Ли­сти Ко­цю­бин­сько­го зо­стро­ва Ка­прі про­де­мон­стру­ють у Ки­є­ві в ме­ді­а­ви­ста­ві

Den (Ukrainian) - - Культура -

12 червня в Арт-дво­ри­ку Укра­їн­сько­го кри­зо­во­го ме­діа-цен­тру від­бу­де­ться по­каз «il Caprese»: ли­сти Ко­цю­бин­сько­го з остро­ва Ка­прі», ме­ді­а­ви­ста­ви-за­кри­т­тя Між­на­ро­дно­го фе­сти­ва­лю опо­віда­н­ня «Intermezzo», який про­хо­див з 22 по 24 трав­ня у м. Він­ни­ця. За­хід за­пла­но­ва­но в рам­ках про­е­кту «Куль­тур­на ди­пло­ма­тія між­ре­гіо­на­ми Укра­ї­ни». Острів Ка­прі став злам­ною геор­гра­фі­чною то­чкою в жит­ті Ми­хай­ла Ко­цю­бин­сько­го, на­га­дує i-pro.kiev.ua. Текст ме­ді­а­ви­ста­ви по­єд­нав у со­бі два по­ляр­ні жі­но­чі обра­зи — Ві­ри Ко­цю­бин­ської та Оле­ксан­дри Апла­ксі­ної, ли­сти до яких, на тлі при­ро­дних кра­сот остро­ва Ка­прі демонструють вну­трі­шню транс­фор­ма­цію одно­го з най­по­мі­тні­ших пи­сьмен­ни­ків укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри ХХ сто­лі­т­тя. Са­ме пі­сля відвідин Ка­прі Ми­хай­ло Ко­цю­бин­ський на­пи­ше свої най­кра­щі но­ве­ли — «По­да­ру­нок на іме­ни­ни», «Ко­ні не вин­ні», «Цвіт яблу­ні», «Сон». Іта­лій­ський острів від­крив Ко­цю­бин­сько­му Єв­ро­пу, а Єв­ро­пі — Ко­цю­бин­сько­го. Окса­ми­то­вий голос ра­діо-ве­ду­чо­го Да­ни­ла Хо­му­тов­сько­го пе­ре­не­се всіх на ка­прій­ське узбе­реж­жя, у мі­сто Мес­сі­на, і за­ну­рить у про­цес на­пи­са­н­ня злам­но­го для укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри «По­да­рун­ка на іме­ни­ни». Про­ве­де на віл­лу до Ма­кси­ма Горь­ко­го і вки­не у нур­ти на­ро­дних острів­них свят під ка­лей­до­скоп стро­ка­тих ко­ла­жів від віджея Сві­тла­ни Рей­ніш. Му­зи­чне пан­но з ка­прій­ських на­ро­дних мо­ти­вів, най­по­пу­ляр­ні­ших іта­лій­ських пі­сень та су­ча­сних еле­ктрон­них ри­тмів го­тує ді-джей Ан­тон Quarkmonk Дег­тя­рьов.

ФОТО З САЙТА PLATFOR.MA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.