Єв­ро­пей­ський тест для Дже­ба Бу­ша

Про очі­ку­ва­н­ня від ві­зи­ту в Ні­меч­чи­ну, Поль­щу та Есто­нію одно­го з кан­ди­да­тів у пре­зи­ден­ти від Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Вчо­ра один з го­лов­них кан­ди­да­тів у пре­зи­ден­ти США від Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії екс­гу бер на тор шта ту Фло ри да Джеб Буш роз­по­чав тур­не в Єв­ро­пу. Це бу­де йо­го 90 за­кор­дон­на по­їз д ка пі сля то го, як він по ки нув по са ду гу бер на то ра у 2007 ро ці. Але цьо го ра зу во на має особ ли ве зна чен ня, ад же са ме пі сля від ві - дин трьох кра­їн: Ні­меч­чи­ни, Поль­щі та Есто­нії, на­сту­пно­го по­не­діл - ка най мо лод ший пред с тав ник у ди­на­стії Бу­шів офі­цій­но ого­ло­сить про по ча ток сво­єї пре зи ден­тсь кої кам­па­нії.

Огля да чі від зна ча ють, що за - вдя­ки цьо­му єв­ро­пей­сько­му тур­не Джеб Буш спо ді ва єть ся по си ли ти свою за яв ку на пре зи дент ст во у США. Але це бу­де ду­же не­про­сто, оскіль ки йо го стар шо го бра та Джор­джа Бу­ша в Єв­ро­пі вва­жа­ють най більш не по пу ляр ним пре зи - ден­том США пі­сля Дру­гої сві­то­вої вій­ни.

З ін шо го бо ку у Ні меч чи ні ду - же доб ре став лять ся до йо го бать - ка — Джор д жа Бу ша. Адже са ме йо му нім ці за вдя чу ють то му, що пі сля па дін ня Бер лінсь кої сті ни Ні меч чи на змог ла об’ єд на тись всу­пе реч спро ти ву Фран ції та Бри­та­нії.

Тим не мен­ше, вра­хо­ву­ю­чи та­ке су­пе­ре­чли­во тло, Джеб Буш спо­ді­ва­є­ться пред­ста­ви­ти се­бе як най­більш зна­чи­мо­го і ква­лі­фі­ко­ва­но­го кан­ди­да­та у пре­зи­ден­ти від Рес - пу­блі­кан­ської пар­тії. Ін­ши­ми сло­ва­ми, ця для ньо­го по­їзд­ка — шанс про де мон ст ру ва ти свою ба га то - зна­чність, і по­си­ли­ти свою кри­ти­ку зов ніш ньої по лі ти ки Ба ра ка Оба­ми/Гіл­ла­рі Клін­тон.

Як ска зав у ко мен та рі POLITICO один із зов ніш ньо по лі - тич них рад ни ків Бу ша, ме та ці­єї по їз д ки від нов лен ня на ших алья - нсів і ва­жли­вість лі­дер­ства Аме­ри­ки на сві­то­вій аре­ні, яке ба­зу­є­ться на цін­но­стях.

А сам мар ш рут Бу ша вка зує, що фо ку сом цьо го єв ро пейсь ко го тур­не бу­де Ро­сія, скла­дна про­бле­ма, яка під­кре­слює го­лов­ний ар­гу­мент йо­го зов­ні­шньої по­лі­ти­ки: що під хід Оба ми до зво лив по яву більш вой ов ни чо го Во ло ди ми ра Пу ті на, від чу жен ня со юз ни ків США і зро бив світ менш без печ - ним, за­зна­чає ви­да­н­ня.

У Бер­лі­ні Буш про­ве­де два дні. На вів то рок у ньо го за пла но ва но ви ступ на важ ли вій еко но міч ній кон­фе­рен­ції, яку ор­га­ні­зо­вує ХДС і на якій пе­ред­ба­ча­є­ться участь ні - мець ко го кан ц ле ра Ан­ге ли Мер - кель та гла­ви Google Ері­ка Шмід­та. Важ ли вим ню ан сом тут є і те, що Буш ви сту па ти ме пе ред Мер - кель. І до то го ж зна чен ню цьо го ві­зи­ту до­да­ють за­пла­но­ва­ні зу­стрі­чі Бу­ша з мі­ні­стром фі­нан­сів Вольф ган гом Шой б ле і мі ніс т ром за - кор­дон­них справ Фран­ком-Валь­те­ром Штайн­ма­є­ром.

