У Ва­шинг­то­ні від­бу­ду­ться слу­ха­н­ня у спра­ві Сав­чен­ко

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У Кон г ре сі США 24 чер в ня прой­дуть від­кри­ті слу­ха­н­ня у спра­ві укра­їн­ської льо­тчи­ці та де­пу­та­та від «Ба­тьків­щи­ни» На­дії Сав­чен­ко. Про це на прес-кон­фе­рен­ції по­ві­до­мив її ко­ле­га по фра­кції Гри­го­рій Не­ми­ря, по­ві­дом ля ють « Укра - їнсь кі но ви ни » . «24 червня в Кон­гре­сі США прой­дуть від­кри­ті слу­ха­н­ня, при свя че ні На дії Сав­чен­ко», - ска­зав він. Та­кож Не­ми­ря за­явив, що 12 червня за рі шен ням Атлан­ти­чної ра­ди США в поль­сько­му Вро­цла­ві Сав­чен­ко бу­де вру­че­на на­го­ро­да «За сво­бо­ду». Крім то­го, Не­ми­ря за­ува­жив, що Сав­чен­ко озна­йо­ми­ла­ся з 27 із 38 то­мів сво­єї спра­ви. Він ви­сло­вив на­дію, що укра­їн­ка бу­де звіль­не­на у ве­ре­сні. Як ві­до­мо, 1 червня адво­кат Сав­чен­ко Ми­ко­ла По­ло­зов за­явив про за­вер­ше­н­ня слід­чих дій у спра­ві укра­їн­ки. Сав­чен­ко май­же рік то­му бу­ла ви­кра­де­на лу­ган­ськи­ми бо­йо­ви­ка­ми і ви­ве­зе­на до Ро­сії, де з то­го ча­су утри­му­є­ться в СІЗО. Її зви­ну­ва­чу­ють у при­че­тно­сті до вбив­ства двох ро­сій­ських жур­на­лі­стів, а та­кож не­за­кон­но­му пе­ре­ти­ні кор­до­ну з Ро­сі­єю.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.