Квар­ти­ра – за вій­ну

Уряд на­дав один мі­льярд гри­вень на при­дба­н­ня житла для уча­сни­ків АТО

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Не­що­дав­но Ка­бі­нет Мі­ні­стрів пі­дго­ту­вав по­ста­но­ву про ви­ко­ри­ста­н­ня бю­дже­тних ко­штів на за­ку­пів­лю житла для уча­сни­ків ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції та чле­нів сі­мей за­ги­блих во­ї­нів АТО. До­ку­мент під­пи­сав прем’ єр- мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк, з ви­мо­гою, щоб до ве­ре­сня вже був ви­ко­на­ний пер­ший етап при­дба­н­ня житла. На один мі­льярд гри­вень мо­жуть роз­ра­хо­ву­ва­ти Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни, Мі­ні­стер­ство вну­трі­шніх справ, Слу­жба без­пе­ки та ін­ші силові ві­дом­ства. Прем’ єр звер­нув­ся до мі­ні­стрів не­від­кла­дно офор­ми­ти від­по­від­ні бю­дже­тні про­гра­ми, а до Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів — за­без­пе­чи­ти фі­нан­су­ва­н­ня. Та тре­ба до­да­ти ще одну на­ста­но­ву — як не пе­ре­тво­ри­ти рі­ше­н­ня уря­ду на по­пу­лізм і ре­аль­но до­ве­сти йо­го до кін­ця. Бо юри­сти гро­мад­ських ор­га­ні­за­ції з під­трим­ки во­ї­нів АТО роз­по­від­а­ють про ви­пад­ки, ко­ли Мі­н­обо­ро­ни ви­ді­ля­ло квар­ти­ри ро­ди­ні за­ги­бло­го бій­ця, але де та квар­ти­ра, ко­ли її че­ка­ти й чи бу­де ко­лись вза­га­лі — пи­та­н­ня без від­по­від­ей.

Якщо про­ана­лі­зу­ва­ти зві­ти си­ло­вих ві­домств про вже ви­ді­ле­ні квар­ти­ри уча­сни­кам АТО, то ци­фри в по­рів­нян­ні з чер­га­ми — не­су­мі­сні. При­мі­ром, у сер­пні ми­ну­ло­го ро­ку Мі­ні­стер­ство обо­ро­ни за­ку­пи­ло 33 квар­ти­ри для вій­сько­вих, пен­сіо­не­рів і сі­мей за­ги­блих уча­сни­ків АТО, йшло­ся про Рів­нен­ську область. А чер­га в гар­ні­зо­ні — 949 сі­мей, тоб­то ро­ди­ни бій­ців АТО не­о­бов’ яз­ко­во на пер­шо­му мі­сці, а ра­зом із усі­ма у спи­ску, який пе­ре­ро­стає в ро­ки очі­ку­ва­н­ня.

Як зві­тує Дер­жав­на слу­жба у спра­вах ве­те­ра­нів вій­ни та уча­сни­ків ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції, 2014 ро­ку ко­шти на за­без­пе­че­н­ня жи­тлом обох ка­те­го­рій слу­жбі не пе­ред­ба­ча­ли­ся. Те­пер та­ка мо­жли­вість є, але ді­ли­ти су­му до­ве­де­ться між кіль­ко­ма стру­кту­ра­ми. Пи­та­н­ня — як?

У Дер­жав­ній слу­жбі у спра­вах ве­те­ра­нів вій­ни та уча­сни­ків АТО вже пра­цює схо­жа бю­дже­тна про­гра­ма — « За­без­пе­че­н­ня жи­тлом осіб, які бра­ли участь в АТО, втра­ти­ли фун­кціо­наль­ні мо­жли­во­сті ни­жніх кін­ці­вок » . На жи­тло для них з бю­дже­ту ви­ді­ле­но май­же 64 міль­йо­ни гри­вень. Ро­зра­хо­ва­на про­гра­ма на кіль­ка ро­ків. Як по­яснив прес­се­кре­тар слу­жби Сер­гій Ки­ри­лен­ко, з ви­ді­ле­но­го мі­льяр­да гри­вень слу­жбі ні­чо­го не пе­ре­па­де, пра­цю­ва­ти­муть за сво­єю про­гра­мою, яку про­фі­нан­со­ва­но ще на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку. «На­ра­зі ухва­ле­но про­гра­му, по­ря­док, її па­спорт, на­при­кін­ці трав­ня Мін­со­цпо­лі­ти­ки це по­го­ди­ло й пе­ре­да­ло до Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів. Про­гра­ма не мо­же за­пра­цю­ва­ти на пов­ну мі­ру, до­ки ме­ха­нізм пов­ні­стю не роз­пи­шуть», — по­яснює Сер­гій Ки­ри­лен­ко.

За та­ким же прин­ци­пом роз­по­ді­ля­ти­ме­ться й уря­до­вий мі­льярд гри­вень. Скіль­ки це в ча­сі мо­же зайня­ти, ні­хто не ві­зьме­ться про­гно­зу­ва­ти. Але, за ана­ло­гі­єю із про­гра­мою слу­жби, трьох мі­ся­ців не ви­ста­чить.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.