Ви­їха­ти з «ями»

Вже цьо­го лі­та в при­пор­то­вій зо­ні кра­ї­ни з’яв­ля­ться бе­тон­ні до­ро­ги, які слу­жать втри­чі дов­ше, ніж асфаль­то­ва­ні

Den (Ukrainian) - - Економіка -

дав­но «Украв­то­дор» обме­жив пе­ре­су­ва­н­ня ве­ли­ко­ван­та­жно­го транс­пор­ту укра­їн­ськи­ми до­ро­га­ми в ден­ний час. Йде­ться про транс­порт­ні за­со­би за­галь­ною ма­сою біль­ше 24 тонн або на­ван­та­же­н­ням на одну вісь біль­ше се­ми тонн. З 1 червня у пе­рі­од з 10.00 до 22.00 на пев­них до­ро­гах за­галь­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня во­ни пе­ре­су­ва­ти­ся не мо­жуть, а ма­ють за­ли­ша­ти­ся на спе­ці­аль­них сто­ян­ках (на не­до­ста­тню кіль­кість яких пе­ре­ві­зни­ки вже на­рі­ка­ють). Се­зон­ні обме­же­н­ня вже ді­ють у Жи­то­мир­ській, Ки­їв­ській, Чер­ні­гів­ській, Чер­ка­ській і Ми­ко­ла­їв­ській обла­стях. Ві­дом­ство по­яснює за­бо­ро­ну на­грі­вом по­кри­т­тя на до­ро­гах — при ве­ли­ко­му на­ван­та­жен­ні асфальт, що на­грів­ся, де­фор­му­є­ться.

«За по­пе­ре­дні­ми роз­ра­хун­ка­ми, су­ма зби­тку до­ро­жньо­го го­спо­дар­ства че­рез не­на­ле­жну екс­плу­а­та­цію до­ріг ком­па­ні­я­ми- пе­ре­ві­зни­ка­ми що­ро­ку до­ся­гає двох мі­льяр­дів грн » , — по­ві­дом­ляє прес­слу­жба «Украв­то­до­ру». Проб- ле­ма осо­бли­во акту­аль­на для до­ріг, які ве­дуть у пор­то­ві мі­ста, — ху­ри, пе­ре­об­тя­же­ні зер­но­во­зи та ін­ші роз­би­ва­ють їх. У Мі­нін­фра­стру­кту­ри по­обі­ця­ли впро­ва­ди­ти ме­ха­нізм га­ба­ри­тно- ва­го­во­го кон­тро­лю ван­та­жних ав­то­мо­бі­лів. Ав­то­ма­ти­зо­ва­на си­сте­ма ви­клю­чає люд­ський чин­ник: пі­сля зва­жу­ва­н­ня да­ні пе­ре­да­ю­ться на цен­траль­ний сер­вер, і при по­ру­шен­ні ван­та­жних нор­ма­ти­вів пе­ре­ві­зни­ко­ві ви­пи­су­ють штраф.

Мі­сце­ва ж вла­да до­мов­ля­є­ться з ком­па­ні­я­ми, які до­ро­га­ми в мі­сті до­став­ля­ють ван­та­жі в порт. Ті й са­мі за­ці­кав­ле­ні в то­му, аби не ви­тра­ча­ти­ся на ре­монт сво­єї те­хні­ки. На­при­клад, «За­по­ріж­сталь» і «За­по­різь­кий рі­чко­вий флот» (вхо­дить до «Укр­рі­чфло­ту») вкла­ли де­кіль­ка міль­йо­нів гри­вень у до­ро­гу, якою ме­тком­бі­на­ту зру­чно до­став­ля­ти свою про­ду­кцію в порт. А в Ми­ко­ла­є­ві агро­хол­динг «Ні­бу­лон» ви­рі­шив на всьо­му мар­шру­ті пе­ре­су­ва­н­ня сво­їх ав­то­мо­бі­лів на­по­ло­ви­ну з мі­стом про- фі­нан­су­ва­ти ре­монт до­ро­ги, ро­бо­ти вже ве­ду­ться. Від­ре­мон­ту­ва­ти за вла­сний ра­ху­нок до­ро­ги по­го­ди­ли­ся та­кож ком­па­нії «Ні­ка-Те­ра» (мор­ський тер­мі­нал), «Еве­рі» (пе­ре­вал­ка со­ня­шни­ко­вої олії).

