Ми ра­ді ві­та­ти Вас, па­ні Са­ман­то!

Сьо­го­дні в Ки­є­ві ви­сту­па­ти­ме Са­ман­та Па­у­ер. Напередодні «День» пе­ре­чи­тав її книж­ку, пе­ре­кла­де­ну укра­їн­ською мо­вою, — щоб зро­зу­мі­ти прин­ци­пи, яки­ми ке­ру­є­ться пред­став­ник США в ООН у сво­їй про­фе­сій­ній ді­яль­но­сті

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Сьо­го­дні в Ки­є­ві ви­сту­па­ти­ме По­стій­ний пред­став­ник США в ООН. Напередодні «День» пе­ре­чи­тав її книж­ку, пе­ре­кла­де­ну укра­їн­ською мо­вою — щоб зро­зу­мі­ти прин­ци­пи, яки­ми ке­ру­є­ться Са­ман­та Па­у­ер у сво­їй про­фе­сій­ній ді­яль­но­сті

По­стій­ний пред­став­ник США в ООН по­сол Са­ман­та Па­у­ер від са­мо­го по­ча­тку ро­сій­ської агре­сії про­ти на­шої кра­ї­ни зайня­ла cпра­ве­дли­ву та об’єктив­ну по­зи­цію. Впро­довж остан­ніх пів­то­ра ро­ку весь світ мав мо­жли­вість спо­сте­рі­га­ти, як, зокре­ма са­ме зав­дя­ки її до­во­лі емо­цій­ним, але во­дно­час чі­тким та ар­гу­мен­то­ва­ним ви­сту­пам на за­сі­да­н­нях Ра­ди Без­пе­ки, пе­ре­тво­рив­ся на справ­жнє по­смі­хо­ви­сько ро­сій­ський пред­став­ник із йо­го не­до­лу­ги­ми спро­ба­ми ви­прав­да­ти ане­ксі­ю­Кри­му та втор­гне­н­ня на Дон­бас. «Зло­дій мо­же вкра­сти річ, але че­рез це він не стає її вла­сни­ком», — так у бе­ре­зні 2014 р. Са­ман­та Па­у­ер про­ко­мен­ту­ва­ла не­змін­ність на­ціо­наль­но­го та між­на­ро­дно­го ста­ту­су Кри­му. Са­ме за­ра­ди то­го, щоб по­ба­чи­ти її яскра­ві ви­сту­пи, укра­їн­ські те­ле­гля­да­чі зно­ву і зно­ву вми­ка­ли чер­го­ву транс­ля­цію, хо­ча на­дії на те, що ці роз­мо­ви якось впли­нуть на по­зи­ці­ю­Ро­сії, з ко­жним ра­зом, зда­є­ться, бу­ло все мен­ше. Щи­рість і ха­ри­зма ди­пло­ма­та піджив­лю­ва­ли інтерес укра­їн­сько­го су­спіль­ства до ін­ших сто­рін жи­т­тя Са­ман­ти Па­у­ер — на­у­ко­вої ді­яль­но­сті та лі­те­ра­тур­них по­шу­ків. Во­че­видь, пред­став­ник США в ООН та­кож глиб­ше за­ці­ка­ви­лась укра­їн­сько­ю­і­сто­рі­є­ю­та куль­ту­рою. Щоб за­до­воль­ни­ти ці ін­те­ле­кту­аль­ні по­тре­би, на­при­кін­ці лю­то­го під час сво­го від­ря­дже­н­ня до Нью­Йор­ка жур­на­ліст «Дня» Ми­ко­ла Сірук пе­ре­дав Са­ман­ті Па­у­ер ан­глій­ське ви­да­н­ня книж­ки « Укра­ї­на Incognita. ТОП-25».

