«Щоб пи­ша­ли­ся ко­жним кла­пти­ком вла­сної зем­лі»

Та­єм­ни­ці Чер­нів­ців роз­кри­ють у... кі­но­те­а­трах

Den (Ukrainian) - - День України - Дми­тро ЛУКАНЮК, Чер­нів­ці

Із 16 червня стар­тує уні­каль­ний му­ні­ци­паль­ний со­ці­аль­ний про­ект «Та­єм­ни­ці мо­го мі­ста», що має на ме­ті по­ка­за­ти гля­да­чам ма­ло­до­слі­дже­ні сто­рін­ки істо­рії По­ді­л­ля, Рів­нен­щи­ни та Бу­ко­ви­ни. Упро­довж цьо­го ро­ку від­ві­ду­ва­чі мі­ських кі­но­те­а­трів пе­ред пе­ре­гля­дом основ­них се­ан­сів ма­ти­муть мо­жли­вість по­ба­чи­ти де­кіль­ка­хви­лин­ні «кі­но­жур­на­ли».

Се­рі­ал ви­ко­на­но в те­ле­ві­зій­но­му фор­ма­ті DISCOVERYhistory і EXPLORER. За­пу­сти­ли про­ект куль­тур­но- про­сві­тни­цька ор­га­ні­за­ція SINERGICON-production у спів­пра­ці з Чер­ні­ве­цькою мі­ською ра­дою.

«Та­єм­ни­ці мо­го мі­ста» — це все­укра­їн­ські сен­са­ції, пов’яза­ні з Чер­нів­ця­ми та Бу­ко­ви­ною за­га­лом, які не до­слі­дже­ні, але вар­ті ко­ло­саль­ної ува­ги. Це — спро­ба усві­дом­ле­н­ня то­го, що укра­ї­нець по­ви­нен пи­ша­ти­ся ко­жним кла­пти­ком вла­сної зем­лі», — ка­же Чер­ні­ве­цький мі­ський го­ло­ва Оле­ксій Каспрук.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.