Але це — ли­ше розв’яза­н­ня ча­сти­ни про­блем, і ван­та­жів­ки тих же ком­па­ній ро­зіб’ють асфаль­то­ва­ні до­ро­ги до­сить швид­ко. Мі­ні­стер­ство ін­фра­стру­кту­ри обіцяє, що вже цьо­го лі­та в Укра­ї­ні бу­ду­ва­ти­муть у при­пор­то­вій зо­ні бе­тон­ні до­ро­ги. За сло­ва­ми мі­ні­стра ін­фра­стру­кту­ри Ан­дрія Пи­во­вар­сько­го, пі­ло­тний про­ект бу­де в Ми­ко­ла­їв­ської обла­сті. «У при­пор­то­вій зо­ні ду­же ба­га­то зер­но­вих пе­ре­во­зи­ться ав­то­мо­бі­ля­ми, які не зов­сім від­по­від­а­ють ва­го­вим стан­дар­там, а бе­тон­на до­ро­га ви­три­мує ве­ли­кі на­ван­та­же­н­ня», — го­во­рить чи­нов­ник. При­чо­му «не зов­сім від­по­від­а­ють» — це ска­за­но м’яко, адже, ко­ли кіль­ка ро­ків то­му ви­ни­кла по­тре­ба пе­ре­вез­ти ре­кор­дний уро­жай, до­ро­га­ми за­гри­мі­ли ван­та- жів­ки не з 24 допу­сти­ми­ми тон­на­ми, а й усі­ма 40.

До ре­чі, тер­мін слу­жби до­ро­ги без ка­пі­таль­но­го ре­мон­ту — 25 ро­ків, що втри­чі біль­ше, ніж до­ро­ги асфаль­то­ва­ної. Але й бу­дів­ни­цтво скла­дні­ше, дов­ше і до­рож­че. Спер­шу тре­ба про­ве­сти від­по­від­ні до­слі­дже­н­ня, обза­ве­сти­ся до­ро­гою спе­цте­хні­кою. Окрім бе­то­ну, при та­ко­му бу­дів­ни­цтві по­трі­бна ме­та­ле­ва ар­ма­ту­ра. Ви­ко­ри­сто­ву­є­ться та­кож асфальт, який кла­дуть під бе­тон, оскіль­ки, якщо зем­ля про­сі­ла, в ньо­му з’яв­ля­ю­ться трі­щи­ни, та й по­верх бе­то­ну — теж. Аби не бу­ло про­ги­нів і трі­щин, по­трі­бна твер­да осно­ва.

До­рож­чим є і ре­монт бе­тон­них до­ріг. Асфаль­то­ва­ну до­ро­гу мо­жна ре­мон­ту­ва­ти ча­сти­на­ми, укла­да­ти но­вий шар на ста­рий, за­сто­со­ву­є­ться вто­рин­на пе­ре­роб­ка. Бе­тон же скла­дно фре­зе­ру­є­ться, ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться спе­ці­аль­ні машини, що по­дрі­бню­ють йо­го, і за не­об­хі­дно­сті мі­ня­ють усю пли­ту ра­зом із осно­вою. Про­те, як вже на­го­ло­шу­ва­ло­ся, ре­мон­ту­ва­ти бе­тон­ну до­ро­гу до­ве­де­ться че­рез три­ва­лі­ший пе­рі­од ча­су. Крім то­го, в Мі­ні­стер­стві за­зна­ча­ють, що за­оща­ди­ти мо­жли­во за ра­ху­нок то­го, що не по­трі­бно бу­де ім­пор­ту­ва­ти бі­тум.

Що­до пе­ре­ваг і не­до­лі­ків для пе­ре­ві­зни­ків, які їзди­ти­муть та­ки­ми до­ро­га­ми, фа­хів­ці за­зна­ча­ють, що при ру­сі бе­тон­ною до­ро­гою ав­то­мо­біль спо­жи­ває мен­ше паль­но­го, але в до­що­вий і зи­мо­вий се­зон на ній біль­ше ков­за­н­ня.

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.