Бом­бо­схо­ви­ща за­мість ева­ку­а­ції...

У До­не­цькій та Лу­ган­ській обла­стях до­сі по­тре­бу­ють ви­ве­зе­н­ня 3,5 ти­ся­чі ді­тей

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Про­тя­гом вій­сько­во­го кон­флі­кту на схо­ді Укра­ї­ни по­над 1,5 міль­йо­на ді­тей пе­ре­жи­ли жа­хи вій­ни. Ба­га­то з них до­сі жи­вуть у бун­ке­рах та бом­бо­схо­ви­щах. Пе­ре­се­лен­ця­ми (офі­цій­но) ста­ли 167 ти­сяч ма­лень­ких укра­їн­ців До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей. Що­най­мен­ше 65 ді­тей за­ги­ну­ли під час бо­йо­вих дій та те­ра­ктів.

Екс­пер­ти На­ціо­наль­но­го пре­вен­тив­но­го ме­ха­ні­зму, які про­ве­ли мо­ні­то­ринг у мі­сцях несвободи в зо­ні АТО (ін­тер­на­ти, СІЗО, ко­ло­нії, ди­тя­чі бу­дин­ки, пси­хі­а­три­чні лі­кар­ні то­що) на­го­ло­шу­ють, що сьо­го­дні 3585 ді­тей до­сі пе­ре­бу­ва­ють у цих за­кла­дах (150 з них — си­ро­ти). І не­ві­до­мо, як скла­де­ться їхня до­ля, оскіль­ки дер­жа­ва ні­би­то про них за­бу­ла. Під сті­на­ми Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни пра­во­за­хи­сни­ки про­ве­ли акцію, на якій про­де­мон­стру­ва­ли ма­люн­ки ді­тей-ви­хо­ван­ців дер­жав­них за­кла­дів, які ті ство­ри­ли за час вій­ни.

— До­сі ли­ша­є­ться го­стрим пи­та­н­ня ева­ку­а­ції ді­тей-си­ріт та ді­тей, по­збав­ле­них ба­тьків­сько­го пі­клу­ва­н­ня, які пе­ре­бу­ва­ють у дер­жав­них уста­но­вах До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей. На те­ри­то­рії Укра­ї­ни ди­тя­чі за­кла­ди за­пов­не­ні на­по­ло­ви­ну: в се­ре­дньо­му — на 45 — 60%. Тоб­то, ви­во­зи­ти ді­тей з не­без­пе­чних місць є ку­ди. На жаль, цим ні­хто не за­йма­є­ться, — ствер­джує го­ло­ва прав­лі­н­ня Гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Центр ін­фор­ма­ції про пра­ва лю­ди­ни» Те­тя­на Пе­чон­чик.

За сло­ва­ми пред­став­ни­ків Цен­тру ін­фор­ма­ції про пра­ва лю­ди­ни, ще 9 лю­то­го прем’ єр- мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк, у від­по­відь на звер­не­н­ня Ва­ле­рії Лу­тков­ської про не­об­хі­дність ева­ку­а­ції ін­тер­нат­ських уста­нов Дон­ба­су, ви­дав до­ру­че­н­ня, в яко­му йшло­ся про «тер­мі­но­ве вжи­т­тя не­об­хі­дних за­хо­дів що­до вре­гу­лю­ва­н­ня по­ру­ше­них пи­тань». На жаль, так ні­чо­го й не зро­би­ли. То­му пред­став­ни­ки гро­мад­сько­сті за­кли­ка­ли уря­дов­ців узя­ти під осо­би­стий кон­троль не­гай­ну ева­ку­а­цію 150 ді­тей-си­ріт, які пе­ре­бу­ва­ють у зо­ні кон­флі­кту.

