Укра­їн­цям до­ве­де­ться змен­ши­ти спо­жи­ва­н­ня еле­ктри­ки в ден­ний час

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­ціо­наль­на ко­мі­сія, яка здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рах енер­ге­ти­ки і ко­му­наль­них по­слуг (НКРЕКУ), на сво­є­му за­сі­дан­ні зо­бов’яза­ла енер­го­по­ста­чаль­ні ком­па­нії у сти­слі тер­мі­ни про­ве­сти ін­фор­ма­цій­но-роз’ясню­валь­ну ро­бо­ту се­ред спо­жи­ва­чів про не­об­хі­дність сти­му­лю­ва­н­ня до збіль­ше­н­ня спо­жи­ва­н­ня еле­ктри­чної енер­гії в ні­чний час і змен­ше­н­ня спо­жи­ва­н­ня в ден­ний час. Про це по­ві­дом­ляє «Укр­ін­форм» з по­си­ла­н­ням на прес-слу­жбу НКРЕКУ. «Про­ве­де­н­ня ін­фор­ма­цій­но-роз’ясню­валь­ної ро­бо­ти енер­го­по­ста­чаль­ні ком­па­нії по­вин­ні за­без­пе­чи­ти шля­хом роз­мі­ще­н­ня ого­ло­шень у цен­трах з пи­тань ро­бо­ти зі спо­жи­ва­ча­ми та в ін­фор­ма­цій­но-кон­суль­та­цій­них цен­трах. Крім то­го, ін­фор­му­ва­н­ня спо­жи­ва­чів має від­бу­ва­ти­ся шля­хом роз­мі­ще­н­ня від­по­від­ної ін­фор­ма­ції в ра­хун­ках на еле­ктро­енер­гію, че­рез за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції, веб-сай­ти ком­па­ній», — іде­ться в по­ві­дом­лен­ні. Ві­дзна­чи­мо, сти­му­лю­ва­н­ня спо­жи­ва­чів до збіль­ше­н­ня спо­жи­ва­н­ня еле­ктри­чної енер­гії в ні­чний час ви­рів­няє гра­фік на­ван­та­жень Об’єд­на­ної енер­ге­ти­чної си­сте­ми Укра­ї­ни і за­без­пе­чить ско­ро­че­н­ня об­ся­гів спо­жи­ва­н­ня еле­ктри­чної енер­гії в пі­ко­ві пе­рі­о­ди, опти­мі­зує ро­бо­ту те­пло­вих еле­ктро­стан­цій Укра­ї­ни і зре­штою змен­шить спо­жи­ва­н­ня га­зу, ву­гі­л­ля й ма­зу­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.