Для опа­лю­валь­но­го се­зо­ну по­трі­бно 2,5 міль­йо­на тонн ву­гі­л­ля

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Про це на бри­фін­гу за­явив мі­ністр енер­ге­ти­ки і ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Дем­чи­шин, пе­ре­дає «РБК-Укра­ї­на». «По­ча­ток опа­лю­валь­но­го се­зо­ну — це се­ре­ди­на жов­тня... Зро­зумі­ло, ми вже по­вин­ні під­го­ту­ва­ти­ся з то­чки зо­ру об­ся­гу га­зу і з то­чки зо­ру ву­гі­л­ля», — за­зна­чив мі­ністр. За йо­го сло­ва­ми, ву­гі­л­ля мар­ки «Г» в Укра­ї­ні до­сить, а ан­тра­ци­то­ве вез­ти­муть з усіх мо­жли­вих на­прям­ків. «До­сі ча­сти­на ву­гі­л­ля за­во­зи­ла­ся з дер­жав­них шахт, які пе­ре­бу­ва­ли в зо­ні АТО, і на­ра­зі ве­ду­ться пе­ре­го­во­ри, але є по­стій­ні про­бле­ми з ло­гі­сти­кою, з ви­ве­зе­н­ням — об­сяг обме­же­ний, то­му па­ра­лель­но ве­де­мо пе­ре­го­во­ри з ім­пор­ту ву­гі­л­ля з да­ле­ко­го за­ру­біж­жя... На да­ний мо­мент до спра­ви бу­ло за­лу­че­но «Укрін­те­р­енер­го», — ска­зав Дем­чи­шин. Він за­ува­жив, що мі­ні­стер­ство пе­ре­ба­лан­со­вує стру­кту­ру ви­ро­бни­цтва. «Ма­кси­маль­но ви­ко­ри­сто­ву­є­мо ті по­ту­жно­сті, які є. До цьо­го спів­ві­дно­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва еле­ктро­енер­гії на бло­ках, які ви­ко­ри­сто­ву­ють мар­ку «Г» і мар­ку «А», бу­ло 50 на 50. На сьо­го­дні ця про­пор­ція ста­но­вить 55—70 на 30. Ан­тра­ци­ту спо­жи­ва­є­мо на­ба­га­то мен­ше», — до­дав мі­ністр. На­га­да­є­мо, за сло­ва­ми мі­ні­стра, укра­їн­ським ТЕС бу­де по­трі­бно близь­ко двох ро­ків для пе­ре­хо­ду на га­зо­ве ву­гі­л­ля.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.