Гурт Kozak System ви­сту­па­ти­ме в Поль­щі

Den (Ukrainian) - - Культура -

13 і 20 червня на пре­сти­жних муз­фо­ру­мах лу­на­ти­муть укра­їн­ські хі­ти по­пу­ляр­но­го фольк-рок-гур­ту. На­га­да­є­мо, на­ве­сні по­пу­ляр­на ко­ман­да, яка по­єд­нує рок, фольк і ми­слить по-єв­ро­пей­ськи, пре­зен­ту­ва­ла дру­гий аль­бом «Жи­ви і Лю­би». Окрім Укра­ї­ни, пла­тів­ка ви­йшла в Поль­щі на лей­блі «LOU&ROCKED BOYS» та має де­кіль­ка спіль­них за­пи­сів, зокре­ма з поль­ською ле­ген­дою Ма­ри­лею Ро­до­вич, гур­та­ми Enej, Bednarek та Red Lips, — по­ві­дом­ляє прес-слу­жба гур­ту Kozak System. Аль­бом укра­їн­ських му­зи­кан­тів має успіх у Поль­щі, а одну з пі­сень — «Kochaj i Їyj», за­пи­са­ну ра­зом із поль­ською ко­ман­дою Red Lips, слу­ха­чі обра­ли з по­над 150 пі­сень для уча­сті у на­ймас­шта­бні­шо­му фе­сти­ва­лі поль­ської пі­сні OPOLE Super Premiery. 13 червня Kozak System ра­зом із Red Lips на­жи­во по­ка­жуть свою спіль­ну ро­бо­ту на фе­сти­ва­лі OPOLE Super Premiery. По­тім на Опо­ле, 20 червня, гурт пред­став­ля­ти­ме Укра­ї­ну на мі­жна­ро­дно­му му­зи­чно­му фе­сти­ва­лі Oњwiкcim LIFE Festival. Там му­зи­кан­ти зі­гра­ють по­двій­ну про­гра­му — но­вий аль­бом «Жи­ви і Лю­би» та спіль­ний про­ект із Та­ра­сом Чу­ба­єм — «Пі­сні Са­мо­на­ве­де­н­ня». Kozak System гра­ти­ме на двох зна­ко­вих поль­ських фе­сти­ва­лях — LFO (Life Festival Oswiecim) та Фе­сти­валь поль­ської пі­сні OPOLE. Ко­жна подія уні­каль­на по-сво­є­му. Опо­ле — най­біль­ший те­ле­фе­сти­валь, який від­бу­де­ться 52-ге (укра­їн­ські ар­ти­сти ні­ко­ли не за­про­шу­ва­ли­ся на ньо­го, але пі­сня Kochaj i Zyj спіль­но з гур­том Red Lips ста­ла хі­том у Поль­щі) і 13 червня у пря­мо­му ефі­рі ка­на­лу TVP Kozak System, пред­став­ля­ти­ме на­шу кра­ї­ну. Цьо­го­річ основ­на ідея фе­сту LFO — мир та про­ти­сто­я­н­ня вій­ні, то­му не ви­пад­ко­во, що за­про­ше­но са­ме «Kozak System», як най­ві­до­мі­ший у Поль­щі гурт з Укра­ї­ни, по­ві­дом­ляє Алі­са АНТОНЕНКО.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.