15 міль­йо­нів 806 ти­сяч гри­вень

Ви­пла­ти­ло Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни бій­цям АТО як гро­шо­ві ви­на­го­ро­ди

Den (Ukrainian) - - День України -

«Ста­ном на 8 червня 2015 ро­ку Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни Укра­ї­ни ви­пла­ти­ло гро­шо­ві ви­на­го­ро­ди бій­цям АТО на су­му 15 млн 806 тис. грн. Із них 542 ти­ся­чі — за зни­ще­ну чи за­хо­пле­ну вій­сько­ву те­хні­ку во­ро­га. 1 міль­йон 766 тис. грн — за успі­шне ви­ко­на­н­ня бо­йо­во­го зав­да­н­ня у скла­ді під­роз­ді­лу. Цю ви­на­го­ро­ду отри­ма­ли 354 військовослужбовці», — по­ві­до­ми­ла на бри­фін­гу в Укра­їн­сько­му кри­зо­во­му ме­діа-цен­трі по­мі­чник мі­ні­стра обо­ро­ни Укра­ї­ни — прес-се­кре­тар пол­ков­ник Ві­кто­рія Ку­шнір, пе­ре­дає www.kmu.gov.ua.

За без­по­се­ре­дню участь у бо­йо­вих ді­ях ви­пла­че­но 13 міль­йо­нів 498 ти­сяч грн. Їх отри­ма­ли 2 ти­ся­чі 425 вій­сько­во­слу­жбов­ців ЗСУ.

Та­кож ко­жна сім’я вій­сько­во­слу­жбов­ця, який за­ги­нув при ви­ко­нан­ні слу­жбо­вих обов’яз­ків, отри­мує со­ці­аль­ну ви­пла­ту у роз­мі­рі 500 мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат, тоб­то 609 ти­сяч гри­вень.

З по­ча­тку 2015 ро­ку до Де­пар­та­мен­ту фі­нан­сів Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни на­ді­йшло 722 спра­ви на ви­пла­ту до­по­мо­ги чле­нам сі­мей вій­сько­во­слу­жбов­ців, які за­ги­ну­ли. Тіль­ки за остан­ній ти­ждень на­ді­йшло та опра­цьо­ва­но 100 осо­бо­вих справ.

Ста­ном на 8 червня 2015 ро­ку 1274 сім’ї за­ги­блих ге­ро­їв вже отри­ма­ли гро­шо­ву до­по­мо­гу. Про всі ви­пад­ки не­своє­ча­сних ви­плат вій­сько­вим ЗС Укра­ї­ни мі­ністр обо­ро­ни ге­не­рал-пол­ков­ник Сте­пан Пол­то­рак отри­мує що­ден­ну до­по­відь.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.