У Ки­є­ві – «Атмо­сфе­ра Гру­зії»

Den (Ukrainian) - - Культура -

червня від­бу­де­ться кон­церт на честь укра­їн­сько­гру­зин­ської дру­жби, на яко­му ви­сту­плять Со­фі Віл­лі, Gapochka і BlackBalloon. Фе­сти­валь « Атмо­сфе­ра Гру­зії » , прой­де під па­тро­на­том По­соль­ства Гру­зії в Укра­ї­ні. «Ми хо­че­мо, аби від­ві­ду­ва­чі від­ра­зу по­ри­ну­ли в атмо­сфе­ру гір­ської кра­ї­ни, від­чу­ли ри­тми не ли­ше тра­ди­цій­ної Гру­зії, але й су­ча­сної. Му­зи­ка завжди об’ єд­ну­ва­ла лю­дей, то­му на знак укра­їн­сько- гру­зин­ської дру­жби ми ви­рі­ши­ли спіль­ний за­галь­ний ви­ступ укра­їн­ських груп і гру­зин­ських ви­ко­нав­ців», — роз­по­від­ає ор­га­ні­за­тор фо­ру­му Ка­те­ри­на Ста­рун­ська.

Хе­длай­не­ром кон­цер­ту ста­не укра­їн­сько-гру­зин­ська ви­ко­на­ви­ця Со­фі Віл­лі (на фото). «Істо­рії на­ших кра­їн ду­же схо­жі і, на­скіль­ки я пам’ятаю, ми завжди ду­же дру­жи- ли, — ка­же Со­фі Віл­лі. — Я на­по­ло­ви­ну укра­їн­ка, Укра­ї­на — мій дру­гий дім, і я цим ду­же пи­ша­юсь».

На кон­цер­ті ви­сту­плять мо­ло­ді укра­їн­ські гру­пи Gapochka і BlackBalloon.

Го­сті фе­сту змо­жуть по­ку­шту­ва­ти тра­ди­цій­ні гру­зин­ські стра­ви, по­ба­чи­ти ви­сту­пи гру­зин­ських ко­ле­кти­вів і на­вчи­ти­ся тан­цю­ва­ти кар­ту­лі, ша­ла­хо і ле­згін­ку... На ін­фор­ма­цій­но­му стен­ді мо­жна бу­де ді­зна­ти­ся про най­ва­жли­ві­ші до­ся­гне­н­ня в кра­ї­ні, що ві­дбу­ли­ся зав­дя­ки ре­фор­мам. Осно­ву екс­по­зи­ції в га­ле­рей­но­му про­сто­рі скла­да­ти­муть знім­ки укра­їн­ських і гру­зин­ських фо­то­гра­фів, які по­зна­йом­лять з пей­за­жа­ми Гру­зії. Осо­бли­ву ува­гу на фе­сти­ва­лі при­ді­лять ді­тям. Для них прой­дуть рі­зно­ма­ні­тні май­стер-кла­си, роз­ва­ги на ба­ту­тах та ін­ших атра­кціо­нах.

ФОТО З САЙТА MUSICUKRAINE.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.