Крим... на в’їзд і на ви­їзд

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон Фото ав­то­ра

«День» по­бу­вав на кон­троль­но­му пун­кті «Ка­лан­чак» і до­від­ав­ся про си­ту­а­цію на адмі­ні­стра­тив­ній ме­жі з пів­остро­вом

Уже по­над рік три­ває ро­сій­ська агре­сія на те­ри­то­рії Укра­ї­ни. Ане­ксія Кри­му до­сі за­ли­ша­є­ться сер­йо­зним пра­во­вим ви­кли­ком для дер­жа­ви і пе­ре­сі­чних гро­ма­дян з обох бо­ків вар­вар­ськи від­рі­за­но­го оку­пан­том пів­остро­ва. На адмі­ні­стра­тив­ній ме­жі, а по су­ті — на кор­до­ні — з Кри­мом Укра­ї­на вла­шту­ва­ла три ав­то­мо­біль­ні кон­троль­ні пун­кти в’їзду-ви­їзду: «Чон­гар», «Ча­плин­ка» і «Ка­лан­чак», а та­кож — чо­ти­ри за­лі­зни­чні: «Хер­сон», «Ва­дим», «Но­во­о­ле­ксі­їв­ка» та «Ме­лі­то­поль».

4 червня по­ста­но­вою №367 Ка­бмін за­твер­див по­ря­док їх пе­ре­ти­ну. Згі­дно з по­ста­но­вою, гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни мо­жуть в’їжджа­ти і ви­їжджа­ти з Кри­му за на­яв­но­сті до­ку­мен­та, який під­твер­джує укра­їн­ське гро­ма­дян­ство, а іно­зем­ці — ма­ю­чи па­спорт і спе­ці­аль­ний до­звіл від Дер­жав­ної мі­гра­цій­ної слу­жби. На­зва­ні пун­кти в’їзду-ви­їзду не пе­ред­ба­ча­ють пе­ре­тин дер­жав­но­го кор­до­ну, хо­ча, вла­сне, про­це­ду­ра ду­же схо­жа. Ми від­ві­да­ли один із пун­ктів про­пу­ску і ді­зна­ли­ся, як гро­ма­дя­ни пе­ре­ти­на­ють адмін­ме­жу з оку­по­ва­ним Кри­мом.

ЧЕР­ГИ ЗНИ­КЛИ

Ще па­ру мі­ся­ців то­му на КПВВ «Ка­лан­чак» бу­ли кі­ло­ме­тро­ві чер­ги ван­та­жі­вок, які «за­ви­са­ли» там ти­жня­ми. При­чи­на — по­віль­на ро­бо­та ми­тни­ків із су­мі­жної сто­ро­ни. Ро­сій­ські слу­жби під рі­зни­ми при­во­да­ми галь­му­ва­ли до­став­ку то­ва­рів з ма­те­ри­ка. Та, як го­во­рять на­ші при­кор­дон­ни­ки, пі­сля низ­ки ма­те­рі­а­лів у все­укра­їн­ських ЗМІ, са­мо­про­го­ло­ше­на крим­ська вла­да да­ла вка­зів­ку при­швид­ши­ти про­цес оформ­ле­н­ня. Чер­ги швид­ко зни­кли. Не див­но, адже 90% то­ва­рів, які ве­зуть на пів­острів, — це про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня. То­ді як із Кри­му пе­ре­ва­жно їдуть «по­ро­жня­ком». У лі­тній се­зон ван та жо по тік не збіль­шив­ся. Во­дії фур пре­тен­зій до обох кон­тро­лю­ю­чих сто­рін не ма­ють. Якщо з до­ку­мен­та­ми все га­разд, а ван­таж за­де­кла­ро ва но на леж ним чи - ном — про­їха­ти не про­бле­ма. Але во­дно­час во­дії ка­жуть: «Всі ці кор­до­ни ні­ко­му не по­трі­бні».

«Їзди­ти стає не­ви­гі­дно, за­мов­лень май­же не­має, не так, як ра­ні­ше. До­ве­ло­ся при­кри­ти свою фір­му. За­раз от на Він­ни­цю за по­лу­ни­цею їду. При­віз, про­дав — за­ро­бив, а як ні, то ко­жен кру­ти­ться, як мо­же, — ка­же Во­ло­ди­мир із Кра­сно­пе­ре­коп­ська. — Я не за­до­во­ле­ний ці­єю си­ту­а­ці­єю. Ме­ні за­ли­ши­ло­ся де­сять мі­ся­ців до пен­сії. Да дуть мі ні мал ку 5850 ру­блів. І як я на них жи­ти­му? Ці­ни ж удві­чі, а то й утри­чі біль­ші, ніж в Укра­ї­ні... І ще ска­жу: як­би не ве­зли то­ва­ри з ма­те­ри­ка, ма­га­зи­ни бу­ли б на­пів­по­ро­жні».