Ни­ні ж укра­їн­ці ма­ють мо­жли­вість по­ба­чи­ти Са­ман­ту Па­у­ер на­жи­во — у ці дні во­на впер­ше від­ві­дує на­шу кра­ї­ну з офі­цій­ним ві­зи­том. У йо­го рам­ках вже сьо­го­дні о 17.15 пред­став­ник США в ООН ви­сту­пить із про­мо­во­ю­до укра­їн­сько­го на­ро­ду в Жов­тне­во­му па­ла­ці у Ки­є­ві. Пі­сля ви­сту­пу при­су­тні ма­ти­муть змо­гу по­ста­ви­ти аме­ри­кан­сько­му ди­пло­ма­ту свої за­пи­та­н­ня. Cе­ред ін­шо­го Са­ман­та Па­у­ер го­во­ри­ти­ме про не­аби­яку ва­жли­вість ре­фор­ма­тор­ських зу­силь Укра­ї­ни, на­го­ло­шу­ва­ти­ме на аме­ри­кан­ській під­трим­ці укра­їн­ців у цьо­му скла­дно­му про­це­сі та в об­сто­ю­ван­ні те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті й су­ве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни пе­ред ли­цем во­ро­жих дій Ро­сії на схо­ді Укра­ї­ни та про­дов­же­н­ня оку­па­ції Кри­му. Для тих, хто не змо­же по­тра­пи­ти на ви­ступ Па­у­ер осо­би­сто, від­бу­ва­ти­ме­ться пря­ма транс­ля­ція про­мо­ви на Youtube-ка­на­лі По­соль­ства США в Укра­ї­ні.

Впро­довж сво­єї про­фе­сій­ної кар’єри Са­ман­ті Па­у­ер не­о­дно­ра­зо­во до­во­ди­ло­ся пра­цю­ва­ти в умо­вах зброй­них кон­флі­ктів. І не ли­ше в ролі ди­пло­ма­та. Пі­сля за­вер­ше­н­ня Єль­сько­го уні­вер­си­те­ту до­чка ір­ланд­ських емі­гран­тів (Па­у­ер на­ро­ди­ла­ся у пе­ред­мі­сті Ду­блі­на і пе­ре­їха­ла до США ли­ше у ві­ці дев’яти ро­ків), во­на пра­цю­ва­ла жур­на­лі­стом, ви­сві­тлю­ю­чи для кіль­кох про­від­них аме­ри­кан­ських ви­дань по­дії у Бо­снії, Схі­дно­му Ти­мо­рі, Ко­со­во, Ру­ан­ді, Су­да­ні та Зім­ба­бве. У США Са­ман­та Па­у­ер за­кін­чує Гар­вард­ську шко­лу пра­ва, пра­цює на по­са­ді ви­ко­нав­чо­го ди­ре­кто­ра Цен­тру прав лю­ди­ни ім. Кар­ра, ви­кла­дає кур­си з між­на­ро­дної по­лі­ти­ки США, прав лю­ди­ни та ре­фор­му­ва­н­ня ООН. У 2005 — 2006 ро­ках Па­у­ер пра­цює в офі­сі се­на­то­ра Ба­ра­ка Оба­ми. Зго­дом бе­ре участь у йо­го пе­ред­ви­бор­чій кам­па­нії. Пі­сля пе­ре­мо­ги Оба­ми пра­цює в Дер­жав­но­му де­пар­та­мен­ті та в Ра­ді на­ціо­наль­ної без­пе­ки США. У сер­пні 2013 р. Оба­ма при­зна­чає Па­у­ер по­слом США в ООН.

Пра­цю­ю­чи пра­во­за­хи­сни­ком та дипломатом, Са­ман­та Па­у­ер всти­гає опу­блі­ку­ва­ти де­ся­тки ста­тей та чо­ти­ри книж­ки. За одну з них — «Про­бле­ма з пе­кла: Аме­ри­ка в сто­лі­т­тя ге­но­ци­ду» — у 2003 ро­ці во­на отри­мує Пу­лі­тце­рів­ську пре­мію. 2004 ро­ку жур­нал Time вклю­чає Па­у­ер у спи­сок ста най­впли­во­ві­ших лю­дей сві­ту. З 2007 р. во­на ре­гу­ляр­но ве­де в ньо­му ко­лон­ку.

