Шанс на єд­на­н­ня

Ек­сперт: «Ки­їв­ський па­трі­ар­хат про­по­нує сце­на­рій ін­те­гра­ції, який го­во­рить про при­єд­на­н­ня, а не об’єд­на­н­ня. Чи по­го­ди­ться на це УАПЦ — пи­та­н­ня»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

8 червня в Ки­є­ві в Ми­хай­лів­сько­му мо­на­сти­рі на за­сі­дан­ні спіль­ної ко­мі­сії по об’єд­нан­ню УАПЦ і УПЦ КП до­мо­ви­лись про об’єд­на­н­ня двох цих цер­ков у єди­ну По­мі­сну укра­їн­ську пра­во­слав­ну цер­кву (оста­то­чна на­зва бу­де ще обго­во­рю­ва­тись) і про­ве­де­н­ня спіль­но­го со­бо­ру, який має від­бу­тись 14 ве­ре­сня 2015 ро­ку в Свя­тій Со­фії Ки­їв­ській. Са­ме на цьо­му Со­бо­рі й має бу­ти до­вер­ше­не це рі­ше­н­ня.

Не мо­жна ска­за­ти, що між ци­ми дво­ма цер­ква­ми існує роз­бі­жність по су­ті. Але чо­мусь рі­ше­н­ня про про­цес об’єд­на­н­ня прийня­то са­ме за­раз. Що за­ва­жа­ло та­ко­му об’єд- нан­ню ра­ні­ше, хоч і спро­би бу­ли? Тре­ба за­зна­чи­ти, що жо­дна цер­ква в сві­ті, окрім Пра­во­слав­ної ав­то­ке­фаль­ної церкви в Поль­щі й УАПЦ, не має в сво­їй на­зві сло­во «ав­то­ке­фаль­на». В умо­вах за­си­л­ля в Укра­ї­ні про­ро­сій­ської УПЦ МП, об’єд­на­н­ня на­ціо­наль­них цер­ков стра­те­гі­чно ва­жли­ве. При чо­му не стіль­ки в ме­ха­ні­ці та­ко­го об’єд­на­н­ня, скіль­ки з одно­го бо­ку в пла­ні за­кли­ку до всіх ві­рян укра­їн­ців єд­на­тись ду­хом, а з дру­го­го — змен­ши­ти ри­зи­ки спе­ку­ля­цій.

9 червня у за­лі вче­ної ра­ди Ки­їв­ської пра­во­слав­ної бо­го­слов­ської ака­де­мії на те­ри­то­рії Ми­хай­лів­сько­го Зо­ло­то­вер­хо­го мо­на­сти­ря від­бу­лась прес-кон­фе­рен­ція за під­сум­ка­ми за­сі­да­н­ня ко­мі­сій для ве­де­н­ня діа­ло­гу про об’єд­на­н­ня Укра­їн­ської пра­во­слав­ної церкви Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту та Укра­їн­ської ав­то­ке­фаль­ної пра­во­слав­ної церкви. На цій прес- кон­фе­рен­ції архієпископ Єв­стра­тій (Зо­ря) та про­то­і­єрей Оле­ксандр Тро­фим­люк по­ві­до­ми­ли під­сум­ко­ве рі­ше­н­ня ко­мі­сій, та роз­по­ві­ли у який спо­сіб, за яких умов і в яких ча­со­вих рам­ках від­бу­де­ться, як за­зна­ча­є­ться в офі­цій­но­му по­ві­дом­лен­ні, істо­ри­чне об’єд­на­н­ня УПЦ КП та УАПЦ.

