Му­зи­ка для ду­ма­ю­чих

Den (Ukrainian) - - Культура - Ан­на ШЕСТАК

не­ний, ви та­ко­го не чу­ли! У нас ди­во­ви­жний, ду­же та­ла­но­ви­тий на­род». Та­кої са­мої дум­ки, до ре­чі, й зір­ка сві­то­во­го джа­зу Мар­кус Міл­лер, ко­ли по­чув За­ку­са та йо­го ко­ман­ду. « Це бу­ло на фе­сти­ва­лі «До­Дж», який про­во­див ві­до­мий про­дю­сер Оле­ксандр Сірий, — зга­дує Ігор. — Ми з хло­пця­ми гра­ли в Мар­ку­са на ро­зі­грі­ві, і пі­сля кон­цер­ту він за­хо­тів по­спіл­ку­ва­ти­ся зі мною. Про­стий со­бі чо­ло­вік, без зо­ря­ної хво­ро­би. Ма­буть, чим біль­ше лю­ди­ні да­но, тим про­сті­ше з нею го­во­ри­ти». Пі­сля ті­єї зу­стрі­чі Мар­кус, справ­жня ле­ген­да і лю­ди­на-ор­кестр, зі­зна­вав­ся ЗМІ: та­ких му­зи­кан­тів, як Ігор За­кус, у сві­ті з де­ся­ток.

Но­вий се­зон Jazz Kolo роз­по­чне во­се­ни й обіцяє чи­ма­ло при­єм­них сюр­при­зів для ме­ло­ма­нів.

ФОТО КА­ТЕ­РИ­НИ КОЗЄЛКОВОЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.