На дум­ку огля­да­чів, Буш зна­чно кра ще по чу ва ти меть ся у двох на ступ них кра ї нах: Поль щі та Есто нії, які ко лиш ній гла ва Пен - та го ну До нальд Рам с фелд на звав «но­вою Єв­ро­пою» і які не чи­ни­ли та ко го різ ко го спро ти ву вій ні в Іра ку і Джор д жу Бу шу як кра ї ни зі «ста­рої Єв­ро­пи».

Під час ві­зи­ту до Поль­щі Джеб Буш ві­зьме участь у кру­гло­му сто­лі Фун­да­ції поль­сько-аме­ри­кан­ської сво бо ди, а та кож зу стрі неть ся з ви­со­ко­по­став­ле­ни­ми поль­ськи­ми уря дов ця ми і об го во рить з ни ми си ту а цію що до під трим ки Укра ї - ни. У Вар­ша­ві Буш зу­стрі­не­ться з но­во­обра­ним пре­зи­ден­том Поль­щі Ан­дже­єм Ду­дою, який ви­сту­пає за по си лен ня при сут нос ті НАТО у при­кор­дон­них з Ро­сі­єю кра­ї­на­ми.

Остан ньою зу пин кою у цьо му тур­не бу­де Есто­нія, яку він зби­ра­єть ся по хва ли ти за ін но ва цій ну еко­но­мі­ку, яку сти­му­лю­ють ви­со­кі те­хно­ло­гії і яка, на дум­ку Бу­ша, є ре­зуль­та­том обме­же­но­го дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня. У гра­фі­ку Бу­ша є від ві ди ни біз нес- кон фе рен ції елек т рон на- Есто нія та зу стріч з пре­зи­ден­том То­о­ма­сом Хен­дрі­ком Іль­ве­сом.

« Ціл ком імо вір но, Буш зро - бить силь­ну за­яву про біль­шу від­да­ність США обо­ро­ні на­ших схі­дно­єв­ро­пей­ських со­ю­зни­ків і що­до мо­жли­во­го по­стій­но­го роз­мі­ще­н­ня аме ри кансь ких військ, які ме жу - ють з Ро­сі­єю, чо­го не ба­жа­ють ро­би­ти ні Оба­ма, ні Мер­кель», ска­зав в коментарі «Дой­тче вел­ле» ди­ре­ктор по лі то ло гії в Уні вер си те ті Санкт-Гал­ле­на Джеймс Де­віс.

«Ви по­ба­чи­те кан­ди­да­та, який го­то­вий від­но­ви­ти на­ші со­ю­зи, які де що по слаб ли » , — ска зав POLITICO ін­ший ра­дник Бу­ша, — «це со­ю­зни­ки по НАТО і ми по­вин­ні бу­ти го­то­ви­ми за­хи­ща­ти їх».

За­раз ра­но го­во­ри­ти, на­скіль­ки успі­шним бу­де це єв­ро­пей­ське тур­не для Бу­ша. Але тре­ба зга­да­ти, що у 2008 ро­ці то­ді ще кан­ди­да­та у пре­зи­ден­ти Ба­ра­ка Оба­му при­йма­ли у Бер­лі­ні як зір­ку. І пі­сля йо­го ви­сту­пу бі­ля ко­ло­ни пе­ре­мо­ги Єв­ро­пу охо­пи­ла Оба­мо­ма­нія. Ба­ра­ка прийня­ла у сво­їй кан­це­ля­рії Мер­кель, але во­на не до­зво­ли­ла йо­му ви­сту­пи­ти бі­ля Бран­дер­бурзь­ких во­ріт.

Ін­ший кан­ди­дат у пре­зи­ден­ти від Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії Мітт Ром­ні нав­па­ки змар­ну­вав мо­жли­во­сті від тур­не по Єв­ро­пі. Пе­ре­бу­ва­ю­чи в Лон­до­ні, він став по­вча­ти бри­тан­ців як про­во­ди­ти Олім­пій­ські ігри. В ре­зуль­та­ті, за сло­ва­ми Де­ві­да Ке­ме­ро­на, об’ єд­нав про­ти се­бе всіх бри­тан­ців.

