Iсто­рія Латвії в бур­шти­ні

У Му­зеї істо­рії мі­ста Ки­є­ва пред­ста­ви­ли про­ект про зна­ме­ни­тий са­мо­цвіт Бал­тії

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, фото Миколи ТИМЧЕНКА, «День»

За­стіб­ки-фі­бу­ли, на­ми­ста, се­реж­ки, ґу­дзи­ки ко­льо­рів ме­ду та сон­ця не­мов­би сві­тя­ться у тем­ній за­лі. Ви­став­ка «Бур­штин — до­ро­го­цін­ний ка­мінь Бал­тій­сько­го мо­ря» — це май­же 200 екс­по­на­тів із На­ціо­наль­но­го му­зею істо­рії Латвії. Де­я­кі ка­мін­ці да­то­ва­ні ІІІ ти­ся­чо­лі­т­тям до на­шої ери (!), є при­кра­си XVII сто­лі­т­тя і ма­сив­ні на­ми­ста від су­ча­сних май­стрів. Ця ви­став­ка є скла­до­вою куль­тур­ної про­гра­ми го­ло­ву­ва­н­ня Латвії у Ра­ді ЄС. В Укра­ї­ні про­ект під­три­ма­ли По­соль­ство Ла­твій­ської Ре­спу­блі­ки, Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри та Ки­їв­ська мі­ська дер­жав­на адмі­ні­стра­ція.

Го­лов­ний екс­по­нат — аборзь­кий бур­штин, під­ві­ска, ство­ре­на в епо­ху пі­зньо­го нео­лі­ту (VI — IV ти­ся­чо­лі­т­тя до на­шої ери). Не­ве­ли­ка при­кра­са на­га­дує і ву­жа, і жін­ку, і хма­рин­ку — вче­ні до­сі ла­ма­ють го­ло­ви, що це на­справ­ді. По­ряд — ма­лень­ка го­ло­ва ло­ся, яка те­жна­леж ить до кам’яної до­би. Вра­жає ре­а­лі­сти­чність фі­гур­ки. Що­прав­да, це тіль­ки фра­гмент— під ши­єю є роз­лом, ча­сти­на бур­шти­но­во­го ло­ся втра­че­на. Бри­ла не­о­бро­бле­но­го бур­шти­ну з тем­ною ско­рин­кою — це скарб, знай­де­ний бі­ля Ри­ги 1972 ро­ку. Скарб ва­жить по­над 25 кі­ло­гра­мів, це — най­біль­ша та­ка зна­хід­ка са­мо­цві­ту у Схі­дній Єв­ро­пі.

Ла­твій­ський бур­штин — да­ру­нок мо­ря.

— Наш бур­штин не ви­ко­пу­ють — йо­го ви­пле­скує мо­ре. Пі­сля штор­му на узбе­реж­жі Бал­тій­сько­го мо­ря лю­ди зби­ра- ють цю кра­су, — роз­по­від­ає ку­ра­тор ви­став­ки, за­сту­пник ди­ре­кто­ра з на­у­ко­вої ро­бо­ти На­ціо­наль­но­го му­зею істо­рії Латвії Іри­на ЗЕЙБАРТЕ. — Ці­лі по­ко­лі­н­ня май­стрів за­йма­ю­ться оброб­кою ка­ме­ню. Це — на­ро­дний про­ми­сел, який став ужи­тко­вим ми­сте­цтвом.

Те­хно­ло­гія оброб­ки бур­шти­ну за ти­ся­чо­лі­т­тя осо­бли­во не змі­ни­ла­ся, май­стри ви­ко­ри­сто­ву­ють свер­дла та ін­стру­мен­ти для шлі­фу­ва­н­ня май­же та­кі, яки­ми пра­цю­ва­ли їхні пра­щу­ри.

