Оле­ксандр ДОМБРОВСЬКИЙ:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

За три-п’ять ро­ків ін­тен­сив­ної ро­бо­ти про­бле­му енер­ге­ти­чної за­ле­жно­сті Укра­ї­ни мо­жна ви­рі­ши­ти

Укра­ї­на втра­чає час на ефе­ктив­не збли­же­н­ня з ЄС. Оче­ви­дні «про­ко­ли» в ро­бо­ті укра­їн­ської вла­ди спо­сте­рі­га­ю­ться в одно­му з най­ва­жли­ві­ших се­кто­рів еко­но­мі­ки — енер­ге­ти­чно­му. Ро­зре­кла­мо­ва­на ре­фор­ма НАК « На­фто­газ Укра­ї­ни » , онов­ле­н­ня за­ко­но­дав­чо­го по­ля та роз­ви­ток від­нов­лю­валь­них дже­рел енер­гії — всі ці пи­та­н­ня на­че б то й ру­ха­ю­ться впе­ред. Утім до пе­ре­лом­но­го мо­мен­ту не­від­во­ро­тно­сті по­трі­бних там ре­форм ще да­ле­ко. Та­ка ситуація на­сто­ро­жує, осо­бли­во, якщо зва­жи­ти, що дов­ко­ла Укра­ї­ни ре­а­лі­зо­ву­є­ться ряд об­хі­дних ро­сій­ських га­зо­про­во­дів, а єв­ро­пей­ці го­ту­ють онов­ле­ну енер­го­стра­те­гію, в якій не­має мі­сця для Укра­ї­ни, як одно­го з основ­них тран­зи­те­рів енер­ге­ти­чних ре­сур­сів. Як не про­ґа­ви­ти вхід у енер­ге­ти­чну Єв­ро­пу? І хто чи що са­бо­тує сьо­го­дні ухва­ле­н­ня та ви­ко­на­н­ня по­трі­бних на цьо­му шля­ху рі­шень? Про це « День » го­во­рив із пер­шим за­сту­пни­ком го­ло­ви пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань ПЕК, ядер­ної по­лі­ти­ки та ядер­ної без­пе­ки, по­за­шта­тним ра­дни­ком Пре­зи­ден­та, ко­ли­шнім Він­ни­цьким гу­бер­на­то­ром Оле­ксандр ДОМБРОВСЬКИМ:

— Що­ро­ку « День » про­во­дить Мі­жна­ро­дний фо­то­кон­курс. 2003 ро­ку се­ред ро­біт бу­ла фо­то­сві­тли­на Ми­хай­ла Марківа «Чо­му ми не в Єв­ро­со­ю­зі? » . То, як вва­жа­є­те, чо­му ще до­сі не там?

— Скла­дне за­пи­та­н­ня. Як­би мо­гли зна­ти від­по­відь, то бу­ли б вже там. А так те, що від­бу­ва­є­ться в кра­ї­ні ( дру­гий Май­дан, га­ря­чі дис­ку­сії про до­стро­ко­ве при­пи­не­н­ня пов­но­ва­жень пар­ла­мен­ту, пе­ре­ви­бо­ри пре­зи­ден­та), — це сво­го ро­ду по­шук від­по­віді.

— Але Укра­ї­на зі сво­ї­ми енер­ге­ти­чни­ми по­ту­жно­стя­ми на­віть не змо­гла впи­са­ти­ся в єди­ні енер­го­рам­ки з єв­ро­зо­ною...

