Все­ро­сій­ська екс­плу­а­та­ція Кри­му

Не мо­жна зво­лі­ка­ти зі звіль­не­н­ням пів­остро­ва — пі­зні­ше ви­рва­ти йо­го з па­щі між­ре­гіо­наль­ної ма­фії кра­ї­ни-оку­пан­та бу­де ду­же скла­дно

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ко­стян­тин ОГНЕВИЙ, жур­на­ліст

Під час «фе­сти­ва­лю» «Ве­ли­ке ро­сій­ське сло­во» (про ньо­го «День» пи­сав у № 96 за 5 червня) «гла­ва Кри­му» Сер­гій Аксьо­нов і гу­бер­на­тор Сан­ктПе­тер­бур­га Ге­ор­гій Пол­тав­чен­ко під­пи­са­ли ще одну до­да­тко­ву уго­ду до ко­ли­шньо­го до­го­во­ру між уря­да­ми ре­гіо­нів про со­ці­аль­но-еко­но­мі­чну, на­у­ко­во-те­хні­чну й куль­тур­ну спів­пра­цю. Аксьо­нов ствер­джує: «Ми про­во­ди­мо ана­ліз мо­жли­во­стей під­при­ємств Санкт-Пе­тер­бур­га що­до по­ста­ча­н­ня сю­ди рі­зно­го уста­тку­ва­н­ня, пи­та­н­ня, пов’яза­ні з по­ста­ча­н­ням ма­те­рі­а­лів для ви­ро­бни­цтва су­ден на на­ших за­во­дах «За­лив» і «Мо­ре». Ку­рор­тна сфе­ра — прі­о­ри­те­тна. Низ­ку спіль­них про­е­ктів роз­гля­да­є­мо та­кож у ре­кре­а­цій­ній сфе­рі».

Як ві­до­мо, Во­ло­ди­мир Пу­тін роз­по­ря­див­ся всім ре­гіо­нам Ро­сії ор­га­ні­зу­ва­ти «шеф­ство» над Кри­мом. Та­ким чи­ном, за ко­жним ра­йо­ном за­крі­пи­ли той чи ін­ший край. Спо­ча­тку ця «до­по­мо­га» ма­ла одно­бі­чний ха­ра­ктер — ре­гіо­ни збу­ва­ли до Кри­му за­ле­жа­лу й зай­ву сіль­сько­го­спо­дар­ську та ме­ди­чну те­хні­ку, хто ближ­че — той збу­вав про­до­воль­чі не­лі­кві­ди й те, що гірше за які­стю. Бу­ло на­віть, що із зар­пла­ти ро­бі­тни­ків ви­вер­та­ли пев­ні су­ми на до­по­мо­гу Кри­му». І хо­ча ба­га­то ре­гіо­нів Ро­сії, як, на­при­клад, Ал­тай, Перм, Ар­хан­гельськ, обла­сті не­чор­но­зем­но­го ре­гіо­ну, а та­кож си­бір­ські й да­ле­ко­схі­дні обла­сті ма­ють рі­вень жи­т­тя на­ба­га­то ниж­чий, ніж у Кри­му, Аксьо­нов і Кон­стан­ти­нов не по­гре­бу­ва­ли прийня­ти цю до­по­мо­гу, оскіль­ки у біль­шо­сті ви­пад­ків ро­зумі­ли, що зві­ту про ви­ко­ри­ста­н­ня ні­хто не ви­ма­га­ти­ме.

Про­те остан­нім ча­сом ро­сій­ські ре­гіо­ни кру­то змі­ни­ли по­лі­ти­ку що­до Кри­му. По­бу­вав­ши на пів­остро­ві, во­ни зро­зумі­ли, що в «бан­де­рів­ська за­гро­за » , і мі­фі­чне « від­ста­ва­н­ня» Кри­му від ро­сій­ських стан­дар­тів — це блеф ро­сій­ської вла­ди, яко­му ві­ри­ти не мо­жна. Але якщо вже «шеф­ству­ва­ти», то з ко­ри­стю для се­бе. Не при­пи­ня­ю­чи го­во­ри­ти про « обо­піль­ну ви­го­ду » , в ко­жно­му з ре­гіо­нів роз­ро­би­ли свій не­гла­сний план ви­го­ди, яку мо­жна отри­ма­ти від Кри­му.

Як при­клад — «опі­кун­ство» Санкт-Пе­тер­бур­га над Сім­фе­ро­по­лем. Щоб за­крі­пи­ти­ся в Кри­му, Пів­ні­чна Паль­мі­ра ще іні­ці­ю­ва­ла по­бра­тим­ські від­но­си­ни сво­го Се­стро­ре­цька з крим­ською Єв­па­то­рі­єй. Із Санкт-Пе­тер­бур­га адмі­ні­стра­тив­ним шля- хом ор­га­ні­зо­ва­но ці­лий по­тік від­по­чи­валь­ни­ків, яким за дер­жав­ний ра­ху­нок да­ли піль­ги на пу­тів­ки й опла­ту до­ро­ги.

Але цьо­го ма­ло. Річ у то­му, що бі­зне­су Пів­ні­чної Паль­мі­ри в пе­тер­бурзь­ких рам­ках уже ті­сно, то­му він сер­йо­зно на­ма­га­є­ться зна­йти но­ві сфе­ри за­сто­со­ву­ва­н­ня. Пе­тер­бург має на­мір по­бу­ду­ва­ти в Кри­му ба­га­то при­ва­тних здрав­ниць, а та­кож при­ва­тні ди­тя­чі та­бо­ри.

