Кіль­ка слів про гор­дість

Den (Ukrainian) - - Культура -

Марш рів­но­сті від­був­ся у Ки­є­ві ще ми­ну­лої су­бо­ти, але спри­чи­не­на ним ін­фор­ма­цій­на хви­ля зму­шує зно­ву й зно­ву по­вер­та­ти­ся до ці­єї те­ми.

Під­го­тов­ка й пе­ре­біг акції ви­сві­тле­ні де­таль­но, зокре­ма і в на­шій га­зе­ті (див. «День» від 31черв­ня, онов­ле­н­ня сайта «Дня» за 6 і 8 червня ц. р.). Су­бо­тні по­дії да­ли від­по­віді на ба­га­то за­пи­тань. Зокре­ма: чи вар­то про­во­ди­ти та­кі мар­ші, ко­ли три­ває вій­на — так, вар­то, бо і там, і тут ви­сту­па­є­мо за сво­бо­ду, і осо­бли­во при­кро, що в той час, як ти­ся­чі укра­їн­ців ри­зи­ку­ють жи­т­тям на фрон­ті, не­до­ум­ку­ва­ті мо­ра­лі­сти з па­ли­ця­ми в ру­ках вла­што­ву­ють вій­ну в ти­лу, тоб­то, по су­ті, б’ють у спи­ну.

За­три­ма­но 25 по­гром­ни­ків. Трав­мо­ва­но 9 мі­лі­ціо­не­рів, одно­го з них — сер­йо­зно, ле­жить у шпи­та­лі, під апа­ра­том шту­чно­го ди­ха­н­ня. За дві не­пов­ні до­би уча­сни­ки Мар­шу, пред­став­ни­ки ЛГБТ-спіль­но­ти, гро­ма­дян­ські акти­ві­сти зі­бра­ли й пе­ре­да­ли більш ніж де­сят ти­сяч гри­вень на лі­ку­ва­н­ня пра­во­охо­рон­ця і йо­го ко­лег, по­ра­не­них в АТО. Та­кож по­стра­жда­ли — на ща­стя, не­сер­йо­зно — близь­ко 10 уча­сни­ків пі­сля за­вер­ше­н­ня хо­ди.

Що, за­га­лом, від­бу­ло­ся 6 червня? Те ж са­ме, що ко­жно­го дня ві­дбу­ва­ло­ся на Єв­ро­май­да­ні: акт бо­роть­би за свої пра­ва. Акт ціл­ком успі­шний, не­зва­жа­ю­чи на всі ха­ле­пи. Марш про­йшов не біль­ше 500 ме­трів, але зна­чу­щість цьо­го « пів­кі­ло­ме­тра » скла­дно пе­ре­о­ці- ни­ти. Цей від­рі­зок Обо­лон­ської на­бе­ре­жної — та са­ма сим­во­лі­чна те­ри­то­рія, яка, по­за об­ста­ви­на­ми ча­су й мі­сця, ли­ши­ться в істо­рії: ще кіль­ка­сот кро­ків до справ­жньої, а не де­кла­ро­ва­ної сво­бо­ди, до справ­жньої, а не уяв­ної чи уда­ва­ної Єв­ро­пи. І тут вар­то за­зна­чи­ти де­я­кі по­ка­зо­ві мо­мен­ти.

« Пра­вий се­ктор » та ін­ші про­фе­сій­ні бор­ці за чи­сто­ту Укра­ї­ни до остан­ньо­го укра­їн­ця оскан­да­ли­ли­ся по пов­ній. Во­ни те­пер без­пе­рерв­но ви­прав­до­ву­ю­ться, га­ря­чко­во від­хре­щу­ю­ться від по­бо­ї­ща, хо­ча мі­кро­ав­то­бу­си з сим­во­лі­кою «ПС» ді­ва­ти не­має ку­ди, так са­мо, як і під­бур­ли­ві, пов­ні не­на­ви­сті за­яви Яро­ша й ком­па­нії.

Упер­ше гла­ва дер­жа­ви під­три­мав про­ве­де­н­ня пу­блі­чно­го ЛГБТ- за­хо­ду. Пе­тро По­ро­шен­ко за­явив на­сту­пне: « Я став­лю­ся до Мар­шу рів­но­сті як хри­сти­я­нин і пре­зи­дент- єв­ро­пе­єць. Я вва­жаю, що це аб­со­лю­тно по­єд­ну­ва­ні по­ня­т­тя. Я не бу­ду бра­ти в ньо­му участь. Але я не ба­чу жо­дних під­став, щоб йо­му пе­ре­шко­джа­ли. Це кон­сти­ту­цій­не пра­во ко­жно­го гро­ма­дя­ни­на. Я маю свої хри­сти­ян­ські цін­но­сті, на яких ви­хо­ву­вав­ся я, ви­хо­ву­ю­ться мої ді­ти. Але я не по­ді­ляю обу­ре­н­ня тих чи ін­ших по­лі­ти­чних сил, які про­сто хо­чуть со­бі на цьо­му зро­би­ти пі­ар. Це не спра­ва для пі­а­ру».

І так са­мо впер­ше у ве­сел­ко­вій ко­ло­ні йшли ві­тчи­зня­ні по­лі­ти­ки ви­со­ко­го рів­ня.

Мо­жли­во, про­ве­сти Марш рів­но­сті в Укра­ї­ні пі­сля Єв­ро­май­да­ну не на­ба­га­то лег­ше, ніж в Укра­ї­ні Яну­ко­ви­ча, однак сьо­го­дні ціл­ком оче­ви­дно, що щось та­ки змі­ни­ло­ся — у по­ві­трі, в су­спіль­ній дум­ці — ми дій­сно ста­ли віль­ні­ши­ми.

Звід­си й упев­не­ність, що на­сту­пний Марш від­бу­де­ться — з іще біль­шою чи­сель­ні­стю уча­сни­ків, з іще біль­шою під­трим­кою вла­ди, з іще біль­шою гань­бою для по­гром­ни­ків. І зна­че­н­ня сло­ва «прайд» — гор­дість — усві­дом­лю­ва­ти­ме де­да­лі шир­ше ко­ло укра­їн­ців.

Хай зі скри­пом, хай на «трій­ку» з мі­ну­сом, хай по­ки в Ки­є­ві, але по­стре­во­лю­цій­не су­спіль­ство скла­ло один з най­ва­жли­ві­ших іспи­тів. А ті, хто на­ма­гав­ся вти­сну­ти Укра­ї­ну в про­кру­сто­ве ло­же сво­їх се­ре­дньо­ві­чних фан­та­зій, га­не­бно про­гра­ли. І про­гра­ва­ти­муть да­лі з усе роз­гром­ні­шим ра­хун­ком.

Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.