Ефе­ктив­не пра­це­вла­шту­ва­н­ня

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Екс­пер­ти: У бо­роть­бі з без­ро­бі­т­тям не мо­жна за­бу­ва­ти як про по­тре­би й ін­те­ре­си су­спіль­ства, так і про про­бле­ми пра­це­дав­ців

«Ду­же ча­сто бу­ває, — за­зна­чає пред­став­ник цен­тру со­ці­аль­но­го пар­тнер­ства та ло­бі­ю­ва­н­ня На­УКМА, ек­сперт із пи­тань ефе­ктив­но­го управ­лі­н­ня Ра­ди Єв­ро­пи Сер­гій Пан­цир, — що в ре­гіо­ні, де про­сто не­має ро­бо­ти, лю­дей спря­му­ють на про­фе­сій­не на­вча­н­ня за яко­юсь про­фе­сі­єю, яка ко­ри­сту­є­ться по­пу­ляр­ні­стю в Укра­ї­ні. І в цьо­му ви­пад­ко­ві ми ні в яко­му ра­зі не отри­ма­є­мо жо­дно­го ре­зуль­та­ту, як би до­бре не про­во­ди­ли це на­вча­н­ня». Ек­сперт вва­жає, що че­рез це по­трі­бно ро­зро­бля­ти від­по­від­ні оцін­ні по­ка­зни­ки. Клю­чо­вим се­ред них, на йо­го дум­ку, є по­ка­зник, що від­би­ває ви­го­ду від ство­ре­н­ня ро­бо­чих місць для бе­не­фі­ці­а­рів, тоб­то кін­це­вих спо­жи­ва­чів по­слуг у сфе­рі зайня­то­сті.

ВИ­ГО­ДИ ДЛЯ БЕ­НЕ­ФІ­ЦІ­А­РІВ

Роз’ясню­ю­чи свою дум­ку, ек­сперт го­во­рить, що ме­та в будь-якій по­лі­тиц і, у то­му чи­слі — в по­лі­тиц і зайня­то­сті, прив’язу­є­ться до ви­год бе­не­фі­ці­а­рів. Він на­во­дить як при­клад ви­па­док, ко­ли слу­жба зайня­то­сті че­сно ві­ді­бра­ла по­ста­чаль­ни­ків по­слуг із про­ве­де­н­ня тре­нін­гів для ма­ло­го і се­ре­дньо­го бі­зне­су, ви­зна­чи­ла вар­тість цих по­слуг з роз­ра­хун­ку на одно­го уча­сни­ка та­ко­го на­вча­н­ня. Але да­лі роз­по­ча­ли­ся сер­йо­зні про­бле­ми, го­во­рить Пан­цир. Скіль­ки уча­сни­ків тре­нін­гу отри­ма­ли ро­бо­ту, скіль­ки з них по­ча­ло отри­му­ва­ти до­хо­ди від за­нять ма­лим бі­зне­сом? Тут по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти ста­ти актив­ним чин­ни­ком фор­му­ва­н­ня по­лі­ти­ки зайня­то­сті». «З ор­га­ні­за­ції, яка про­сто ви­тра­чає гро­ші і має за­га­лом го­лов­ним по­ка­зни­ком ско­ро­че­н­ня цих ви­трат, він по­ви­нен би пе­ре­тво­рю­ва­ти­ся на ор­га­ні­за­цію, яка ство­рює при­бу­тко­ву ча­сти­ну бю­дже­ту», — упев­не­ний Зво­лін­ський. Він про­по­нує ДСЗ орі­єн­ту­ва­ти­ся на ко­ро­тко­тер­мі­но­ве про­гно­зу­ва­н­ня. «Якщо ми ма­є­мо аде­ква­тний ко­ро­тко­тер­мі­но­вий прогноз, — го­во­рить він, — то, ви­хо­дя­чи з ньо­го, і пе­ред­ба­ча­ю­чи, який рі­вень за­ро­бі­тної пла­тні на за­пов­ню­ва­них ро­бо­чих мі­сцях, мо­жна про­гно­зу­ва­ти при­бу­тко­ву ча­сти­ну бю­дже­ту кра­ї­ни».