— На жаль, енер­ге­ти­чна га­лузь за 24 ро­ки не ста­ла стри­жнем еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку дер­жа­ви, а так і ли­ши­ла­ся мі­сцем за­ро­бля­н­ня ве­ли­че­зних ка­пі­та­лів біль­ші­стю­о­лі­гар­хів. Це — дій­на « ко­ро­ва » , з якої тя­гну­ли все, що мо­жна. Звід­си й ма­є­мо над­зви­чай­но скла­дну си­ту­а­ці­юв енер­ге­ти­ці, з то­чки зо­ру за­ста­рі­лих фі­зи­чно і мо­раль­но основ­них фон­дів, вклю­чно з те­пло­во­ю­ге­не­ра­ці­єю , ви­со­ко­воль­тни­ми лі­ні­я­ми еле­ктро­пе­ре­дач. Шко­да, що парадигма роз­ви­тку укра­їн­ської еко­но­мі­ки — це зра­зок се­ре­ди­ни ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя, яка скла­ла­ся пі­сля Дру­гої сві­то­вої вій­ни. До­сі її пра­кти­чно не змі­ни­ли.

— Си­сте­му за­кон­сер­во­ва­но ве­ли­ки­ми апе­ти­та­ми укра­їн­ської олі­гар­хії?

— Так. Але ця «ко­ро­ва» вже не мо­же да­ва­ти ба­га­то мо­ло­ка. Її тре­ба по­чи­на­ти го­ду­ва­ти, ство­рю­ва­ти ін­ші умо­ви для роз­ви­тку. Іна­кше — не­да­ле­ко до бі­ди.

— У рам­ках збли­же­н­ня з енер­го­рин­ком Єв­ро­пи Укра­ї­на ви­ко­на- ла ва­жли­ву, але не до­ста­тню умо­ву, — ухва­ли­ла За­кон «Про ри­нок га­зу». Ко­ли ін­ші за­ко­но­дав­чі іні­ці­а­ти­ви по­ба­чить се­сій­на за­ла?

— Ми не по­вин­ні ті­ши­ти­ся ілю­зі­єю, що ду­же ба­га­то зро­би­ли в га­лу­зі енер­ге­ти­ки. Ухва­ле­но ли­ше один ба­зо­вий за­ко­но­про­ект « Про ри­нок га­зу», але до ньо­го по­трі­бно за­твер­ди­ти ще 23 за­ко­но­дав­чі та підза­кон­ні нор­ма­тив­ні акти. Ни­ні ро­бо­та над ни­ми три­ває. Спо­ді­ва­ю­ся, що в по­ряд­ку ден­но­му де­пу­та­тів ско­ро з’яви­ться за­кон про не­за­ле­жно­го ре­гу­ля­то­ра енер­ге­ти­чно­го рин­ку. Це — дру­га ва­жли­ва ви­мо­га. За­кін­чу­є­ться спіль­на з єв­ро­пей­ця­ми ро­бо­та над за­ко­но­про­е­ктом «Про ри­нок еле­ктри­чної енер­гії». Спо­ді­ва­ю­ся, що до кін­ця ці­єї се­сії пар­ла­мент йо­го про­го­ло­сує. Але це тіль­ки три пер­ші кро­ки, які по­тре­бу­ють ду­же де­таль­но­го, гли­бо­ко­го, си­стем­но­го роз­ши­ре­н­ня на рів­ні по­ста­нов уря­ду, Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля та ін­ших ві­домств. І тут ви­ни­кає го­лов­на про­бле­ма: від­су­тній єди­ний центр прийня­т­тя і цен­тра­лі­за­ції рі­шень в енер­ге­ти­чній сфе­рі. Ці­єї фун­кції не виконує ні Мін­то­п­енер­го, ні НКРЕ, ні уряд, її не мо­же ви­ко­ну­ва­ти Вер­хов­на Ра­да. Це — ве­ли­ка про­бле­ма, бо не­має ко­му син­хро­ні­зу­ва­ти всю­ін­фор­ма­ці­ю­між рі­зни­ми гіл­ка­ми вла­ди.

«МАЄ БУ­ТИ ВІ­ЦЕ-ПРЕМ’ЄР З ЕНЕР­ГЕ­ТИ­ЧНИХ ПИ­ТАНЬ»

— А хто би мав ство­рю­ва­ти та­кий ор­ган?