Ре­лі­гі­є­зна­вець Лю­дми­ла ФИЛИПОВИЧ так

про­ко­мен­ту­ва­ла си­ту­а­цію: «Спро­би об’єд­на­н­ня дій­сно бу­ли і ра­ні­ше, але во­ни ні­чим не скін­чи­лись. І на­віть за­раз мо­ва йде не про об’єд­на­н­ня, а про Об’єд­нав­чий Со­бор — це ду­же ва­жли­ве уто­чне­н­ня. Церкви усві­дом­лю­ють, що існує ма­са не­без­пек і вну­трі­шніх, і зов­ні­шніх. І з бо­ку РПЦ, і з бо­ку УПЦ МП. Адже мо­жли­ві і під­ку­пи, і дис­кре­ди­та­ції, і низ­ка ін­ших за­со­бів для ні­ве­лю­ва­н­ня ав­то­ри­те­ту укра­їн­ських цер­ков, ко­ри­сту­ю­чись їх де­зін­те­гра­ці­єю. Ко­мі­сія під­го­ту­ва­ла рі­ше­н­ня, про­по­зи­ції. На зу­стрі­чі бу­ли пред­став­ни­ки Все­лен­сько­го па­трі­ар­ха­ту, що­прав­да без будь-яких пов­но­ва­жень, а це зна­чить, що Вар­фо­ло­мій слід­кує за тим, що від­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні. У ве­ре­сні від­бу­де­ться Со­бор, який за­про­по­нує про­гра­му об’єд­на­н­ня цих двох гі­лок пра­во­слав’я. Але за­зна­чу — об’єд­на­н­ня, а не при­єд­на­н­ня. І за­раз ця ко­мі­сія по діа­ло­гу ав­то­ма­ти­чно пе­ре­тво­рю­є­ться на пе­ре­д­со­бор- ну ко­мі­сію, яка бу­де го­ту­ва­ти спіль­ний об’єд­нав­чий Со­бор. Там і бу­де ви­не­се­но пи­та­н­ня: ко­го бу­дуть оби­ра­ти, як бу­де на­зи­ва­тись Цер­ква, який бу­де ста­тус УАПЦ в стру­кту­рі ці­єї Церкви КП. От­же, бу­де ду­же ба­га­то пи­тань і не­ві­до­мо, чи бу­дуть во­ни ви­рі­ше­ні оста­то­чно. При цьо­му не­має осо­бли­вої ей­фо­рії, тоб­то пред­став­ни­ки цер­ков усві­дом­лю­ють, що про­цес цей не­про­стий. Але є без­за­пе­ре­чне сві­до­ме пра­гне­н­ня до ін­те­гра­ції, при усві­дом­лен­ні всіх про­блем. Є го­тов­ність до їх ви­рі­ше­н­ня. Пред­став­ни­ки Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту весь час на­зи­ва­ли «ав­то­ке­фа­лів» бра­та­ми. Про­те та­ка щи­ра від­кри­тість і го­тов­ність до об’єд­на­н­ня під­крі­плю­є­ться за­про­по­но­ва­ним ни­ми до­во­лі жорс­тким сце­на­рі­єм, який го­во­рить ско­рі­ше про при­єд­на­н­ня, а не об’єд­на­н­ня. Чи по­го­ди­ться на це УАПЦ — пи­та­н­ня».

Роль церкви в дер­жа­во­тво­рен­ні, в змі­цнен­ні на­ціо­наль­ної сві­до­мо­сті, не див­ля­чись на від­окрем­ле­н­ня церкви від дер­жа­ви, від­чу­тна. Як цер­ква в свою чер­гу мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­тись для роз­ко­лу кра­ї­ни та пе­ре­тво­ри­тись на зброю агре­со­ра укра­їн­цям про­де­мон­стру­вав ми­ну­лий рік. Се­ред свя­ще­ни­ків Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту є чи­ма­ло тих, які ча­сто свою цер­кву на­зи­ва­ли пря­мо — РПЦ, хто по­ча­ли під­ні­ма­ти три­ко­ло­ри на Дон­ба­сі одні з пер­ших. Про їхнє на­ві­ю­ва­н­ня «при­хо­ду Пу­ті­на» і «злих бан­де­рів­ців» в хра­мах ві­до­мо ба­га­тьом. Впли­ну­ти на цей се­гмент ні дер­жа­ва, ні спец­слу­жби не мо­жуть. Остан­нім ча­сом про­не­слась хви­ля скан­да­лів нав­ко­ло УПЦ МП, які бу­ли пов’яза­ні са­ме із про­ро­сій­ською по­зи­ці­єю. То очіль­ник МП не вста­не у пар­ла­мен­ті під час вша­ну­ва­н­ня за­ги­блих укра­їн­ських во­ї­нів, а по­тім лу­ка­во ви­прав­до­ву­є­ться, то СБУ спі­ймає свя­щен­ни­ків МП в ба­ні з дів­ка­ми і кре­мо­вим тор­том «ДНР». УПЦ МП на­чеб­то вже дис­кре­ди­ту­ва­ла в Укра­ї­ні се­бе як мо­гла, але во­дно­час за­ли­ша­є­ться по­ту­жною ре­лі­гій­ною ор­га­ні­за­ці­єю. По­ту­жною і впли­во­вою. Бе­зу­мов­но, ефе­ктив­но бо­ро­тись із її впли­вом мо­жна пра­цю­ю­чи не стіль­ки «звер­ху», скіль­ки впли­ва­ю­чи на при­хо­жан. Сло­вом, ді­лом, при­кла­дом. Перш за все — при­кла­дом єд­на­н­ня.

