Пре­зи­дент схва­лив За­кон «Про пра­во­вий ре­жим во­єн­но­го ста­ну»

Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко схва­лив За­кон Укра­ї­ни № 389-VIII «Про пра­во­вий ре­жим во­єн­но­го ста­ну». У ста­ту­сі до­ку­мен­та, який роз­мі­ще­но на офі­цій­но­му сай­ті ВР, за­зна­че­но: «По­вер­ну­то з під­пи­сом Пре­зи­ден­та»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Уза­ко­ні про­пи­са­но за­хо­ди, яких мо­же вжи­ва­ти вій­сько­ве ко­ман­ду­ва­н­ня спіль­но з вій­сько­ви­ми адмі­ні­стра­ці­я­ми для вста­нов­ле­н­ня пра­во­во­го ре­жи­му во­єн­но­го ста­ну.

Во­ни, зокре­ма, мо­жуть вста­нов­лю­ва­ти по­си­ле­ну охо­ро­ну ва­жли­вих об’єктів на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки та об’єктів, що за­без­пе­чу­ють жит­тє­ді­яль­ність на­се­ле­н­ня, за­про­ва­джу­ва­ти осо­бли­вий ре­жим їхньої ро­бо­ти і тру­до­ву по­вин­ність для пра­це­зда­тних осіб; ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти по­ту­жно­сті та тру­до­ві ре­сур­си під­при­ємств, уста­нов та ор­га­ні­за­цій усіх форм вла­сно­сті для по­треб обо­ро­ни, при­му­со­во від­чу­жу­ва­ти май­но, яке пе­ре­бу­ває у при­ва­тній або ко­му­наль­ній вла­сно­сті, ви­лу­ча­ти май­но держ­під­при­ємств для по­треб дер­жа­ви.

Крім то­го, вій­сько­ве ко­ман­ду­ва­н­ня та вій­сько­ві адмі­ні­стра­ції мо­жуть за­про­вад- жу­ва­ти ко­мен­дант­ську го­ди­ну, а та­кож «ін­тер­ну­ва­ти» (при­му­со­во осе­ля­ти) гро­ма­дян ін­ших дер­жав, які за­гро­жу­ють на­па­дом або здій­сню­ють агре­сію про­ти Укра­ї­ни.

Во­ни та­кож мо­жуть обме­жу­ва­ти сво­бо­ду пе­ре­су­ва­н­ня гро­ма­дян, пе­ре­ві­ря­ти до­ку­мен­ти, а в ра­зі по­тре­би — здій­сню­ва­ти огляд при­мі­щень, ре­чей, ван­та­жів, слу­жбо­вих при­мі­щень і житла гро­ма­дян, за­бо­ро­ня­ти про­ве­де­н­ня ма­со­вих за­хо­дів (страй­ків, ма­со­вих зі­брань та акцій).

За умов во­єн­но­го ста­ну вій­сько­ве ко­ман­ду­ва­н­ня та адмі­ні­стра­ції мо­жуть ре­гу­лю­ва­ти ро­бо­ту під­при­ємств те­ле­ко­му­ні­ка­цій, по­лі­гра­фі­чних під­при­ємств і ви­дав­ництв, за­бо­ро­ня­ти тор­гів­лю збро­єю, силь­но­ді­ю­чи­ми хі­мі­чни­ми ре­чо­ви­на­ми, ал­ко­голь­ни­ми на­по­я­ми; вста­нов­лю­ва­ти осо­бли- вий ре­жим у сфе­рі ви­ро­бни­цтва та ре­а­лі­за­ції лі­ків, до скла­ду яких на­ле­жать нар­ко­ти­чні за­со­би.

Йде­ться, окрім ін­шо­го, і про пра­во вій­сько­во­го ко­ман­ду­ва­н­ня та адмі­ні­стра­цій роз­гля­да­ти пи­та­н­ня ді­яль­но­сті по­лі­тпар­тій, гро­мад­ських об’єд­нань, якщо во­на спря­мо­ва­на на лі­кві­да­цію не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни, змі­ну кон­сти­ту­цій­но­го ла­ду на­силь­ни­цьким шля­хом, про­па­ган­ду вій­ни, на­силь­ства, по­ся­га­н­ня на пра­ва і сво­бо­ди лю­ди­ни, здо­ров’я на­се­ле­н­ня.

За­ко­ном пе­ред­ба­че­но, що во­єн­ний стан мо­же бу­ти за­про­ва­дже­но згі­дно з ука­зом Пре­зи­ден­та на всій те­ри­то­рії Укра­ї­ни або в окре­мих її ре­гіо­нах, за­твер­дже­них Вер­хов­ною Ра­дою, і при­пи­ня­є­ться пі­сля за­кін­че­н­ня тер­мі­ну, на який йо­го бу­ло за­про­ва­дже­но.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.