— У КМУ має бу­ти ві­це-прем’єр, який ку­ру­ва­ти­ме Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля, від­по­від­ні стру­ктур­ні під­роз­ді­ли в Мі­н­еко­ло­гії та су­пу­тніх га­лу­зях. Ска­со­ву­ва­ти цю­по­са­ду бу­ло по­мил­кою. Так са­мо, як і не при­зна­ча­ти пер­шо­го ві­це-прем’єра. В кра­ї­ні — кри­за і вій­на, від­бу­ва­ю­ться скла­дні про­це­си з на­ціо­наль­но­ю­ва­лю­тою, а в уря­ді не­має пер­шо­го ві­це-прем’єра, який би був у цих умо­вах «тя­го­вою» ко­ня­чкою. Йо­го по­ява по­лег­ши­ла б ро­бо­ту всьо­го Ка­бмі­ну, адже прем’єр — це по­лі­ти­чна фі­гу­ра.

— Що за­ва­жає з’яви­ти­ся та­кій фі­гу­рі?

— Во­че­видь, це по­лі­ти­чна про­бле­ма, як і біль­шість ін­ших. А чо­му не при­зна­ча­ли рік го­ло­ву АМКУ чи ФДМУ? Я не при­хиль­ник ко­а­лі­цій­них по­лі­ти­чних до­мов­ле­но­стей. І вва­жаю, що сьо­го­дні Укра­ї­ні по­трі­бна силь­на, про­фе­сій­на, те­хно­кра­ти­чна ко­ман­да, яка вже де­мон­стру­ва­ла ре­зуль­тат і мо­же йо­го по­вто­ри­ти. Нинішній український уряд має ду­же низь­кий ко­е­фі­ці­єнт ко­ри­сної дії — мен­ше по­ло­ви­ни з не­об­хі­дно­го.

— Чи не на­сто­ро­жує вас в умо­вах ство­ре­н­ня Енер­ге­ти­чно­го со­ю­зу, ре­а­лі­за­ції об­хі­дних ро­сій­ських га­зо­про­во­дів від­су­тність в Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та, уря­ді та МЗС упов­но­ва­же­ної осо­би, яка б за­йма­ла­ся пи­та­н­ня­ми енер­ге­ти­чної ди­пло­ма­тії? Ра­ні­ше та­кі по­са­до­ві осо­би бу­ли! Якщо та­ка лю­ди­на не з’яви­ться най­ближ­чим ча­сом, то що че­кає між­на­ро­дну енер­ге­ти­чну ди­пло­ма­тію Укра­ї­ни?

— Укра­їн­ську між­на­ро­дну енер­ге­ти­чну ди­пло­ма­ті­ю­не втра­тять. Адже Пре­зи­дент як лю­ди­на, яка від­по­від­ає за пи­та­н­ня зов­ні­шньої по­лі­ти­ки і без­пе­ки дер­жа­ви, ду­же тон­ко від­чу­ває всі ці про­бле­ми й ви­кли­ки. Пе­тро По­ро­шен­ко як гла­ва дер­жа­ви бе­ре на се­бе прийня­т­тя ба­га­тьох рі­шень — і це пра­виль­но. Хо­ча, на мій по­гляд, ко­ман­да уря­ду ма­ла б біль­ше від­по­від­аль­но­сті бра­ти на се­бе, а не пе­ре­кла­да­ти її на пле­чі Пре­зи­ден­та.

— Ко­му ви­гі­дно, що та­ко­го енер­ге­ти­чно­го ко­ор­ди­на­то­ра сьо­го­дні не­має?

— Це — пи­та­н­ня по­лі­ти­чне, яке ле­жить у пло­щи­ні до­мов­ле­но­стей між Пре­зи­ден­том і уря­дом, а та­кож — ре­зуль­тат спо­віль­не­но­го ал­го­ри­тму прийня­т­тя рі­шень у вла­ді.