Свя­ще­ник УАПЦ із Іва­но-Фран­ків­ська отець Дми­тро в Сва­то­во­му Лу­ган­ської обла­сті жи­ве 15 ро­ків. 15 ро­ків — пліч-о-пліч із цер­квою Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту, із схі­дня­ка­ми, які ча­сто одно­бо­ко оці­ню­ють ін­ші церкви. М’який за­хі­дно­укра­їн­ський акцент мав би на­чеб­то від­штов­ху­ва­ти мі­сце­вих, які, бу­де­мо го­во­ри­ти від­вер­то, вза­га­лі до церкви хо­дять не ча­сто і спри­йма­ють її більш як ри­ту­ал, ніж мі­сце ду­хов­но­го по­шу­ку. І от отцю Дми­тру при­йшлось ма­ти спра­ву са­ме з та­ким се­ре­до­ви­щем, яке з пер­шу по­ста­ви­лось до ньо­го во­ро­же, з не­до­ві­рою, а зго­дом він по­чув і пер­ші ви­ба­че­н­ня, і ба­жа­н­ня ми­ри­тись. При чо­му са­ме від свя­щен­ни­ків Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту. Сва­тів­ський отець Дми­тро Укра­їн­ської ав­то­ке­фаль­ної пра­во­слав­ної церкви так про­ко­мен­ту­вав об’єд­на­н­ня цер­ков:

— Моє став­ле­н­ня до пер­спе­ктив об’єд­на­н­ня по­зи­тив­не, але ва­жли­во щоб во­но да­ло той ре­зуль­тат, який за­до­воль­нить очі­ку­ва­н­ня ві­рян. Та­кі об’єд­на­н­ня на са­мих ві­ру­ю­чих не впли­ває. Справ­жні ві­ру­ю­чи хо­дять в цер­кву до Бо­га, а не до церкви. То­му — перш за все, ми ма­є­мо бу­ти об’єд­на­ні сер­цем і ду­хом. Моя бабуся ви­ро­сла в мі­сте­чку на за­хі­дній Укра­ї­ні, де бу­ло ба­га­то цер­ков, але во­на зга­ду­ва­ла про те, якою бу­ла по­ва­га один до одно­го. Суть ві­ру­ю­чих не в ме­ха­ні­чно­му об’єд­нан­ні, а в по­ва­зі один до одно­го. Су­спіль­ство має при­йти до тер­пи­мо­сті. Му­дрість має до­по­мог­ти і у цій бо­же­віль­ній вій­ні, яка ви­па­ла на на­шу до­лю.

— Що спо­ну­ка­ло вас при­їха­ти на схід?

— Ав­то­ри­тет вла­ди­ки. Тре­ба бу­ло не­сти Бо­же Сло­во. Ко­ли я при­їхав у Сва­то- ве, то ті­ши­ло те, що ме­не зу­стрів і по­чав роз­мов­ля­ти чи­стою укра­їн­ською мо­вою то­ді­шній го­ло­ва Сва­тів­ської ОДА Во­ло­ди­мир Про­сін. Лю­ди­на ви­клю­чних па­трі­о­ти­чних пе­ре­ко­нань. Мі­сто бу­ло аб­со­лю­тно чи­сте зов­ні і во­дно­час не бу­ло жо­дної ро­сій­ської шко­ли. Ситуація для схо­ду Укра­ї­ни ви­ня­тко­ва.

