Оле­ксій Ку­жель­ний: «У ми­сте­цтві не­має цен­тру і про­він­ції!»

Із 16 по 21 червня на сце­ні КАМТМ «Су­зір’я» від­бу­де­ться мі­ні-фе­сти­валь львів­ських те­а­трів — «Львів­ське Су­зір’я»

Den (Ukrainian) - - Культура - Ні­на ЗАХОЖЕНКО

Зань­ко­ве­цької, а ви­ста­ва ре­жи­се­ра Ал­ли Ба­бен­ко «Фе­дра» (з не­пе­ре­вер­ше­ною Ла­ри­сою Ка­ди­ро­вою у го­лов­ній ролі йшла са­ме у « Су­зір’ ї » . У ви­рі­шаль­ний мо­мент « про­тяг » рву­чко від­чи­нив ві­кна те­а­тру і вда­ри­ла гро­за. Вже то­ді це зда­лось нам зна­ком. Спер­шу не­зро­зумі­лий, він швид­ко пе­ре­тво­рив­ся на за­по­ру­ку на­шої дов­гої і успі­шної спів­пра­ці. Пі­зні­ше з ті­єї ви­ста­ви у «Су­зір’ї» бу­ла ство­ре­на мо­но­ви­ста­ва, яку ми по­ка­зу­ва­ли у Ні­меч­чи­ні, Поль­щі, Па­ки­ста­ні, а Ла­ри­си Ка­ди­ро­ва гра­ла у ба­га­тьох ви­ста­вах на­шо­го те­а­тру. На на­шій сце­ні був по­каз ви­ста­ви Львів­сько­го ака­де­мі­чно­го те­а­тру ім. Ле­ся Кур­ба­са «За­ба­ви для Фа­у­ста» та ба­га­то ін­ших твор­чих спіль­них із львів’яна­ми про­е­ктів. І от на­реш- ті ви­зрі­ло рі­ше­н­ня зі­бра­ти в одно­му бло­ці ро­бо­ти одра­зу трьох львів­ських те­а­трів.

— Чи не бо­ї­тесь ви кон­ку­рен­ції ви­став, при­ве­зе­них із про­він­ції, зі сто­ли­чним те­а­траль­ним «про­ду­ктом»?

— У ми­сте­цтві не­має цен­тру і про­він­ції! Ство­ре­ні у ве­ли­ких і ма­лень­ких мі­стах ху­до­жні тво­ри не рід­ко пе­ре­ва­жа­ють які­стю і си­лою есте­ти­чно­го ви­слов­лю­ва­н­ня ви­зна­ні сто­ли­чні трен­ди. Тим біль­ше ця дум­ка справ­джу­є­ться на при- кла­ді львів­ських те­а­трів, які за­во­ю­ва­ли сво­є­му мі­сту сла­ву одно­го з най­ці­ка­ві­ших і най­са­мо­бу­тні­ших те­а­траль­них цен­трів Укра­ї­ни. Тож, ми не ли­ше не бо­ї­мось, а тіль­ки усі­ля­ко спри­я­є­мо кон­ку­рен­ції. Адже по­ява хо­ро­шої ви­ста­ви в одно­му те­а­трі до­дає гля­да­цької ува­ги до усьо­го те­а­траль­но­го про­це­су. А ко­ли йде­ться про те­а­три ін­ших міст, які зна­хо­дять мо­жли­вість при­їха­ти до сто­ли­ці, — то це ве­ли­ка ра­дість для усіх ки­їв­ських те­а­тра­лів. Адже ті, не­ві­до­мі нам по­ки, по­шу­ки, зна­хід­ки, за­хо­пле­н­ня і зре­штою — слу­жі­н­ня те­а­тро­ві, які при­но­сять із со­бою ко­ле­кти­ви, при­ро­щу­ють ми­сте­цьку цін­ність і ху­до­жню при­ва­бли­вість те­а­тру за­га­лом.

— Чо­го, на ва­шу дум­ку, ми мо­же­мо на­вчи­тись у львів­ських те­а­трів?

— У мі­сті Ле­ва жи­ве і роз­ви­ва­є­ться по­ту­жна тра­ди­ція фор­му­ва­н­ня і де­мон­стра­ції при­ва­бли­вих рис спіль­но­ти, яку ми на­зи­ва­є­мо « львів’ яни » . Це на­сам­пе­ред по­всю­дна те­а­траль­ність: те­а­тра­лі­зо­ва­ні ре­сто­ра­ни, свя­то ву­лиць, чи то екс­кур­сії, чи то те­а­траль­ні де­сан­ти, що не­скін­чен­но сно­ви­га­ють мі­стом. Це мі­сто не ли­ше щось по­стій­но ви­га­дує, але чи­мось єд­нає, а вре­шті — на­дає ви­со­ти і змі­стов­но­сті зви­чно­му пли­но­ві жи­т­тя. А спіль­но­та «ки­я­ни» до­сі фор­му­є­ться, у неї по­ки що не­має спіль­ної до­мі­нан­ти, але спо­ді­ва­юсь, що і до « Ки­їв­сько­го валь­су» і до «Ки­їв­сько­го тор­ту» до­да­ва­ти­му­ться но­ві куль­тур­ні трен­ди, які фор­му­ва­ти­муть не­по­втор­ність на­шої спіль­но­ти.

Ко­жен із за­про­ше­них на фе­сти­валь те­а­трів — На­ціо­наль­ний те­атр ім. М. Зань­ко­ве­цької, твор­ча майстерня « Те­атр у ко­ши­ку » , Пер­ший український те­атр для ді­тей і юна­цтва — ма­ють вла­сне облич­чя та не­по­втор­ний стиль і, не­зва­жа­ю­чи на ін­тен­сив­ність сто­ли­чно­го те­а­траль­но­го жи­т­тя, я впев­не­ний, що їхні ви­ста­ви при­вер­нуть ве­ли­ку ува­гу ки­ян.

— Чи пла­ну­є­те ви за­про­шу­ва­ти те­а­три ін­ших міст Укра­ї­ни?

— Ми від­кри­ті до спів­пра­ці. По­ді­бні зу­стрі­чі з ка­мер­ни­ми те­а­тра­ми Хар­ко­ва, Оде­си та ін­ших міст Укра­ї­ни до­зво­лять скла­сти для се­бе мо­за­ї­ку куль­тур­но­го роз­ма­ї­т­тя Укра­ї­ни та отри­ма­ти но­ві яскра­ві те­а­траль­ні вра­же­н­ня. Спо­ді­ва­є­мось, що на­ша про­по­зи­ція бу­де ці­ка­ва для ін­ших міст, і не ли­ше міст — а й най­мен­ших мі­сте­чок, де лу­нає жи­вий голос те­а­тру.

ФОТО НАДАНО ПРЕС-СЛУЖБОЮ ФЕ­СТИ­ВА­ЛЮ «МЕЛИХОВСКАЯ ВЕ­СНА»

ФО­РУМ ВІД­КРИЄ МОДЕРНІ І ДРА­МА­ТИ­ЧНО НАСИЧЕНІ «ВО­ГНІ» ЗАНЬКІВЧАН, ПО­СТАВ­ЛЕ­НІ РЕ­ЖИ­СЕ­РОМ А. БА­БЕН­КО ЗА ОПОВІДАННЯМ А. ЧЕХОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.