США й на­да­лі фі­нан­су­ва­ти­муть «За­лі­зний ку­пол» Ізра­ї­лю

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Го­ло­ва Об’єд­на­но­го ко­мі­те­ту на­чаль­ни­ків шта­бів США, ге­не­рал Мар­тін Дем­псі при­був до Ізра­ї­лю, щоб обго­во­ри­ти вій­сько­ву спів­пра­цю та ін­ші спіль­ні ви­кли­ки, які сто­ять пе­ред без­пе­кою обох кра­їн. Дем­псі зу­стрів­ся з ге­не­рал-лей­те­нан­том Га­ді Ай­зен­ко­том та мі­ні­стром обо­ро­ни Ізра­ї­лю Мо­ше Яа­ло­ном. Як по­ві­дом­ляє JNS News Service, це п’ятий ві­зит аме­ри­кан­сько­го ге­не­ра­ла до Ізра­ї­лю від­то­ді, ко­ли він очо­лив ко­мі­тет на­чаль­ни­ків шта­бів США — з 2011 ро­ку. Між тим, 1 жов­тня Дем­псі ли­шить свою по­са­ду і йо­го за­мі­нить ге­не­рал Джо­зеф Дан­форд. На­га­да­є­мо, що за пре­зи­дент­ства Оба­ми від­но­си­ни між США та Ізра­ї­лем під­да­ва­ли­ся по­лі­ти­чній на­пру­зі. Однак у вій­сько­вій пло­щи­ні, зав­дя­ки Дем­псі, спів­ро­бі­тни­цтво Ва­шинг­то­ну та Єру­са­ли­му бу­ло і ли­ша­є­ться мі­цним. США про­дов­жу­ють фі­нан­су­ва­ти ізра­їль­ську си­сте­му ПРО «За­лі­зний ку­пол».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.