ВА­КАН­СІЇ, ДО­РО­ГІ І ДЕ­ШЕ­ВІ

«Ко­ли я див­лю­ся сайт слу­жби зайня­то­сті, то ба­чу ду­же ба­га­то вакансій, — за­зна­чає ек­сперт Між­на­ро­дної ор­га­ні­за­ції пра­ці Гре­гор Шульц, — але в біль­шо­сті цих вакансій за­ро­бі­тна пла­тня ниж­че се­ре­дньо­го рів­ня». «Як це мо­же бу­ти? — обу­рю­є­ться гро­ма­дя­нин Ні­меч­чи­ни. — У нас ва­кан­сії йдуть на віль­ний ри­нок, і у вас теж ва­жли­во не до­пу­ска­ти та­ких явищ».

Ке­рів­ник де­пар­та­мен­ту со­ці­аль­но­го роз­ви­тку кор­по­ра­ції ДТЕК Ві­кто­рія Гриб по­ді­ляє та­ку дум­ку. Але при цьо­му роз­по­від­ає, що її ком­па­нія пра­кти­чно ні­як не спів­пра­цює з цен­тра­ми зайня­то­сті, бо не ба­чить для се­бе жо­дної ко­ри­сті від та­ко­го пар­тнер­ства. Утім, во­на спо­ді­ва­є­ться, що на­да­лі ситуація на­цея від всіх со­ці­аль­них бід. Про­те й від­мов­ля­ти­ся від неї, як він вва­жає, не по­трі­бно. Осо­бли­во цін­ни­ми є ін­фор­ма­цій­на, про­гно­зна і рин­ко­ва фун­кції. До­ки во­ни не пра­цю­ють, на ві­тер ча­сто ви­ки­да­ю­ться ко­шти, які ви­ді­ля­ю­ться для си­сте­ми осві­ти.

ЩО РО­БИ­ТИ З ГІРНИКАМИ ТА АТОШНИКАМИ?

Про­бле­ма, на дум­ку Гриб, в то­му, що центр зайня­то­сті — це пе­ре­ва­жно ста­тист, ко­трий не за­йма­є­ться ні про­гно­за­ми, ні ана­лі­зом. Мо­жна, зви­чай­но, від­ві­ду­ва­ти про­гра­ми для пе­ре­ква­лі­фі­ка­ції, але якщо на рин­ку не­має по­пи­ту на від­по­від­ні про­фе­сії, то вчи­ти­ся й пе­ре­на­вча­ти­ся мо­жна скіль­ки зав­го­дно, а ро­бо­ти так і не бу­де. «Нам хо­ті­ло­ся б пра­цю­ва­ти зі стру­кту­ра­ми ДСЗ, які мо­жуть під­ла­што­ву­ва­ти­ся, бу­ти гну­чки­ми, спро­мо­жни­ми впли­ва­ти на мін­ли­ву си­ту­а­цію, — у від­по­відь на про­по­зи­цію мо­де­ра­то­ра по­мрі­я­ти, го­во­рить Гриб. — Сьо­го­дні в кра­ї­ні кри­за, вій­на на Дон­ба­сі, оку­па­ція Кри­му, і на­ра­зі не­має ба­че­н­ня, ку­ди ми йде­мо. На­при­клад, ми сьо­го­дні го­то­ві ку­пу­ва­ти ву­гі­л­ля за кор­до­ном. У ре­зуль­та­ті ша­хти за­кри­ва­ти­му­ться, лю­ди — ско­ро­чу­ва­ти­му­ться, але ми не ро­зу­мі­є­мо, ку­ди їх ді­ва­ти. І хо­ча у нас уже є стра­те­гія за­кри­т­тя шахт — ра­ні­ше слід бу­ло б по­ду­ма­ти, як бу­ти з гірниками, які ви­йдуть на ву­ли­цю. Че­сно ка­жу­чи, я бо­ю­ся, що во­ни ві­зьмуть до рук ав­то­ма­ти...»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.