«ВІН ПО­ВЕР­НЕ­ТЬСЯ ЩЕ З БІЛЬШ РА­ДИ­КАЛЬ­НО ЧІ­ТКИ­МИ ПО­ГЛЯ­ДА­МИ НА СВІ­ТО­ВУ СИ­ТУ­А­ЦІЮ, ЯКА СКЛА­ЛА­СЯ НА СЬО­ГО­ДНІ­ШНІЙ ДЕНЬ»

Юрій ЩЕРБАК, екс-по­сол Укра­ї­ни в США, Ка­на­ді та Ізра­ї­лі, Київ:

— По-пер­ше, му­шу ска­за­ти, що сво го ча су, ко ли я був у гос тях у стар шо го Бу ша, екс- пре зи ден та Спо лу че них Шта тів, то по знай о - мив­ся з Дже­бом Бу­шем. Він на ме­не спра вив ду же по зи тив не вра - жен ня сво­єю ко му ні ка бель ніс тю. Джеб мо лод ший від сво го бра та Джор­джа і від­зна­чав­ся та­ки­ми ри­са­ми, які більш при­та­ман­ні аме­ри­кан­ським по­лі­ти­кам. Він то­ді був гу­бер­на­то­ром шта­ту Фло­ри­да.

Джеб Буш має ве­ли­кий до­свід, бо Фло ри да це ду же склад ний штат. І бу­ти гу­бер­на­то­ром там не­про­сто че­рез по­лі етні­чний склад, рі­зні конф лі­кти, там існує ма­фія. То му він там до сить по пу ляр ний на Фло­ри­ді.

Що сто су єть ся йо го ви бор чих пер­спе­ктив, то я маю до­сить та­кий скеп тич ний по гляд на це. Річ у тім, що де мо кра тич ні тра ди ції у Спо лу че них Шта тах від ки да ють ство рен ня та ких ди нас тій. То му що вже на­віть за аме­ри­кан­ськи­ми мір­ка­ми це ве­ли­кий пе­ре­бір. Пі­сля бать ка син був пре зи ден том і при чо­му у не най­вда­лі­ший пе­рі­од істо­рії США. І те­пер зно­ву Буш. То­му од не пріз ви ще бу де від ля ку ва ти від ньо­го ду­же ве­ли­ку ча­сти­ну де - мо­кра­ти­чно на­ла­што­ва­них ви­бор - ців. І ду маю, що спо га ди про вій - ни, які роз по чи нав йо го стар ший брат під час сво го пре зи дент ст ва, та кож не впли нуть по зи тив но на на строї ви бор ців.

Але ду­же до­бре, що він їде сю­ди для озна­йом­ле­н­ня з си­ту­а­цію на мі­сці. То­му що в Поль­щі та Есто­нії йо­му до­ста­тньо да­дуть ін­фор­ма­ції що до дій Ро сії, що до за гроз, які ста но вить за раз Ро сія для Єв­ро - пей­сько­го Со­ю­зу. Джеб Буш на­ле­жить до чи­сла тих жорс­тких по­лі­ти ків, які не прий ма ють всю цю си­ту­а­цію з Ро­сі­єю, яка на­ма­га­єть - ся зно­ву ста­ти до­мі­ну­ю­чою си­лою на кон­ти­нен­ті. Ясно, що ін­фор­ма­ція по чер п ну та ним у Поль щі, Есто­нії та Ні­меч­чи­ні бу­де ви­ко­ри­ста­на в йо­го ри­то­ри­ці, що зви­чай­но бу­де впли­ва­ти на на­строї аме­ри­кан­сько­го су­спіль­ства і на на­строї в Кон­гре­сі США. Ми зна­є­мо, що Ре­спу­блі­кан­ська пар­тія за­ймає не­при­ми­рен­ну по­зи­цію що­до ро­сій­ської агре­сії. Во­ни на­зи­ва­ють ре­чі сво­ї­ми іме­на­ми і не бо­я­ться цьо­го. І я пе­ре­ко­на­ний, що ри­то­ри­ка Дже­ба Бу­ша пі­сля йо­го по­їзд­ки до Єв­ро­пи і озна­йом­ле­н­ня з си­ту­а­ці­єю на мі­сці, та­кож бу­де до­ста­тньо жорс­ткою і впли­ва­ти­ме на на­строї аме­ри­кан­сько­го су­спіль­ства. Це ду­же ва­жли­во, бо аме­ри­кан­ське су­спіль­ство ду­же ма­ло ці­ка­ви­ться зов­ні­шньо­по­лі­ти­чни­ми сю­же­та­ми. Ча­сто во­ни не ро­зу­мі­ють, що від­бу­ва­є­ться і те, що ще один кан­ди­дат в пре­зи­ден­ти по­вер­не­ться зба­га­че­ний єв­ро­пей­ським до­сві­дом і ро­зу­мі­н­ням на­справ­ді си­ту­а­ції, яка до­сить дра­ма­ти­чно скла­да­є­ться в Єв­ро­пі. Це бу­де ду­же по­зи­тив­ний факт, то­му що Буш роз­по­від­а­ти­ме су­спіль­ству, що від­бу­ва­є­ться і яким чи­ном Ро­сія втя­гну­та в агре­сив­ні дії. Так що я оці­нюю в ці­ло­му по­зи­тив­но йо­го ві­зит до Єв­ро­пи.

