«Та­ке вра­же­н­ня, що лю­ди у пас­тці»

Акти­ві­сти ви­ма­га­ють вдо­ско­на­ли­ти про­пу­скну си­сте­му, бо во­на – дис­кри­мі­на­цій­на та не­ефе­ктив­на. СБУ переконує: над змі­на­ми вже пра­цю­ють

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

До про­пу­скної си­сте­ми на лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня у До­не­цькій та Лу­ган­ській обла­стях з’яв­ля­є­ться все біль­ше і біль­ше на­рі­кань і за­ува­жень. А ке­рів­ни­цтво До­не­цької обла­сної вій­сько­во-ци­віль­ної адмі­ні­стра­ції не­що­дав­но за­яви­ло, що іні­ці­ю­ва­ти­ме ска­су­ва­н­ня пе­ре­пу­сток, щоб пе­ре­ти­на­ти лі­нію роз­ме­жу­ва­н­ня ли­ше за па­спор­та­ми. Адже за пів­ро­ку існу­ва­н­ня про­пу­скно­го ре­жи­му си­сте­ма і до­сі не за­пра­цю­ва­ла як зла­го­дже­ний ме­ха­нізм: за обі­ця­ні де­сять днів пе­ре­пус­тку отри­мує ма­ло хто, а щоб отри­ма­ти цей до­ку­мент, тре­ба кіль­ка ра­зів їзди­ти на блок­по­сти на­ших вій­сько­вих, до­ро­гою ми­на­ю­чи КПП бо­йо­ви­ків. Дов­же­ле­зні чер­ги на по­да­чу за­явок — теж не до­да­ють ен­ту­зі­а­зму, що пе­ре­пус­тку отри­ма­єш вча­сно, іно­ді це за­тя­гу­є­ться до двох мі­ся­ців. Сто­я­ти в чер­гах на блок­по­стах не­без­пе­чно, осо­бли­во ко­ли те­ри­то­рія про­гля­да­є­ться се­па­ра­ти­ста­ми.

Еле­ктрон­на си­сте­ма, яку за­пу­ще­но в бе­ре­зні, не пра­цює, то­чні­ше діє у те­сто­во­му ре­жи­мі, те­ле­фон­ні лі­нії не від­по­від­а­ють, а СБУ про­сто не всти­гає опра­цю­ва­ти всі за­яв­ки, бо пе­ре­ві­ря­ти до­ку­мен­ти осіб тре­ба по п’яти ба­зах да­них, і пи­та­н­ня до цих баз — хто га­ран­тує без­пе­ку пер­со­наль­них да­них? Бо у кві­тні ма­сме­діа по­ві­дом­ля­ли, що є фа­кти ви­то­ку ін­фор­ма­ції із се­кто­ру «А» та «С», да­ні лю­дей, що по­да­ва­ли за­яву, опи­ни­лись у від­кри­то­му до­сту­пі.

ПРА­ВИ­ЛА ПЕ­РЕ­ТИ­НУ ЗМІ­НЮ­ВА­ЛИ ВЖЕ ВІ­СІМ РА­ЗІВ

Та най­біль­ша бі­да про­пу­скної си­сте­ми, за сло­ва­ми гро­мад­ських акти­ві­стів, — ха­бар­ни­цтво. Гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції, які ева­ку­ю­ють лю­дей чи кон­суль­ту­ють те­ле­фо­ном, в один голос пе­ре­ко­ну­ють: во­на опо­ви­та ко­ру­пці­єю. Щоб про­су­ну­тись у чер­зі — пла­ти, щоб пе­ре­тну­ти блок­пост без пе­ре­пус­тки — пла­ти, ді­йшло до то­го, що до­ку­мент мо­жна ку­пи­ти не­ле­галь­но. Не­що­дав­но у пря­мо­му ефі­рі «5-го ка­на­лу» те­ле­ве­ду­ча змо­гла до­мо­ви­тись із ша­хра­я­ми про ви­го­тов­ле­н­ня та­кої пе­ре­пус­тки. Схо­жі ого­ло­ше­н­ня на те­ри­то­рії «ДНР-ЛНР» ста­ли не рід­кі­стю, а пра­ви­лом, і лю­ди цим ко­ри­сту­ю­ться, і що див­но — з фаль­ши­ви­ми пе­ре­пус­тка­ми є біль­ше шан­сів по­ки­ну­ти те­ри­то­рію вій­ни, ніж зі справ­жньою. Бо ту ще тре­ба до­че­ка­ти­ся.