— Яке вра­же­н­ня бу­ло від лю­дей? В чо­му від­мін­ність схі­дня­ків від за­хі­дня­ків?

— Об’єктив­но тру­дно­щі у всіх одна­ко­ві, але істо­ри­чно схід пе­ре­жив свої осо­бли­ві тра­ге­дії — го­ло­до­мо­ри, ре­пре­сії. Фа­кти­чно ко­рін­не укра­їн­ське на­се­ле­н­ня тут бу­ло або ви­ни­ще­не, або пе­ре­ме­ле­не крізь ім­пер­ське гор­ни­ло. Як на­слі­док — за­не­пад ві­ри. Ві­ру­ю­чих на схо­ді ма­ло. 20 ро­ків сво­бо­ди ре­лі­гії, але лю­ди все одно па­сив­ні до ду­хов­но­сті.

— Мо­сков­ський­па­трі­ар­хат, який­до­мі­нує на схо­ді, чи­нив вам опір?

— Ба­га­то лю­дей не зна­ють ні істо­рії сві­ту, ні Бі­блії, та са­мо як і не завжди осві­че­ні в ду­хов­ній куль­ту­рі. На цьо­му тлі лег­ко спе­ку­лю­ва­ти. Зре­штою, на мою дум­ку, в та­ких во­до­роз­ді­лах, які ба­зу­ю­ться на не­знан­ні, на апа­ти­чно­сті до пі­зна­н­ня, і кри­є­ться при­чи­на вій­ни. До­во­ди­лось і по­ясню­ва­ти, і не­сти при­клад мо­раль­ної по­ве­дін­ки. Сва­тів­ський Ар­хи­ман­дрит УПЦ МП За­ха­рій в роз­мо­ві зі мною ви­знав, що при всьо­му ан­та­го­ні­змі, ме­ні вда­лось сфор­му­ва­ти по­зи­тив­ну дум­ку у ві­рян. Цер­ква МП ча­сто від­зна­ча­лась тим, що на­ві­ю­ва­ла ві­ря­нам про те, що УАПЦ і УПЦ КП на­чеб­то не є ка­но­ні­чни­ми цер­ква­ми, а от­же тре­ба і пе­ре­хре­щу­ва­ти лю­дей, і пе­ре­пе­ча­ту­ва­ти при по­хо­ва­н­нях, і обря­ди на­ші якісь для них не та­кі. Бу­ли і зну­ща­н­ня: отче, по­кай­те­ся і пе­ре­йдіть в ло­но Ру­ської пра­во­слав­ної церкви. За­раз ці лю­ди зі мною ві­та­ю­ться, по­ва­жа­ють, ін­ко­ли на­віть про­си­ли про­ба­че­н­ня. Це і є си­ла тер­пі­н­ня та при­кла­ду. Вва­жаю, що так має бу­ти у всьо­му, в то­му чи­слі і в то­му, щоб не­сти укра­їн­ство на схід. Спер­шу тре­ба спи­ра­тись на своє, на те, що жи­ве і мо­же роз­ви­ва­тись. Тре­ба ство­рю­ва­ти умо­ви для укра­їн­ства і ви­ро­щу­ва­ти своє де­ре­во на сво­їй зем­лі...

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ФОТО З САЙТА CERKVA.INFO

КИЇВ. 8 ЧЕРВНЯ 2015 РО­КУ. НА СПІЛЬНОМУ ЗА­СІ­ДАН­НІ КО­МІ­СІЇ УПЦ КИ­ЇВ­СЬКО­ГО ПА­ТРІ­АР­ХА­ТУ ТА УКРА­ЇН­СЬКОЇ АВ­ТО­КЕ­ФАЛЬ­НОЇ ПРА­ВО­СЛАВ­НОЇ ЦЕРКВИ БУ­ЛО ПРИЙНЯ­ТО ІСТО­РИ­ЧНЕ РІ­ШЕ­Н­НЯ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.