— Ви ска­за­ли про одну ди­на­стію — Бу­шів, але з ін­шо­го де­мо­кра­ти­чно­го та­бо­ру ціл­ком імо­вір­но бу­де ба­ло­ту­ва­тись у пре­зи­ден­ти пред­став­ни­ця ін­шої ди­на­стії Клін­то­нів — Гіл­ла­рі, чо­ло­вік якої Білл дві­чі обі­ймав по­са­ду ха­зя­ї­на Бі­ло­го до­му. То як мо­же за­вер­ши­ти­ся та­ка ду­ель ди­на­стій?

— На сьо­го­дні­шній день де­мо­кра­ти скла­да­ють біль­шість. Де­мо­гра­фі­чні до­слі­дже­н­ня і со­ціо­ло­гі­чний зріз по­ка­зу­ють, що на­пів­со­ці­а­лі­сти­чні на­строї зро­ста­ють в аме­ри­кан­сько­му су­спіль­стві. І де­мо­кра­ти у цьо­му пла­ні ма­ють пев­ну пе­ре­ва­гу. Ін­ша пе­ре­ва­гу бу­де по­ля­га­ти в то­му, що де­мо­кра­ти ви­су­нуть єди­но­го кан­ди­да­та і не бу­дуть роз­пи­лю­ва­ти свої си­ли по­між кіль­ко­ма кан­ди­да­та­ми і не ви­клю­че­но, що та­ким кан­ди­да­том ста­не Гіл­ла­рі Клін­тон.

Пер­спе­кти­ва ма­ти пер­шо­го пре­зи­ден­та жін­ку у Бі­ло­му до­мі ціл­ком впи­су­є­ться у фе­мі­ніст­ську фі­ло­со­фію Де­мо­кра­ти­чної пар­тії та ген­дер­ну по­лі­ти­ку ці­єї пар­тії, яка оче­ви­дно від­по­від­ає на­стро­ям біль­шо­сті аме­ри­кан­сько­го су­спіль­ства. Чо­му б ні? Був тем­но­шкі­рий пре­зи­дент, а те­пер бу­де жін­ка-пре­зи­дент. То­му на сьо­го­дні­шній день Гіл­ла­рі Клін­тон має пев­ну пе­ре­ва­гу. Але ма­ра­фон­ська ди­стан­ція ду - же дов га і кан ди да та на пре зи - ден­тсь ку по са ду очі ку ють ве ли кі проб ле ми, ве ли кі пе ре шко ди. І сьо­го­дні ми не мо­же­мо ска­за­ти, що Гіл­ла­рі Клін­тон від­кри­то шлях до Бі­ло­го до­му.

Мо­жуть бу­ти якісь не­спо­ді­ван­ки, як від бу лось сво го ча су з Оба - мою. На­справ­ді, ко­ли у 2006 ро­ці по­чи­на­лись пре­зи­дент­ські пе­ре­го­ни в США, Оба ма не вва жав ся лі - де ром у бо роть бі за по са ду пре зи - ден­та, а якраз Гіл­ла­рі Клін­тон вва­жа лась фа во ри том, але по сту по во сі ра ко няч ка, не ві до ма ве ли кій біль­шо­сті аме­ри­кан­сько­го на­ро­ду, яким був на той час Ба­рак Оба­ма, пе ре тво ри лась на по туж ну си лу і Гіл­ла­рі до­ве­лось зійти з цих пе­ре­го нів. Тоб то за раз це тіль ки ду же по­пе­ре­дня роз­ста­нов­ка сил.

Мі нус рес пуб лі кан ців у то му, що в них за­ба­га­то кан­ди­да­тів і по­ки що не­має єди­но­го, яко­му б при­біч ни ки рес пуб лі кан ців від да ли пе ре ва гу. Та ко го ще не вид но на об рії. І Джеб Буш є од ним з ба га - тьох. На­пев­не він має свої пе­ре­ва­ги, але нав­ряд чи він змо­же за­во­ю­ва­ти біль­шість сер­дець ви­бор­ців, а при всіх сво­їх пе­ре­ва­гах для Гіл­ла­рі Клін тон по пе ре ду ду же склад - ний шлях до пе­ре­мо­ги.

