Нєм­цо­ва: ро­сій­ська про­па­ган­да вби­ває

Den (Ukrainian) - - День Планети -

«Ро­сій­ська про­па­ган­да вби­ває. Во­на вби­ває не ли­ше ро­зум і здо­ро­вий глузд, але і бу­кваль­но вби­ває», — та­ку дум­ку ви­сло­ви­ла вчо­ра в га­зе­ті «Ве­до­мо­сти» Жан­на Нєм­цо­ва. Тра­гі­чну за­ги­бель сво­го ба­тька Бо­ри­са Нєм­цо­ва во­на на­зва­ла по­лі­ти­чною роз­пра­вою, пер­со­наль­ну від­по­від­аль­ність за яку не­суть зокре­ма й пра­ців­ни­ки федеральних ка­на­лів, які дов­гі ро­ки ме­то­ди­чно роз­па­лю­ва­ли ненависть до ньо­го та ін­ших опо­зи­ціо­не­рів. Са­ма по со­бі про­па­ган­да не зло­чин, вва­жає Нєм­цо­ва. Це ча­сти­на ін­фор­ма­цій­ної ре­аль­но­сті су­ча­сно­го сві­ту. Зло­чин — ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти про­па­ган­ду для під­бу­рю­ва­н­ня до про­ти­прав­них дій, на­силь­ства і вій­ни. На дум­ку до­чки опо­зи­цій­но­го по­лі­ти­ка, «єди­ним спосо­бом хоч якось при­бор­ка­ти» зло­чин­ну про­па­ган­ду, за умо­ви її пов­ної без­кар­но­сті все­ре­ди­ні Ро­сії, «мо­жуть ста­ти між­на­ро­дні сан­кції, у то­му чи­слі за­бо­ро­на в’їзду про­па­ган­ди­стів, що осо­бли­во від­зна­чи­ли­ся, до ЄС і США». «Сер­йо­зним покаранням для псев­до­жур­на­лі­стів мо­же ста­ти і за­мо­ро­жу­ва­н­ня акти­вів за кор­до­ном», — упев­не­на Жан­на Нєм­цо­ва. На­га­да­є­мо, дня­ми во­на бу­ла зму­ше­на по­ки­ну­ти Ро­сію че­рез по­гро­зи, які на­ді­йшли на її адре­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.