Че­рез КПВВ час від ча­су на­ма­га­ю­ться про­ве­сти й за­бо­ро­не­ні чи не­пра­виль­но оформ­ле­ні ре­чі: ва­лю­ту, під­ро­бле­ні до­ку­мен­ти, нар­ко­ти­ки, зброю, пре­дме­ти вій­сько­во­го вжи­тку. При­кор­дон­ни­ки осо­бли­во пиль­ну­ють що­до остан­ньо­го. У ра­зі зна­хід­ки спів­пра­цю­ють із СБУ та ін­ши­ми си­ло­ви­ми стру­кту­ра­ми, адже в зо­ну АТО бо­йо­ви­ки по­тра­плять зокре­ма й із Кри­му.

ГРО­МАД­СЬКИЙ КОН­ТРОЛЬ

На КПВВ при­кор­дон­ни­кам і ми­тни­кам до­по­ма­га­ють гро­мад­ські фор­му­ва­н­ня. Це мі­сце­ві до­бро­воль­чі фор­му­ва­н­ня із Са­мо­обо­ро­ни та гро­ма­дя­ни, які ви­яви­ли ба­жа­н­ня мо­ні­то­ри­ти об­ста­нов­ку на адмін­ме­жі. Для них на пун­кті про­пу­ску обла­што­ва­но ро­бо­че мі­сце, ку­ди мо­жуть звер­та­ти­ся гро­ма­дя­ни. Го­лов­на ме­та їхньої при­су­тно­сті — за­по­бі­га­н­ня про­я­вам ко­ру­пції се­ред прикордонників і кон­тро­лю­ю­чих служб, до­по­мо­га гро­ма­дя­нам та ство­ре­н­ня їм ком­фор­тних умов для пе­ре­ти­ну адмін­ме­жі.

На­скіль­ки та­кі за­хо­ди є ефе­ктив­ни­ми, ска­за­ти з по­ба­че­но­го важ­ко. Але при­кор­дон­ни­ки го­во­рять, що це ва­жли­во, адже во­ни не при­хо­ву­ють, що в їхньо­му ві­дом­стві, як і всю­ди, є не­че­сні спів­ро­бі­тни­ки. А до­да­тко­вий кон­троль гро­мад­сько­сті змен­шує ві­ро­гі­дність ви­ма­га­н­ня не­пра­во­мір­ної ви­го­ди.

«Ми хо­че­мо, щоб для пер­со­на­лу не ви­ни­ка­ло са­мих пе­ред­умов та­ких явищ, як ко­ру­пція. Ми ро­зу­мі­є­мо, що іде­аль­но пра­цю­ва­ти не­мо­жли­во, але пра­гну­ти цьо­го тре­ба. То­му не за­кри­ва­є­мось від гро­мад­сько­сті і хо­че­мо, щоб во­ни до­по­ма­га­ли бо­ро­ти­ся з не­че­сни­ми пра­ців­ни­ка­ми держ­при­кор­дон­служ- би, — ка­же по­мі­чник на­чаль­ни­ка Азо­во-Чор но морсь ко го ре гі о наль но го управ­лі­н­ня ДПСУ пол­ков­ник Ан­дрій Ба­зан. — Крім то­го, лю­ди, які про­хо­дять кон­троль­ні пун­кти, ма­ють до­да­тко­ву мо­жли­вість отри­ма­ти без­ко­штов­ні кон­суль­та­ції».

ПЕ­РЕ­МІ­ЩЕ­Н­НЯ ВІЙСЬК

Не­що­дав­но український ін­фор­ма­цій­ний про­стір обле­ті­ла но­ви­на про ви­яв­ле­ні на­ши­ми при­кор­дон­ни­ка­ми за­ма­ско­ва­ні по­зи­ції ро­сій­ських військ на кор­до­ні з Кри­мом на Чон­гар­сько­му на­прям­ку. Мо­ва йшла про БТРи, тан­ки і «Гра­ди». Ан­дрій Ба­зан по­яснює, що ін­фор­ма­цію вир­ва­ли з кон­текс­ту і по­да­ли як щось «га­ря­че»: «На­справ­ді ро­сі­я­ни по­стій­но пе­ре­мі­щу­ють і ма­ску­ють те­хні­ку уздовж кор­до­ну. Ми за цим спо­сте­рі­га­є­мо. Той ви­па­док не був чи­мось не­зви­чним, — ка­же пол­ков­ник. — Са­ма при­су­тність чу­жих військ там — це вже на­пру­га. Але екс­тра­ор­ди­нар­них ви­пад­ків чи про­во­ка­цій за остан­ній час не спо­сте­рі­га­є­мо».

НА­СТРОЇ

Осо­бли­во­го ску­пче­н­ня лю­дей бі­ля ві­ко­нець па­спорт­но­го кон­тро­лю і в ней­траль­ній зо­ні не­має. Усе від­бу­ва­є­ться без по­спі­ху. Зда­є­ться, всі спри­йма­ють цю про­це­ду­ру як фор­маль­ність. Пе­ре­вір­ка до­ку­мен­тів, огляд ав­то слу­жбо­вою со­ба­кою, штамп на про­пу­скно­му та­ло­ні — і «ща­сли­вої до­ро­ги». У се­ре­дньо­му прой­ти оби­дві сто­ро­ни кон­тро­лю за­ймає одну го­ди­ну, якщо на ви­їзд із Кри­му. У зво­ро­тно­му на­прям­ку — біль­ше трьох го­дин че­рез при­скі­пли­ву пе­ре­вір­ку ро­сій­ськи­ми ми­тни­ка­ми.