Як ре­а­гує на ша­хра­їв СБУ, яка за­пу­сти­ла цю про­пу­скну си­сте­му, чи бо­ре­ться з ко­ру­пціо­не­ра­ми і на яке мі­сце ста­вить без­пе­ку лю­дей? Із ци­ми пи­та­н­ня­ми «День» звер­нув­ся до Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни, на­ді­слав­ши офі­цій­ний за­пит. На від­по­відь ще че­ка­є­мо, а в прес-слу­жбі нам порадили взя­ти ін­фор­ма­цію на офі­цій­ній сто­рін­ці СБУ у «Фейс­бу­ці». У но- ви­нах іде­ться, що у кві­тні ство­ри­ли ро­бо­чу гру­пу з гро­мад­ськи­ми екс­пер­та­ми для чер­го­во­го пе­ре­пи­су­ва­н­ня пра­вил пе­ре­ти­ну лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня (до цьо­го пра­ви­ла пе­ре­ти­ну пе­ре­пи­су­ва­ли вже ві­сім ра­зів). Ро­бо­ча гру­па під­го­ту­ва­ла про­ект онов­ле­но­го по­ряд­ку пе­ре­ти­ну лі­нії зі­ткне­н­ня, не­вдов­зі йо­го по­да­дуть на роз­гляд мі­ні­стер­ствам.

СБУ РОЗ­РА­ХО­ВУЄ НА ПІД­ТРИМ­КУ ВО­ЛОН­ТЕ­РІВ

Але ра­зю­чих змін СБУ не про­по­нує. За сло­ва­ми Оле­сі Ци­буль­ко, за­снов­ни­ці Бла­го­дій­но­го фон­ду до­по­мо­ги ба­таль­йо­ну «Дон­бас» та чле­на ро­бо­чої гру­пи, про­тя­гом 20 днів лю­ди­на змо­же отри­ма­ти ві­дмо­ву на отри­ма­н­ня про­пу­ску (якщо від­по­віді не­має, по­ки­да­ти те­ри­то­рію не мо­жна), та­кож до­зво­ли­ли ви­їзди­ти ді­тям у су­про­во­ді будь-яко­го до­ро­сло­го, а дер­жав­ні ор­га­ни по­вин­ні по­ві­до­ми­ти про це МВС чи слу­жбу у спра­вах ді­тей (це на ви­па­док за­ги­бе­лі чи зни­кне­н­ня ро­ди­чів).

У Ки­є­ві пла­ну­ють від­кри­ти ко­ор­ди­на­цій­ний центр, який би за­без­пе­чив фун­кціо­ну­ва­н­ня еле­ктрон­но­го ре­є­стру. І це ні­би­то має роз­ван­та­жи- ти ко­ор­ди­на­цій­ні гру­пи на мі­сцях та по­до­ла­ти ко­ру­пцію. Але най­ці­ка­ві­ше, що ро­бо­ту ко­ор­ди­на­цій­но­го цен­тру, на дум­ку СБУ, ба­жа­но б про­фі­нан­су­ва­ти за до­нор­ські ко­шти, бо вар­тість одно­го ро­бо­чо­го мі­сця ста­но­вить п’ять ти­сяч єв­ро, а ли­ше для Ки­є­ва їх тре­ба 60 осіб. За­пра­цю­ва­ти цей центр змо­же ли­ше че­рез три або шість мі­ся­ців, бо ще тре­ба йо­го сер­ти­фі­ку­ва­ти. А вза­га­лі, як­би у цьо­му до­по­мо­гли во­лон­те­ри, бу­ло б пре­чу­до­во. Так са­мо роз­ра­хо­ву­ють на по­міч во­лон­те­рів і в при­йо­мі дзвін­ків, і кон­суль­та­ці­ях, на­віть го­то­ві роз­мі­си­ти кон­та­кти гро­мад­ських об’єд­нань на офі­цій­но­му сай­ті СБУ...

«БІЛЬ­ШІСТЬ ЛЮ­ДЕЙ ОТРИ­МА­ЛИ ПРОПУСКИ ШЛЯ­ХОМ ХА­БА­РІВ»

Во­дно­час по­зи­ція СБУ не­змін­на: про­пу­скна си­сте­ма існу­ва­ти­ме. До ре­чі, про­пуск дій­сний ли­ше до кін­ця ро­ку, а по­тім зно­ву все по ко­лу. Го­ло­ва СБУ Ва­лен­тин На­ли­вай­чен­ко ви­знає, що си­сте­ма пра­цює не­за­до­віль­но, то­му ви­хо­ди­ти­муть на нор­маль­ний ре­жим ро­бо­ти для за­ко­но­слу­хня- них гро­ма­дян. А ко­ру­пціо­не­рів, яких пі­йма­ють на га­ря­чо­му, су­ди­ти­муть — від­кри­то і по­ка­зо­во.