«БУШ ПО­ВИ­НЕН ТА­КОЖ СФОР­МУ­ЛЮ­ВА­ТИ СВОЇ ПІД­ХО­ДИ ЩО­ДО ДО­ПО­МО­ГИ УКРА­Ї­НІ»

— Які сиг на ли має по сла ти Джеб Буш, пе­ре­бу­ва­ю­чи в Єв­ро­пі?

— Від Дже ба Бу ша я очі кую єди­но­го си­гна­лу, який сфор­му­льо­ва ний уже ба гать ма рес пуб лі кан - ця ми, їх ні ми ре зо лю ці я ми, це — на­да­н­ня ве­ли­ко­го гло­баль­но­го зна­че­н­ня агре­сії Ро­сії, як мо­жли­во­сті роз­па­лю­ва­н­ня вій­ни на єв­ро­пей­сько му кон ти нен ті. Цю три во гу він по ви нен до нес ти до аме ри кансь - ких ви бор ців і сфор му лю ва ти. Я ду маю, що це го лов на скла до ва ча­сти­на йо­го по­їзд­ки. І, зви­чай­но, Буш по ви нен та кож сфор му лю ва­ти свої під­хо­ди до­по мо­ги Укра­ї­ні, до по мо ги збро­єю, роз ві ду валь ни - ми да­ни­ми, більш ті­сної спів­пра­ці з Укра­ї­ною, до ви­зна­н­ня Укра­ї­ни го лов ним со юз ни ком Спо лу че них Шта­тів і це бу­ло б ду­же пра­виль­но.

Оче­ви­дно, мо­жна очі­ку­ва­ти від ньо го до сить жор ст ких ви снов ків пі сля ці­єї по їз д ки. Ясно, що в Есто­нії йо­му роз­ка­жуть та­кі ре­чі, з яки­ми не бу­де ми­ри­ти­ся Ре­спуб - лі кансь ка пар тія США, про ро - сійсь кі про во ка ції, по си лен ня війсь ко вої ак тив нос ті. У Поль щі так са мо не зва жа ю чи на при хід но во го пре зи ден та, став лен ня до ро сійсь кої агре сії бу де та ке са ме. То му що і в Поль щі, і в кра ї нах Бал­тії ро­зу­мі­ють зна­че­н­ня Укра­ї­ни як пе ре до во го ру бе жу об ро ни за хід них де мо кра тич них єв ро - пейсь ких цін нос тей. Там влас не за­раз іде вій­на за май­бу­тнє Єв­ро­пи та май­бу­тнє ЄС. По­ля­ки все це ду­же до­бре ро­зу­мі­ють і пе­ре­да­дуть це ро­зу­мі­н­ня Бу­шу. А він під­го­тов­ле­ний до то го сі мей ною тра ди ці­єю і сво їм по лі тич ним ро зу мін ням то - го, що від­бу­ва­є­ться. І це ду­же ва­жли во, щоб од на з ба га тьох ко лон Рес пуб лі кансь кої пар тії, яку очо - лює Джеб Буш теж до нес ла своє аде­ква­тне ро­зу­мі­н­ня си­ту­а­ції, а не при хо ву ва ти цю прав ду і ро би ти ви­гляд, що ні­чо­го не від­бу­ва­є­ться. Агре­сію не на­зи­ва­ти агре­сі­єю, вій­ну не на зи ва ти вій ною і ме ту роз - ко­ло­ти Єв­ро­пу не на­зи­ва­ти ме­тою, а за кли ка ти по вер ну ти Ро сію до скла­ду G8. Це, я ду­маю, аб­со­лю­тно су пе ре чить тим по гля дам, з яким Буш при­їжджає до Єв­ро­пи. І га­даю, він по­вер­не­ться ще з більш ра­ди­каль­но чі­тки­ми по­гля­да­ми на сві­то­ву си­ту­а­цію, яка скла­лась на сьо­го­дні­шній день.

ФОТО РЕЙТЕР

ЦЬО­ГО ТИ­ЖНЯ БУШ ВІДВІДАЄ ТРЬОХ СО­Ю­ЗНИ­КІВ США, ЯКІ ВИ­СТУ­ПА­ЮТЬ «НА ЛІ­НІЇ ФРОН­ТУ» ПРО­ТИ­СТО­Я­Н­НЯ З РО­СІ­ЄЮ ЩО­ДО КОН­ФЛІ­КТУ В УКРА­Ї­НІ

ЮРІЙ ЩЕРБАК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.