— Ке­рів­ни­ків уста­нов, у яких пе­ре­бу­ва­ють ді­ти, які ма­ють ба­тьків або пі­клу­валь­ни­ків (без до­зво- лу яких ди­ти­на не мо­же по­ки­ну­ти за­клад), не­об­хі­дно за­без­пе­чи­ти до­ро­жньою кар­тою ева­ку­а­ції. Зокре­ма, на­да­ти їм ін­фор­ма­цію про те, хто на­да­ва­ти­ме транс­порт і ку­ди від­бу­де­ться ева­ку­а­ція за­кла­ду, — ска­зав спе­ці­а­ліст від­ді­лу адво­ка­ції Все­укра­їн­ської бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції « Все­укра­їн­ська ме­ре­жа ЛЖВ» Оле­ксандр Га­ті­я­тул­лін.

Остан­ні бо­йо­ві дії в До­не­цькій обла­сті, а та­кож не­без­пе­ка на­сту­пу во­ро­га, за­го­стрю­ють пи­та­н­ня ева­ку­а­ції і ді­тей з ін­тер­на­тів, які роз­та­шо­ва­ні не так да­ле­ко від лі­нії бо­йо­вих зі­ткнень. Так, за 70 кі­ло­ме­трів від місць, де від­бу­ва­ю­ться об­стрі­ли, роз­та­шо­ва­но 33 ін­тер­на­тні за­кла­ди. За сло­ва­ми пра­во­за­хи­сни­ків, зокре­ма, у сє­ве­ро­до­не­цькій шко­лі-ін­тер­на­ті (за 28 кі­ло­ме­трів від м. Ща­стя), на­вча­є­ться 86 ді­тей-си­ріт. А в 20-кі­ло­ме­тро­вій зо­ні від мі­сця про­ве­де­н­ня АТО роз­та­шо­ва­на шко­ла-ін­тер­нат Дзер­жин­ської мі­ської ра­ди, в якій сьо­го­дні на­вча­є­ться 319 учнів.

Га­зе­та «День» пи­са­ла про не­го­тов­ність до ева­ку­а­ції со­ці­аль­но не­за­хи­ще­них гро­ма­дян при­фрон­то­вої зо­ни («До об­стрі­лів — го­то­ві, до ева­ку­а­ції — ні», 20 трав­ня). Так са­мо — з ді­тьми. За ре­зуль­та­та­ми мо­ні­то­рин­гу На­ціо­наль­но­го пре­вен­тив­но­го ме­ха­ні­зму, в ін­тер­на­тах, які від­ві­да­ли пра­во­за­хи­сни­ки в Лу­ган­ській та До­не­цькій обла­стях, ство­ре­ні на­ле­жні умо­ви для утри­ма­н­ня та на­вча­н­ня ви­хо­ван­ців. Але за цьо­го не­має жо­дної стра­те­гії на ви­па­док не­об­хі­дно­сті в ева­ку­а­ції.

— Ура­зі за­го­стре­н­ня си­ту­а­ції за­кла­ди за­без­пе­че­ні ли­ше бом­бо­схо­ви­ща­ми. Про­те ці бом­бо­схо­ви­ща — ті­сні, там від­су­тня на­ле­жна вен­ти­ля­ція, існу­ють про­бле­ми із за­па­сом пи­тної во­ди, — роз­по­ві­ла за­сту­пник ке­рів­ни­ка Де­пар­та­мен­ту з пи­тань ре­а­лі­за­ції на­ціо­наль­но­го пре­вен­тив­но­го ме­ха­ні­зму офі­су упов­но­ва­же­но­го Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з прав лю­ди­ни Ка­те­ри­на Чу­мак. — Ке­рів­ни­цтво за­кла­дів не має пла­ну ева­ку­а­ції ді­тей. Не ве­де­ться ро­бо­та для ор­га­ні­за­ції оздо­ров­ле­н­ня ді­тей на без­пе­чних те­ри­то­рі­ях на пе­рі­од лі­тніх ка­ні­кул. Пра­кти­чно всі ді­ти шкіль­но­го ві­ку за­ли­ша­ю­ться на цей тер­мін ра­зом з ба­тька­ми у фрон­то­вій зо­ні. Це свід­чить про низь­кий рі­вень роз’ясню­валь­ної ро­бо­ти се­ред ба­тьків що­до за­гро­зи жи­т­тю і здо­ров’ю їхніх ді­тей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.