У 2014 ро­ці львів­ське ви­дав­ни­цтво «Лі­то­пис» ви­да­ло книж­ку «На гре­бе­ні по­лум’я: від­чай­ду­шна спро­ба одно­го чо­ло­ві­ка вря­ту­ва­ти світ » ( Chasing the Flame: Sergio Vieira de Mello and the Fight to Save the World, 2008). Це — єди­ний твір Са­ман­ти Па­у­ер, опу­блі­ко­ва­ний укра­їн­сько­ю­мо­вою . У ньо­му — до­кла­дна біо­гра­фія ха­ри­зма­ти­чно­го ке­рів­ни­ка гу­ма­ні­тар­них мі­сій ООН Сер­жіу Ві­ей­ри ді Мел­лу, який за­ги­нув 19 сер­пня 2003 ро­ку вна­слі­док ата­ки те­ро­ри­ста-смер­тни­ка на штаб-квар­ти­ру ООН в Ба­гда­ді. Че­рез істо­рі­ю­жи­т­тя Ві­ей­ри ді Мел­лу ав­тор­ка опи­сує су­пе­ре­чно­сті та дра­ма­ти­чні па­ра­до­кси, що ви­ни­ка­ли у про­це­сі вре­гу­лю­ва­н­ня під про­во­дом між­на­ро­дної спіль­но­ти кон­флі­ктів в рі­зних ку­то­чках сві­ту. Пе­ред чи­та­ча­ми по­стає історія ста­нов­ле­н­ня ООН в її су­ча­сно­му ви­гля­ді. Опи­су­ю­чи зброй­ні кон­флі­кти та мі­сії ООН у Лі­ва­ні, Кам­бо­джі, Бо­снії, Ру­ан­ді, Схі­дно­му Ти­мо­рі та Іра­ку, Са­ман­та Па­у­ер не оми­нає зокре­ма й не­о­дно­зна­чні кро­ки, не­рі­шу­чість та нев­да­чі аме­ри­кан­сько­го уря­ду на між­на­ро­дній аре­ні.

Однак, ма­буть, най­біль­ше при­ва­бить чи­та­ча кар­ко­лом­на біо­гра­фія са­мо­го Ві­ей­ра ді Мел­лу. Бра­зи­лець за на­ціо­наль­ні­стю, який, однак, біль­ше іден­ти­фі­ку­вав се­бе з ООН, а не з яко­юсь пев­ною кра­ї­ною, він упро­довж усьо­го сво­го жи­т­тя пе­ре­їздив з мі­сця на мі­сце. За ро­ки ро­бо­ти в ООН пе­ре­ко­на­н­ня ди­пло­ма­та, йо­го по­гля­ди на між­на­ро­дну по­лі­ти­ку та пра­во, на гу­ма­ні­тар­ну ді­яль­ність за­зна­ють сут­тє­вих змін. До сло­ва, в юно­сті Ві­ей­ра ді Мел­лу був лі­вим акти­ві­стом і на­віть брав участь та сер­йо­зно по­стра­ждав у сту­дент­ських про­те­стах 1968 ро­ку в Па­ри­жі. Па­ра­лель­но з ди­пло­ма­ти­чно­ю­по­са­до­ю­він ро­бить кар’єру уче­но­го- фі­ло­со­фа, за­хо­плю­є­ться Кан­том. Учень фран­цузь­ко­го фі­ло­со­фа си­на оде­ських емі­гран­тів Во­ло­ди­ми­ра Ян­ке­ле­ви­ча Ві­ей­ра ді Мел­лу на­ма­га­є­ться за­сто­со­ву­ва­ти фі­ло­со­фі­ю­на пра­кти­ці. У сво­їй до­ктор­ській ди­сер­та­ції ство­рює вла­сну вер­сі­ю­у­то­пі­чно­го ега­лі­тар- но­го су­спіль­ства. 2002 ро­ку Сер­жіу Ві­ей­ра ді Мел­лу обра­но Вер­хов­ним ко­мі­са­ром ООН з прав лю­ди­ни, а за рік йо­го при­зна­ча­ють Спе­ці­аль­ним пред­став­ни­ком Ген­се­ка ООН в Іра­ку. Пі­сля за­ги­бе­лі ООН на­го­ро­ди­ла сво­го ди­пло­ма­та Пре­мі­є­ю­ООН у сфе­рі прав лю­ди­ни, а в Же­не­ві йо­му бу­ло вста­нов­ле­но пам’ятник.

