­та «День» пи­сав у №104 за 11 червня 2014 ро­ку та №106 за 13 червня 2014 ро­ку. Му­жньо­му во­ї­ну бу­ло ли­ше 34 ро­ки, він про­жи­вав ра­зом із ро­ди­ною у Жи­то­ми­рі, а народився і вчився в Ко­ло­миї.

Цьо­го­річ 7 червня для по­кій­но­го 34-рі­чно­го укра­їн­сько­го во­ї­на вла­ди­ка Ва­си­лій (Іва­сюк), єпис­коп Ко­ло­мий­сько-Чер­ні­ве­цький УГКЦ, здій­снив освя­че­н­ня пам’ятни­ка та від­слу­жив па­на­хи­ду. Ко­шта­ми на мо­ну­мент до­по­мо­гли і вдя­чні во­ї­ни 1-го ае­ро­мо­біль­но-де­сан­тно­го ба­таль­йо­ну 95-ї окре­мої ае­ро­мо­біль­ної бри­га­ди де­сан­тних військ Зброй­них сил Укра­ї­ни, по­ві­дом­ля­є­ться на сай­ті Ко­ло­мий­сько-Чер­ні­ве­цької єпар­хії. Освя­че­н­ня пам’ятни­ка, що роз­мі­ще­ний на мі­сько­му цвин­та­рі на Алеї Сла­ви, здій­сню­ва­ли у при­су­тно­сті ро­ди­ни по­кій­но­го, дру­зів, вій­сько­вих по­бра­ти­мів та свя­ще­ни­ків.

«Свя­те Пи­сьмо вчить, що ні­хто біль­шої лю­бо­ві не має, як той, хто своє жи­т­тя го­то­вий від­да­ти за сво­го бли­жньо­го. Та­рас по­жер­тву­вав сво­їм жи­т­тям, щоб ми з ва­ми за­раз ба­чи­ли мир­не не­бо над сво­ї­ми го­ло­ва­ми. Він по­ка­зав усім нам, якою має бу­ти щи­ра лю­бов до Ба­тьків­щи­ни та одне до одно­го... А на­шим обов’яз­ком є звер­шу­ва­ти мо­ли­тви за упо­кій ду­ші ра­ба Бо­жо­го Та­ра­са та про­си­ти, щоб на­ре­шті на­став мир у на­шій рі­дній Укра­ї­ні», — про­мо­вив єпис­коп.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.