Хо­че­ться до­да­ти, що і си­стем­но. Оле­ксандр Гор­ба­тко, ек­сперт іні­ці­а­ти­ви «Дон­бас-СОС», на­во­дить при­клад, що на ха­ба­рі пі­йма­ли чи­нов­ни­ка за про­даж цих про­пу­сків. «Ми про­си­ли зро­би­ти це слу­ха­н­ня від­кри­тим, нам гар­но по­обі­ця­ли, що ми ба­га­то чо­го ді­зна­є­мо­ся, але на сьо­го­дні ні­чо­го не­має. Як нам ві­до­мо, ви­да­но близь­ко 300 ти­сяч про­пу­сків, при цьо­му близь­ко 90 ти­сяч за­явок у пи­сьмо­во­му ви­гля­ді ще на опра­цю­ван­ні. Біль­шість лю­дей отри­ма­ли пропуски шля­хом ха­ба­рів. Су­ми — від 300 гри­вень, якщо ви ду­же близь­ко до тих, хто це ро­бить, і та­ри­фи під­ні­ма­ю­ться вго­ру до двох ти­сяч гри­вень, за­ле­жно від то­го, як швид­ко це по­трі­бно і де ви зна­хо­ди­тесь», — до­дає Оле­ксандр Гор­ба­тко.

І чи ви­прав­до­вує се­бе си­сте­ма з та­ким під­хо­дом? На­га­да­є­мо, що на­сам­пе­ред за ме­ту ста­ви­ли від­сте­жу­ва­ти не­без­пе­чних осіб, імо­вір­них те­ро­ри­стів то­що. Але ж у до­ку­мен­тах, які по­да­ють гро­ма­дя­ни для оформ­ле­н­ня про­пу­ску, не вка­за­но по­лі­ти­чні по­гля­ди чи на­яв­ність або від­су­тність зброї. На­ра­зі про­пу­скний ре­жим біль­ше на­га­дує бло­ка­ду мирних ме­шкан­ців.

«Зро­зумі­ло, що се­па­ра­тист не пі­де че­рез блок­пост, але в СБУ вва­жа­ють, що та­ким чи­ном шу­ка­ють тих, хто спів­пра­цює з ни­ми. Але хто це? Баб­ця, яка їм їжу но­сить, чи здає по­зи­ції укра­їн­ських во­я­ків? Але це во­ни зна­ють і без ци­віль­них лю­дей. Ко­жен мо­же про­їха­ти че­рез Ро­сію, з бо­ку Хар­ко­ва. Це тро­хи до­рож­че, але то­чно. Є історія про ді­ду­ся, який віз у бан­ці з ме­дом гра­на­ту, ко­ли отри­му­вав пе­ре­пус­тку, цьо­го не ба­чи­ли, а ви­яви­ли при об­шу­ко­ві. То­му ці до­ку­мен­ти не­зро­зумі­ло для чо­го, мо­жна зви­чай­ний об­шук про­ве­сти», — пе­ре­ко­на­на Оле­ся Ци­буль­ко.

Юри­сти вба­ча­ють у пе­ре­пус­тках по­ру­ше­н­ня прав лю­ди­ни, пев­ну дис­кри­мі­на­цію, на­віть Ом­буд­смен з прав лю­ди­ни Ва­ле­рія Лу­тков­ська на­зва­ла їх не­гу­ман­ни­ми. Акти­ві­сти по­да­ли по­зов до су­ду, щоб ска­су­ва­ти про­пу­скний ре­жим вза­га­лі. За­яву по­да­ли у лю­то­му, суд­ді дов­го при­зна­ча­ли спра­ву до роз­гля­ду, зре­штою ухва­ли­ли рі­ше­н­ня, що все за­кон­но. За­раз по­зи­вач Оле­ксандр Ку­ли­ков че­кає 10 червня, то­ді йо­го скар­гу роз­гля­да­ти­муть в апе­ля­цій­но­му су­ді.

«За юри­ди­чною су­т­тю цей до­ку­мент про про­пу­скну си­сте­му дис­кри­мі­на­цій­ний та не­ефе­ктив­ний, си­сте­ма не пра­цює. Якщо хо­чуть ви­лов­лю­ва­ти бо­йо­ви­ків, то має бу­ти ба­за у МВС із да­ни­ми зло­чин­ців, хто за­хо­плю­вав СБУ, адмі­ні­стра­ції, спо­ді­ва­юсь, що та­ка ба­за є. Си­сте­ма не пра­цює за­ра­ди від­ло­ву те­ро­ри­стів. Та­ке вра­же­н­ня, що лю­ди у пас­тці», — до­дає Ку­ли­ков.