З до­ро­го­цін­ним ка­ме­нем пов’яза­но ба­га­то тра­ди­цій. Бур­штин здав­на сим­во­лі­зує сон­це, і ти­ся­чо­лі­т­тя­ми з ньо­го ро­би­ли при­кра­си й аму­ле­ти. Лю­ди пи­ша­ли­ся вла­сни­ми ре­ча­ми з цьо­го ка­ме­ню, на­віть не­ве­ли­ки­ми бро­шка­ми, і пе­ре­да­ва­ли їх з по­ко­лі­н­ня у по­ко­лі­н­ня. Та­ко­жу Латвії бур­штин ча­сто зга­ду­ють у на­ро­дних пі­снях.

Ста­ро­вин­ні ка­ме­ні пред­став­ля­ють за до­по­мо­гою су­ча­сних те­хно­ло­гій. На­при­клад, на му­зей­ній під­ло­зі зро­би­ли ін­те­р­актив­ну ма­пу Бур­шти­но­во­го шля­ху — мар­шру­ту, за яким ним тор­гу­ва­ли. Рі­зні кра­ї­ни з’яв­ля­ю­ться на ма­пі, ко­ли на неї хтось на­сту­пає. Якщо на ма­пі ні­хто не сто­їть, це — про­сто зо­бра­же­н­ня мо­ря, чу­ти ла­гід- ний пле­скіт хвиль... Та­ко­жна ви­став­ці мо­жна по­ба­чи­ти го­ло­гра­ми ко­штов­но­стей та лю­дей у на­ціо­наль­них ко­стю­мах, оздо­бле­них бур­шти­ном. Мар­тін ПРЕДІТИС, пред­став­ник ком­па­нії, яка ро­би­ла муль­ти­ме­дій­ний су­про­від ви­став­ки, роз­по­вів: «До ці­єї ви­став­ки го­ту­ва­ли­ся що­най­мен­ше пів­ро­ку. На­ша ком­па­нія за­йма­є­ться ау­діо­ві­зу­аль­ни­ми те­хно­ло­гі­я­ми, ми са­мі розробляємо і вті­лю­є­мо муль­ти­ме­дій­ні рі­ше­н­ня. Пра­кти­чно це — ін­но­ва­ція».

То­рік ви­став­ку бур­шти­ну пред­став­ля­ли в Ри­зі, цьо­го ро­ку про­ект по­бу­вав у Мін­ську, те­пер — у Ки­є­ві. По­тім ко­ле­кцію на де­кіль­ка ро­ків при­бе­руть у за­па­сни­ки На­ціо­наль­но­го му­зею істо­рії Латвії — ко­штов­не ка­мі­н­ня має «від­по­чи­ти» пі­сля пе­ре­їздів і змін клі­ма­ту. У му­зеї роз­ра­хо­ву­ють, що по­тім ще по­во­зять ви­став­ку сві­том. «Ми пред­став­ля­є­мо не тіль­ки свою ко­ле­кцію, а й свою дер­жа­ву. Хо­че­мо, щоб від­ві­ду­ва­чі по­ба­чи­ли не ли­ше кра­си­ві ре­чі, а й уяви­ли, що пред­став­ляє цін­ність для на­шо­го на­ро­ду», — за­зна­чи­ла Іри­на Зейбарте.

Ви­став­ка «Бур­штин — до­ро­го­цін­ний ка­мінь Бал­тій­сько­го мо­ря» три­ва­ти­ме в Му­зеї істо­рії Ки­є­ва до 30 червня.

БУР­ШТИН СПО­КОН­ВІ­КУ СИМ­ВО­ЛІ­ЗУЄ СОН­ЦЕ. ЛА­ТИ­ШІ ТИ­СЯ­ЧО­ЛІ­Т­ТЯ­МИ РО­БИ­ЛИ З ЦЬО­ГО КА­МЕ­НЮ АМУ­ЛЕ­ТИ Й ПРИ­КРА­СИ, ЯКІ ПЕ­РЕ­ДА­ВА­ЛИ З ПО­КО­ЛІ­Н­НЯ У ПО­КО­ЛІ­Н­НЯ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.