« Cа­ман­та Па­у­ер пред­став­ляє но­ве по­ко­лі­н­ня ди­пло­ма­тії, для яко­го най­ва­жли­ві­шо­ю­ри­со­юу про­фе­сій­ній ді­яль­но­сті є єд­ність сло­ва і чи­ну, — ко­мен­тує «Дню» за­снов­ник і ди­ре­ктор ви­дав­ни­цтва « Лі­то­пис » Ми­хай­ло Ко­мар­ни­цький. — Бо тіль­ки так мо­жна за­по­біг­ти гло­баль­ним кон­флі­ктам або по­до­ла­ти їх. Упро­довж остан­ніх 30 за­сі­дань Ра­ди Без­пе­ки ООН п. Са­ман­та Па­у­ер гі­дно і без­ком­про­мі­сно за­хи­ща­ла по­зи­ці­ю­що­до те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни. Її ви­сту­пи у Ра­ді Без­пе­ки ООН, а та­кож її про­фе­сій­ний і во­дно­час гли­бо­ко гу­ма­ні­сти­чний під­хід до ви­рі­ше­н­ня кон­флі­ктів є для всіх мо­ло­дих де­мо­кра­тій не­об­хі­дним уро­ком для за­сво­є­н­ня. Укра­їн­ське су­спіль­ство по­тре­бує са­ме та­ких при­кла­дів сло­ва і дії, про­фе­сій­но­сті та мо­ра­лі, що їх по­дає у сво­їй книж­ці і фа­хо­вій ді­яль­но­сті Са­ман­та Па­у­ер. Книж­ка «На гре­бе­ні по­лум’я» — це спро­ба від­по­ві­сти на за­пи­та­н­ня: як най­лі­пше впо­ра­ти­ся зі смер­тель­ни­ми за­гро­за­ми ХХІ сто­лі­т­тя. Ві­ей­ра ді Мел­лу що­ра­зу ви­рі­шу­вав со­тні ди­лем: чи вар­то опі­ку­ва­ти­ся бі­жен­ця­ми у та­бо­рах, або ж кра­ще де­пор­ту­ва­ти їх на рі­дну зем­лю? Чи ма­ють пра­во ми­ро­твор­ці ООН втру­ча­ти­ся у кон­флікт, а чи тіль­ки спо­сте­рі­га­ти за ним? Укра­їн­ські чи­та­чі ма­ють на­го­ду від­шу­ка­ти вла­сні від­по­віді на ці не­про­сті за­пи­та­н­ня ра­зом із ав­тор­ко­ю­та го­лов­ним ге­ро­єм, які уосо­блю­ють голос сум­лі­н­ня між­на­ро­дної спіль­но­ти ХХІ сто­лі­т­тя » . За сло­ва­ми Ми­хай­ла Ко­мар­ни­цько­го, Са­ман­та Па­у­ер актив­но до­лу­ча­ла­ся до ство­ре­н­ня укра­їн­сько­го ви­да­н­ня книж­ки, зокре­ма, бра­ла участь у роз­роб­ці ди­зай­ну об­кла­дин­ки. Во­се­ни спіль­но з жур­на­лом «Ї» ви­дав­ни­цтво «Лі­то­пис» за­пла­ну­ва­ло пре­зен­та­цій­ний тур уні­вер­си­те­та­ми Укра­ї­ни з ме­то­ю­пу­блі­чно­го обго­во­ре­н­ня ці­єї дра­ма­ти­чної і сто­рії про лю­ди­ну, яка пра­гну­ла змі­ни­ти й удо­ско­на­ли­ти наш світ.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.