ЧАС ТЕ­А­ТРУ: український кон­текст

Den (Ukrainian) - - Культура -

Фе­сти­валь в Іва­но-Фран­ків­ську пе­ре­фор­ма­то­ву­є­ться

ін­ших — ле­кції про­від­них те­а­тро­знав­ців та «при­мкну­ло­го» до них на­ро­дно­го ар­ти­ста Укра­ї­ни Бо­г­да­на Ко­за­ка із Львів­сько­го те­а­тру ім. М. Зань­ко­ве­цької. Адре­са­та­ми цих твор­чих роз­мов ста­ли сту­ден­ти, мо­ло­ді акто­ри, мі­сце­ві жур­на­лі­сти і на­у­ков­ці. У пла­нах ор­га­ні­за­то­рів на май­бу­тнє — та­ко­жза­лу­че­н­ня обра­зо­твор­ців та «кі­но­шни­ків».

Ще один про­грам­ний аспект — те­ма­ти­чний ха­ра­ктер фе­сти­ва­лю. Від­ни­ні сю­ди мо­жуть отри­ма­ти за­про­ше­н­ня не тіль­ки остан­ні прем’єри одних і тих са­мих те­а­трів, а й ви­ста­ви ( не­хай і не най­но­ві­ші), які мо­жна об’єд­на­ти за пев­ним кри­те­рі­єм. Та­ким кри­те­рі­єм цьо­го­річ став « український кон­текст » , а са­ме — звер­не­н­ня до ві­тчи­зня­ної лі­те­ра­ту­ри і дра­ма­тур­гії, від кла­си­чної до су­ча­сної.

По­ді­бний під­хід ви­явив­ся плі­дним: по­при рі­зні ху­до­жні кон­ди­ції ви­став, во­ни про­де­мон­стру­ва­ли якнай­шир­ший ді­а­па­зон під­хо­дів до на­ціо­наль­но­го ма­те­рі­а­лу. На одно­му по­лю­сі тут по­став вті­ле­ний у тра­ди­ціо­на­ліст­ський спо­сіб «Ми­на Ма­зай­ло» М. Ку­лі­ша Тер­но­піль­сько­го те­а­тру ім. Т. Шевченка (ре­жи­сер Олег Мо­сій­чук), який ціл­ком мо­жна уяви­ти на ко­ну і 20, і на­віть 30 ро­ків то­му. На про­ти­ле­жно­му — мю­зикл Оле­ксія Ко­ло­мій­це­ва «Дів­ка» в йо­го жпо­ста­нов­ці (Львів­ський те­атр ім. Ле­сі Укра­їн­ки): у цьо­му дис­кре­тно­му та агре­сив­но­му сце­ні­чно­му шоу дра­ма­ти­чні діа­ло­ги з «На­тал­ки Пол­тав­ки» І. Ко­тля­рев­сько­го та «Дів­ки на ви­дан­ні» І. Озар­ке­ви­ча ви­гля­да- ють на­стіль­ки чу­жо­рі­дни­ми се­ред га­ла­су, ри­тму, ди­мів та сві­тло­му­зи­ки, що їх спо­кій­но мо­жна бу­ло б ви­не­сти «за дуж­ки», по­дав­ши у про­грам­ці ви­клад лі­бре­то, а на ко­ну — «чи­сту» опе­ру, якщо її мо­жна так ква­лі­фі­ку­ва­ти.

А по­між­цих по­лю­сів — і на­ма­га­н­ня спле­сти в єди­не мереживо Шевченковий текст, пі­сні, пла­сти­чні етю­ди та оптичні ефекти (камерна «Ка­те­ри­на» Львів­сько­го те­а­тру ім. М. Зань­ко­ве­цької, по­ста­нов­ка Бо­г­да­на Ревкевича), і спро­ба по­жва­ви­ти «ка­но­ні­чний» сце­ні­чний фор­мат су­ча­сни­ми ігро­ви­ми при­йо­ма­ми (ко­ме­дія-лу­бок «Сва­та­н­ня на Гон­ча­рів­ці» Г. Кві­тки-Основ’янен­ка Чер­ні­ве­цько­го те­а­тру ім. О. Ко­би­лян­ської, ре­жи­сер Ві­та­лій Де­ни­сен­ко), і чи не єди­на в ося­жно­му істо­ри­чно­му про­сто­рі ці­лі­сна ін­тер­пре­та­ція «Лі­со­вої пі­сні» (Львів­ський те­атр ім. Л. Кур­ба­са, по­ста­нов­ка Ан­дрія При­ходь­ка) — той ви­па­док, ко­ли ре­жи­сер, сце­но­граф та акто­ри, зов­ні від­да­ля­ю­чись від ре­а­лій п’єси, по су­ті, нав­па­ки, на­бли­жа­ю­ться до її гли­бин­но­го змі­сту.

Вла­сне, весь шлях фе­сти­ва­лю до­во­лі сим­во­лі­чно про­ліг між­пер­шою та остан­ньою ви­ста­вою про­гра­ми — «Ене­ї­дою» І. Ко­тля­рев­сько­го, яка й ви­ве­ла укра­їн­ську лі­те­ра­ту­ру но­вої до­би на істо­ри­чну аре­ну (одна з остан­ніх прем’єр Іва­но-Фран­ків­сько­го те­а­тру в ре­жи­су­рі Ро­сти­сла­ва Дер­жи­піль­сько­го), та най­но­ві­шим зраз­ком ці­єї лі­те­ра­ту­ри — «Стал­ке­ра­ми» за Пав­лом Ар’є (копродукція Мо­ло­до­го те­а­тру і те­а­тру «Зо­ло­ті во-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.