«Для га­ба­ри­тних пе­ре­ве­зень»

Хер­сон­ські во­лон­те­ри пе­ре­да­ли бій­цям ДУКу Ка­мАЗ

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Ван­та­жів­ку по­да­ру­вав при­ва­тний під­при­є­мець із Ча­плин­ки Ігор Бра­гі­нець, а во­лон­те­ри з Хер­со­на Ар­тем Яков­лєв і Ва­лен­тин Че­сно­ков до­ста­ви­ли її під Ма­рі­у­поль на вій­сько­ву ба­зу Пра­во­го се­кто­ру. Окрім са­мо­го ав­то не­бай­ду­жі лю­ди зі­бра­ли рі­зні по­бу­то­ві ре­чі для бій­ців, а Ігор Бра­гі­нець до Ка­мАЗу за­ван­та­жив ще й по­над 100 лі­трів со­ня­шни­ко­вої олії.

«Ігор вже не впер­ше до­по­ма­гає на­шим вій­сько­вим про­ду­кта­ми та ін­ши­ми не­об­хі­дни­ми ре­ча­ми, ні­ко­ли не від­мов­ляє, якщо йо­го про­сять. А те­пер ска­зав, що має ван­та­жів­ку, яку ма­ло ви­ко­ри­сто­вує і го­то­вий пе­ре­да­ти її на фронт. Я за­пи­тав у бій­ців 8-ї ро­ти ДУКу, які ви­ко­ну­ють зав­да­н­ня в се­кто­рі М, чи по­трі­бна їм та­ка те­хні­ка. Во­ни під­твер­ди­ли, ска­за­ли, що з транс­пор­том ма­ють по­стій­ні про­бле­ми, бо не­за­без­пе­че­ні ним від дер­жа­ви, — ко­мен­тує «Дню» во­лон­тер Ар­тем Яков­лєв. — Та­кож нас по­про­си­ли до­да­тко­во за­бро­ню­ва­ти Ка­мАЗ. На жаль, із цим зав­да­н­ням ми не впо­ра­ли­ся, але вже в Ма­рі­у­по­лі ро­бо­ти по ме­та­лу ви­ко­на­ють які­сно. На мі­сці хло­пці ма­ши­ну огля­ну­ли, во­на в хо­ро­шо­му ста­ні, за­до­во­ле­ні. Ка­жуть, що те­пер бу­де про­сті­ше ви­су­ва­тись на ро­та­цію і здій­сню­ва­ти га­ба­ри­тні пе­ре­ве­зе­н­ня».

За сло­ва­ми Ар­те­ма, бій­ці, з яки­ми він спіл­ку­вав­ся, щой­но по­вер­ну­ли­ся з ти­жне­вої змі­ни під Ши­ро­ки­не. Там, ка­жуть во­ни, бої не при­пи­ня­ю­ться, їх по­стій­но об­стрі­лю­ють, остан­нім ча­сом — де­да­лі біль­ше з важ­ко­го озбро­є­н­ня. «Але по­зи­ції во­ни три­ма­ють, ду­хом не за­не­па­да­ють, — до­дає Ар­тем. — Єди­не, за що тур­бу­ю­ться, так це за вча­сну під­мо­гу Зброй­них сил, яка мо­же бу­ти не­об­хі­дною будь-яко­го мо­мен­ту. Адже Пра­вий се­ктор, «Дон­бас» і «Азов», які сто­ять там на пе­ре­до­вій, дов­го не стри­ма­ють імо­вір­но­го на­сту­пу во­ро­га. А звід­ти до Ма­рі­у­по­ля — шість кі­ло­ме­трів».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.