У Японії че­рез спе­ку го­спі­та­лі­зу­ва­ли май­же 600 осіб

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У Японії го­спі­та­лі­зо­ва­но з 1 до 7 червня май­же 570 осіб че­рез спе­ку, яка вста­но­ви­ла­ся в низ­ці ре­гіо­нів кра­ї­ни. По­ві­дом­ле­н­ня про го­спі­та­лі­за­цію лю­дей че­рез спе­ку над­хо­дять із та­ких міст, як То­кіо, Оса­ка, пре­фе­ктур Са­ї­та­ма, Фу­ку­о­ка, Окі­на­ва та ін­ших. На­ра­зі спе­ка в біль­шо­сті ре­гіо­нів Японії спа­ла і змі­ни­ла­ся зли­ва­ми. Стов­пчи­ки тер­мо­ме­трів у ве­ли­ких мі­стах не під­ні­ма­ю­ться ви­ще від по­зна­чки в 26 гра­ду­сів. За про­гно­за­ми Го­лов­но­го ме­тео­ро­ло­гі­чно­го агент­ства кра­ї­ни, швид­кість ви­па­да­н­ня опа­дів на пів­дні Японії мо­же ста­но­ви­ти до 50 мі­лі­ме­трів на го­ди­ну. У низ­ці пре­фе­ктур ого­ло­ше­но по­пе­ре­дже­н­ня про мо­жли­ві зсу­ви й під­то­пле­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.