Світ об’єд­нав «О-фест-2015»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Те­тя­на НІКОЛАЄВА

За­снов­ни­ки «О-фе­сту» — успі­шна ко­ман­да кре­а­ти­ву та го­спо­дар­но­сті — ху­до­жній ке­рів­ник На­ціо­наль­ної опе­ре­ти Бо­г­дан Стру­тин­ський і го­ло­ва мі­ськра­ди м. Бу­ча Ана­то­лій Фе­до­рук. Цьо­го ро­ку фо­рум від­був­ся за під­трим­ки по­сольств Бол­га­рії, Гру­зії, Ка­зах­ста­ну, Мол­до­ви, Ав­стрій­сько­го куль­тур­но­го фо­ру­му та Поль­сько­го ін­сти­ту­ту в Ки­є­ві, а та­кож­кра­їн-уча­сниць, окрім на­зва­них, бу­ли Бі­ло­русь, Ка­на­да, Ки­тай, Ли­тва, Ні­меч­чи­на, Ру­му­нія, Сло­вач­чи­на й Укра­ї­на.

Го­лов­ною те­мою «О-фе­сту-2015» став мю­зикл. Спо­ча­тку про­сто не­ба у Цен­траль­но­му ланд­ша­фтно­му пар­ку м. Бу­чі, а по­тім у сто­ли­ці (зі сце­ни На­ціо­наль­ної опе­ре­ти) зву­ча­ли бро­двей­ські та фран­цузь­кі хі­ти у ви­ко­нан­ні ві­сім­над­ця­ти со­лі­стів із три­над­ця­ти кра­їн сві­ту.

«Ма­лень­кі мі­сте­чка, та­кі як Бу­ча, зру­чні для про­ве­де­н­ня акцій між­на­ро­дно­го мас­шта­бу, — вва­жає Ана­то­лій Фе­до­рук, — а та­кі куль­тур­ні акції по­ка­зу­ють при­клад єв­ро­пе­ї­за­ції». А, на дум­ку Бо­г­да­на Стру­тин­сько­го, «О-фест» роз­ви­ває те­атр і фор­мує по­зи­тив­ний імі­джУкра­ї­ни, а це не­об­хі­дно для роз­ви­тку ту­ри­зму. «Куль­ту­ра — це іде­о­ло­гія дер­жа­ви, — ствер­джує ху­до­жній ке­рів­ник На­ціо­наль­ної опе­ре­ти. — І хі­ба не за до­по­мо­гою між­на­ро­дно­го фе­сти­ва­лю і жи­во­пи­сних укра­їн­ських кра­є­ви­дів мо­жна най­кра­ще роз­кри­ти по­тен­ці­ал Укра­ї­ни? Пред­став­ник Ав­стрій­сько­го куль­тур­но­го фо­ру­му Мар’яна Бон­да­рен­ко за­свід­чи­ла, що в Ав­стрії вже го­во­рять про фе­сти­валь, як про «голос сві­ту»! Цей «голос» не­об­хі­дний не ли­ше як ру­пор, який про­мов­ляє на всі сто­ро­ни сві­ту. Він украй по­трі­бний і ко­ри­сний усе­ре­ди­ні кра­ї­ни. На­при­клад, для укра­їн­ських во­ї­нів, які пе­ре­бу­ва­ють у зо­ні АТО, і пе­ре­се­лен­ців зі схо­ду кра­ї­ни. «Са­ме куль­ту­ра по­вер­тає до жи­т­тя», — упев­не­ний Б.Стру­тин­ський. — Хо­ча б для отри­ма­н­ня по­зи­тив­ної енер­гії, від­по­чи­ти для то­го, щоб у май­бу­тньо­му з’яви­ли­ся но­ві си­ли. Си­ли, які зруй­ну­ють не­га­тив».

Са­ме то­му твор­ча ін­те­лі­ген­ція не ли­ше бе­ре участь у за­хи­сті кра­ї­ни (на­при­клад, про­від­ний со­ліст На­ціо­наль­ної опе­ре­ти Сер­гій Ав­дє­єв — ка­пі­тан ра­ке­тних військ), але і сво­єю куль­тур­но- про­сві­тни­цькою ді­яль­ні­стю під­три­мує бій­ців, ор­га­ні­зо­ву­ю­чи збір гро­шей, а та­кож­про­во­дить ви­їзні ви­ста­ви і кон­цер­ти в зо­ні АТО. До ре­чі, на гранд-кон­церт у Бу­чу бу­ли за­про­ше­ні де­кіль­ка де­ся­тків укра­їн­ських во­ї­нів, яких зал ві­тав сто­я­чи.

Про­гра­ма гранд-кон­цер­ту «У жан­рі мю­зи­клу», під­го­тов­ле­на ко­ле­кти­вом На­ціо­наль­ної опе­ре­ти, і ви­сту­пи со­лі­стів бу­ли на­стіль­ки вра­жа­ю­чи­ми, що ко­жно­го ра­зу гля­да­цька за­ла зри­ва­ла­ся бур­хли­ви­ми опле­ска­ми. Та­кої оцін­ки за­слу­жи­ли пре­кра­сні арії, ду­е­ти, му­зи­чні ком­по­зи­ції з все­сві­тньо­ві­до­мих мю­зи­клів «Ка­ба­ре» Д. Кан­де­ра, «Вес­тсайд­ськая історія» Л. Берн­стай­на, «Моя пре­кра­сна ле­ді» Ф. Лоу, ро­ко­пе­ри Е. Веб­бе­ра «Ісус Хри­стос — су­пер­зір­ка» у ви­ко­нан­ні Олександра Му­та­фчий­ськи (Бол­га­рія), Ган­ни Бе­спа­ло­вої (Ка­зах­стан), Сте­фа­нії Ро­ма­нюк (Ка­на­да), Лі­лії Шо­ло­мей (Мол­до­ва), Аль­фре­до Па­ску (Ру­му­нія), Ігоря Ку­це­ра (Сло­вач­чи­на), Гі­та­ни Пя­чкі­те (Ли­тва) і, зви­чай­но, со­лі­стів На­ціо­наль­ної опе­ре­ти.

ФОТО АНА­ТО­ЛІЯ ФЕДОРЦІВА

ВИ­СТУ­ПА­ЮТЬ ГО­СТІ «О-ФЕ­СТУ» ОЛЕ­КСАНДР МУ­ТА­ФЧІЙ­СЬКІ ТА КА­ТЕ­РИ­НА ТУПАРОВА (БОЛ­ГА­РІЯ)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.