Виробництво ав­то­транс­порт­ної те­хні­ки ско­ро­ти­ло­ся май­же в де­сять ра­зів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

У трав­ні на укра­їн­ських за­во­дах бу­ло ви­ро­бле­но 442 ав­то­транс­порт­них за­со­би, що на 21,5% мен­ше, ніж ми­ну­ло­го мі­ся­ця. Це на 88,2% мен­ше, ніж у трав­ні 2014 ро­ку. Про це свід­чать да­ні асо­ці­а­ції «Украв­то­пром», по­ві­дом­ляє «ЛІ­ГА­Бі­зне­с­Ін­форм». Об­сяг ви­ро­бни­цтва лег­ко­вих ав­то­мо­бі­лів за мі­сяць — 289 штук, що на 33,7% мен­ше по­рів­ня­но з кві­тнем і на 91,8% мен­ше по­рів­ня­но з трав­не­вим по­ка­зни­ком ми­ну­ло­го ро­ку. До сло­ва, ко­мер­цій­них ав­то­мо­бі­лів бу­ло ви­ро­бле­но 105 штук, що на 15,4% біль­ше по­рів­ня­но з кві­тне­вим по­ка­зни­ком, однак на 41,7% мен­ше, ніж у трав­ні 2014 ро­ку. Травневий по­ка­зник у ча­сти­ні ви­ро­бни­цтва ав­то­бу­сів — 48 штук, що на 33,3% біль­ше за ре­зуль­та­ти по­пе­ре­дньо­го мі­ся­ця, але на 9,4% мен­ше по­рів­ня­но з ми­ну­ло­рі­чни­ми по­ка­зни­ка­ми. Всьо­го з по­ча­тку ро­ку в Укра­ї­ні бу­ло ви­ро­бле­но 1927 оди­ниць ав­то­транс­порт­ної те­хні­ки, що в 11,7 ра­зу мен­ше від ана­ло­гі­чно­го по­ка­зни­ка ми­ну­ло­го ро­ку.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.