По­при від­кри­т­тя ку­рор­тно­го се­зо­ну, у Крим укра­їн­ці ма­со­во не їдуть, хо­ча лю­би­те­лі мі­сце­вої при­ро­ди зі­зна­ють- ся, що їха­ти­муть ту­ди, як і ра­ні­ше. А де­ко­му від­вер­то бай­ду­же на ане­ксію і агре­сію Ро­сії. Однак усі бід­ка­ю­ться че­рез ви­со­кі ці­ни на пів­остро­ві. Ко­му ча­сто до­во­ди­ться пе­ре­ти­на­ти кор­дон, ве­зуть з Укра­ї­ни мо­ло­чні про­ду­кти, м’ясо, ци­гар­ки і на­віть хліб. Ка­жуть, все це зна­чно до­рож­че в Кри­му. На­то­мість з пів­остро­ва ве­зуть пов­ний бак бен­зи­ну. Там він май­же удві­чі де­шев­ший, ніж в Укра­ї­ні.

«У на­шій ро­ди­ні дум­ки роз­ді­ли­ли­ся. Хтось під­три­мує від’єд­на­н­ня Кри­му, хтось — за Укра­ї­ну. Осо­би­сто я ро­сій­ське гро­ма­дян­ство при­йма­ти не зби­ра­ю­ся, хо­ча маю там і бі­знес, і не­ру­хо­мість, і рі­дню, — ка­же Сер­гій із Дні­про­пе­тров­ська. — Бу­ваю в Кри­му раз у два мі­ся­ці. До пе­ре­ти­ну кор­до­ну звик, хо­ча це й ні­ко­му не по­до­ба­є­ться. До на­ших пре­тен­зій не­має, а ро­сі­я­ни мо­жуть без по­яснень за­кри­ти ві­кон­це пе­ред но­сом, і сто­їш так по пів­го­ди­ни. Якщо хтось по­чи­нає нер­ву­ва­ти, роз­по­від­а­ють пе­ре­хо­жі, то під­хо­дять ро­сій­ські вій­сько­ві і ка­жуть, що від­прав­лять на­зад».

Че­кає сво­єї чер­ги крим­ський та­та­рин на по­за­шля­хо­ви­ку. По­ба­чив­ши жур­на­лі­стів, усмі­ха­є­ться, пи­тає чи бра ти ме мо ін терв’ ю, го во рить ви - клю­чно укра­їн­ською. «А я не хо­чу ро­сій­ською, на­ма­га­юсь роз­мов­ля­ти дер­жав­ною мо­вою у сво­їй дер­жа­ві, — ка­же чо­ло­вік і про­сить по­тім не зга­ду­ва­ти йо­го ім’я. — Чо­му? То­му що те­пер в Кри­му по­ру­шу­ють пра­ва тих, хто не лю­бить Ро­сію. Не мо­жна не лю­би­ти, бо це вже іна­ко­дум­ство. І це від­штов­хує від Ро­сії. Всі ці змі­ни до­да­ли ба­га­то про­блем, хо­ча ти­ску на бі­знес я не від­чув. Я вам ска­жу, що всі мої зна­йо­мі — за Укра­ї­ну, ви не ду­май­те, що ми там за­бу­ли щось. Але ж є об­ста­ви­ни ви­ще нас. Ми че­ка­ти­ме­мо».

ГРО­МА­ДЯ­НИ КО­РИ­СТУ­Ю­ТЬСЯ ПО­СЛУ­ГА­МИ ПЕ­РЕ­ВІ­ЗНИ­КІВ, ЯКІ ЗА ЗА­ВИ­ЩЕ­НИ­МИ ЦІ­НА­МИ ДОВОЗЯТЬ ЇХ ДО КОР­ДО­НУ, ДО­ПО­МА­ГА­ЮТЬ ПРОЙ­ТИ ВСІ ВИ­ДИ КОН­ТРО­ЛЮ І НА СУМІЖНІЙ ТЕ­РИ­ТО­РІЇ НА ІН­ШО­МУ АВ­ТО ЗА­БИ­РА­ЮТЬ ДО ПУН­КТУ ПРИ­ЗНА­ЧЕ­Н­НЯ

НА КПВВ ЗА ОСТАН­НІЙ РІК БІЛЬШ-МЕНШ ОБЛА­ШТУ­ВА­ЛИ­СЯ: З’ЯВИ­ЛИ­СЯ МІ­СЦЯ ДЛЯ СЛУ­ЖБИ І ВІД­ПО­ЧИН­КУ, МИТНИЙ КОН­ТРОЛЬ, РОЗШИРЕНЕ ДОРОЖНЕ ПО­ЛО­ТНО, ОГОРОДЖЕННЯ, СПОСТЕРЕЖНА БАШТА ТО­ЩО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.