Да­лі вже го­во­рять про те, що «в Сім­фе­ро­по­лі мо­же з’яви­ти­ся но­вий книж­ко­вий ма­га­зин, де бу­де пред­став­ле­на дру­ко­ва­на про­ду­кція із Сан­ктПе­тер­бур­га». Це пи­та­н­ня «го­ло­ва адмі­ні­стра­ції» Сім­фе­ро­по­ля Ген­на­дій Ба­ха­рєв обго­во­рю­вав з го­ло­вою ко­мі­те­ту з дру­ку уря­ду Санкт-Пе­тер­бур­га Сер­гі­єм Се­ре­злє­є­вим.

На­сту­пний про­ект зна­чно сер­йо­зні­ший. Кон­тракт на бу­дів­ни­цтво енер­го­мо­сту до Кри­му, че­рез який пе­ре­ки­да­ти­ме­ться еле­ктро­енер­гія з Ро­стов­ської АЕС, отри­ма­ла ком­па­нія із Санкт-Пе­тер­бур­га «Ру­беж-строй», а це мі­льяр­дний об­сяг пла­те­жів з дер­жав­ної ка­зни РФ.

Ще одна ком­па­нія із Санкт-Пе­тер­бур­га пла­нує по­бу­ду­ва­ти в Сім­фе­ро­по­лі за­вод з ви­ро­бни­цтва еле­ктро­те­хніч- ної про­ду­кції, її про­ект про­хо­дить остан­ню ста­дію узго­дже­н­ня в «уря­ді Кри­му». На­справ­ді це бу­де ре­кон­стру­кція й мо­дер­ні­за­ція вже існу­ю­чо­го під­при­єм­ства. Вар­тість усьо­го про­е­кту, за сло­ва­ми ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра ком­па­нії Ва­ди­ма Боль­шо­ва, ста­но­вить близь­ко одно­го мі­льяр­да ру­блів, а під­при­єм­ство пра­цю­ва­ти­ме в рам­ках віль­ної еко­но­мі­чної зо­ни.

Боль­шов всі­ля­ко ре­кла­мує свій про­ект: « Ана­ло­гі­чно­го за­во­ду в Ро­сії не існує, це до­бре за­бу­та ро­сій­ська те­хно­ло­гія. Сьо­го­дні ім­порт­ні те­хно­ло­гії ви­жи­ва­ють нас з рин­ку, але ми ро­би­мо ро­сій­сько- ки­тай­ський сим­біоз уста­тку­ва­н­ня, щоб від­кри­ти ро­сій­ський за­вод тут». Ні той факт, що ана­ло­гі­чне й кра­щої яко­сті еле­ктро­те­хні­чне уста­тку­ва­н­ня ви­ро­бля­ють у За­по­ріж­жі, а та­кож те, що, як зі­знав­ся сам Боль­шов, те­хно­ло­гії, які він зби­ра­є­ться за­сто­су­ва­ти, вже дав­но за­ста­рі­ли й за­бу­ті, і бу­дуть ли­ше онов­ле­ні за до­по­мо­гою ки­тай­ських фа­хів­ців, крим­ську оку­па­цій­ну вла­ду не зу­пи­ни­ло. Пе­ре­міг су­то ро­сій­ський ха­ра­ктер, пі­є­тет пе­ред оку­пан­та­ми, яким усе одно кра­ще від­да­ти до­бро­віль­но, а то ві­зьмуть си­лою.

...Те­пер у Кри­му на­ста­ла чер­га і «пе­тер­бурзь­ких», і ін­ших ро­сій­ських ре­гіо­наль­них ма­фій. По су­ті, Крим від­да­ли їм на роз­тер­за­н­ня. Цьо­го ще ба­га­то хто не від­чув на пов­ну си­лу то­му, що при­їжджі не скрізь і не завжди уві­йшли у смак, а ба­га­то хто про­сто не знає мо­жли­во­стей «крим­сько­го пи­ро­га».

По­ча­ла­ся все­ро­сій­ська екс­плу­а­та­ція Кри­му, яка з ко­жним мі­ся­цем, з ко­жним ро­ком по­си­лю­ва­ти­ме­ться. І це, до ре­чі, ще один ар­гу­мент для укра­їн­ської вла­ди, чо­му не мо­жна зво­лі­ка­ти із звіль­не­н­ням Кри­му — то­му що ко­ли ро­сій­ська ма­фія всі­ма зу­ба­ми вгри­за­ти­ме­ться в ньо­го, то ви­рва­ти цей шма­ток м’ яса з па­щі ро­сій­ської між­ре­гіо­наль­ної ма­фії бу­де ду­же важ­ко.

Усе по­бу­до­ва­не « пе­тер­бурзь­ки­ми» — а в ін­ших ре­гіо­нах Кри­му в та­ко­му ж сти­лі го­спо­да­рю­ють « ка­зан­ські», «ро­стов­ські», «під­мо­сков­ні», «кур­ські», «во­ло­ди­мир­ські» і ба­га­то ін­ших! — бу­де вла­сні­стю не Кри­му, а тих бі­зне­сме­нів — «ше­фів», і весь при­бу­ток ви­ка­чу­ва­ти­ме­ться в ре­гіо­ни Ро­сії. А крим­ча­нам за­ли­ши­ться ли­ше не­за­ви­дна роль екс­плу­а­то­ва­ної ро­бо­чої си­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.