Ро­звід­ка США здо­бу­ла да­ні про стру­кту­ру «Іслам­ської дер­жа­ви»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Аме­ри­кан­ській роз­від­ці вда­ло­ся отри­ма­ти до­ку­мен­ти, які мі­стять ві­до­мо­сті про вну­трі­шню стру­кту­ру те­ро­ри­сти­чно­го угру­пу­ва­н­ня «Іслам­ська дер­жа­ва» (ІД). Про це пи­ше The New York Times. За ін­фор­ма­ці­єю ви­да­н­ня, під час спе­цо­пе­ра­ції, яка про­йшла в Си­рії 16 трав­ня, бу­ли пе­ре­хо­пле­ні но­ут­бу­ки, мо­біль­ні те­ле­фо­ни і ін­ші но­сії ін­фор­ма­ції, що на­ле­жать бо­йо­ви­кам. Всьо­го на­лі­чу­є­ться близь­ко се­ми те­ра­байт да­них. Ця ін­фор­ма­ція вже до­по­мо­гла лі­кві­ду­ва­ти одно­го з лі­де­рів ІД Абу Ха­мі­да 31 трав­ня, про­те пред­став­ни­ки угру­пу­ва­н­ня по­ки не під­твер­ди­ли йо­го смерть. Так, ста­ло ві­до­мо, що мі­сце пе­ре­бу­ва­н­ня лі­де­ра ІД Абу Ба­кра аль Ба­гда­ді до­сі не вста­нов­ле­но че­рез те, що він уни­кає будь-яких еле­ктрон­них за­со­бів зв’яз­ку. Як пи­ше га­зе­та, він пе­рі­о­ди­чно про­во­дить збо­ри з ре­гіо­наль­ни­ми лі­де­ра­ми у сво­їй штаб-квар­ти­рі в си­рій­сько­му мі­сті Рак­ка. При цьо­му уча­сни­ків зу­стрі­чі при­во­зять во­дії, які сте­жать за тим, щоб мо­біль­ні те­ле­фо­ни та ін­ші еле­ктрон­ні при­строї не по­тра­пи­ли до при­мі­ще­н­ня.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.