РЯ­ТУ­ВА­ТИ ЖИ­Т­ТЯ БЕЗ ПЕ­РЕ­ШКОД

Якщо ска­со­ву­ва­ти си­сте­му СБУ не зби­ра­є­ться, то по­кра­щи­ти її зо­бов’яза­на. Акти­ві­сти ра­дять пе­ред­усім по­кра­щи­ти по­бу­то­ві умо­ви на блок­по­стах, де по­да­ють за­яв­ки, обла­дна­ти там мед­пун­кти, пар­ков­ку то­що. Оле­ксандр Гор­ба­тко мав роз­мо­ву з цьо­го при­во­ду із чи­нов­ни­ка­ми обл­держ­адмі­ні­стра­цій, однак во­ни та­кої по­тре­би не ба­чать, бо ску­пче­н­ня лю­дей, чер­ги — це до­да­тко­вий шанс для фі­нан­со­вих зло­вжи­вань.

Се­ред про­по­зи­цій — пе­ре­ти­на­ти лі­нію роз­ме­жу­ва­н­ня ли­ше з па­спор­том. На дум­ку Оле­сі Ци­буль­ко, на лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня не мо­же бу­ти більш жорс­ткий кон­троль, ніж на кор­до­ні з Ро­сі­єю: «СБУ не мо­же по­ясни­ти, на­ві­що по­трі­бні ін­ші до­ку­мен­ти, які по­да­ють ра­зом із за­явою на пе­ре­пус­тку. Усі між­на­ро­дні ін­стан­ції ка­жуть, що це по­ру­шує пра­ва лю­ди­ни. Якщо пу­ска­ти в зо­ну АТО, то мо­жуть до­да­тко­во щось уто­чню­ва­ти, але ко­ли лю­ди­на ви­їжджає, дер­жа­ва не мо­же ство­рю­ва­ти пе­ре­шко­ди, бо це її гро­ма­дя­ни, які ря­ту­ють своє жи­т­тя».

Але те, з чо­го ма­ло б все по­чи­на­тись, це нор­маль­на під­го­тов­ка до про­пу­скно­го ре­жи­му. Бо так ви­хо­дить, що зла­ма­ну ав­тів­ку на­ма­га­ю­ться по­ла­го­ди­ти по хо­ду її ру­ху, все си­пле­ться, до ку­пи зі­бра­ти ні­як не вда­є­ться. А в тій ав­тів­ці, як не іро­ні­чно, жи­ві лю­ди, ді­ти, ста­рень­кі...

P.S. Ко­ли ма­те­рі­ал бу­ло за­вер­ше­но, на­ді­йшла від­по­відь від СБУ. У ній іде­ться, що над змі­на­ми пра­цю­ють, і над бо­роть­бою з ко­ру­пці­єю зокре­ма. На­то­мість, най­біль­ше та­ких фа­ктів фі­ксу­ють при зло­вжи­ван­ні слу­жбо­вим ста­но­ви­щем пра­ців­ни­ка­ми ко­ор­ди­на­цій­но­го цен­тру та ко­ор­ди­на­цій­них груп під час оформ­ле­н­ня пе­ре­пу­сток. «19 бе­ре­зня під час одер­жа­н­ня ха­ба­ра за­три­ма­но спів­ро­бі­тни­ка СБ Укра­ї­ни «Б». Вій­сько­во­слу­жбо­вець ви­ма­гав не­по­мір­ну ви­на­го­ро­ду за спри­я­н­ня гру­пі ци­віль­них осіб в отри­ман­ні пе­ре­пу­сток для пе­ре­ти­ну лі­нії зі­ткне­н­ня. Слід­чи­ми про­ку­ра­ту­ри Бо­ри­сен­ку В.В. ого­ло­ше­но про пі­до­зру. Слід­ство три­ває», — ін­фор­му­ють в СБУ. Ін­ший ви­па­док — 6 кві­тня за­три­ма­ли про­ку­ро­ра Кр­ама­тор­ська, йо­го за­сту­пни­ка та спів­ро­бі­тни­ка МВ ГУ МВС Укра­ї­ни в До­не­цькій обла­сті. У них ви­лу­че­но ко­штів на су­му 110 ти­сяч до­ла­рів, а та­кож спи­сок під­при­єм­ців, від яких вка­за­ні осо­би ви­ма­га­ли та одер­жу­ва­ли не­пра­во­мір­ну ви­го­ду. Про­ти по­ру­шни­ків та­кож ве­де­ться слід­ство. На­о­ста­нок СБУ про­сить гро­ма­дян ін­фор­му­ва­ти про схо­жі ви­пад­ки, обі­ця­ють ре­а­гу­ва­ти на ко­жне звер­не­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.