— Мо­жли­во, вся про­бле­ма в то­му, що ко­жен із цих двох хо­че гра­ти пер­шу скри­пку?

— Сьо­го­дні є фі­ло­соф­ський кон­флікт між пар­ла­мент­сько-пре­зи­дент­сько­ю­та пре­зи­дент­сько­пар­ла­мент­сько­ю­ре­спу­блі­кою . Ми ма­є­мо ду­же ха­ри­зма­ти­чно­го, про­фе­сій­но­го та до­свід­че­но­го Пре­зи­ден­та, з ро­зу­мі­н­ням і від­чу­т­тям гли­би­ни та при­чин усіх еко­но­мі­чних про­це­сів. Я не зна­ю­лю ди­ни, яка бу­ла б більш си­стем­но під­го­тов­ле­ною. З дру­го­го бо­ку, ми жи­ве­мо в пар­ла­мент­сько- пре­зи­дент­ській ре­спу­блі­ці, де прем’ єр, уряд і ко­а­лі­ція ві­ді­гра­ють про­від­ну роль. Що з цьо­го ви­хо­дить і які пра­ви­ла гри — ви ба­чи­те в пар­ла­мен­ті не гірше за ме­не. То­му цей фі­ло­соф­ський кон­флікт і галь­мує всі про­це­си в кра­ї­ні. Осо­би­сто я — при­хиль­ник пре­зи­дент­сько- пар­ла­мент­ської Кон­сти­ту­ції з ду­же сер­йо­зни­ми стри­му­ю­чи­ми фа­кто­ра­ми для гла­ви дер­жа­ви.

— Як ста­ви­те­ся до пе­ре­сто­рог екс­пер­тів, що віль­не тра­кту­ва­н­ня окре­мих пун­ктів За­ко­ну «Про ри­нок га­зу» мо­же за­кін­чи­ти­ся ба­наль­ною пе­ре­да­чею га­зо­вих акти­вів від одно­го «улю­бле­но­го» олі­гар­ха — Фір­та­ша — до ін­шо­го, на­при­клад, Гри­го­ри­ши­на?

— У чо­му суть прийня­т­тя трьох ви­ще­зга­да­них за­ко­нів? На ви­хо­ді має бу­ти пра­виль­ний єв­ро­пей­ський ри­нок га­зу в рам­ках Тре­тьо­го енер­го­па­ке­та. Якщо швид­ко за­про­ва­ди­мо їх, то жо­ден із олі­гар­хів не змо­же по­сі­сти мо­но­поль­не ста­но­ви­ще. Якщо го­во­ри­ти про мо­но­по­лію на га­зо­во­му рин­ку, то сьо­го­дні та­ким мо­но­по­лі­стом ви­сту­пає не Гри­го­ри­шин, а НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни». Це — монстр із ве­ли­че­зни­ми бор­га­ми, з одно­го бо­ку, та з ве­ли­че­зни­ми мо­но­поль­ни­ми мо­жли­во­стя­ми — з дру­го­го. По­трі­бно зна­йти зо­ло­ту се­ре­ди­ну, щоб, ство­рю­ю­чи ци­ві­лі­зо­ва­ний ри­нок га­зу, мі­ні­мі­зу­ва­ти фун­кції « На­фто­га­зу » . До сьо­го­дні НАК за­йма­є­ться тран­зи­том га­зу і управ­лі­н­ням ме­реж, хо­ча є «Укр­транс­газ». Є ба­га­то ню­ан­сів. По­трі­бно за­вер­шу­ва­ти ре­фор­му НАКу, але це від­бу­ва­є­ться ду­же по­віль­но.

«РЕНТУ НА ГАЗОВИДОБУВАННЯ ПО­ТРІ­БНО ЗМЕН­ШИ­ТИ»

— Чи під­три­мує ко­мі­тет з ПЕК змен­ше­н­ня 70% рен­тної став­ки на газ вну­трі­шньо­го ви­до­бу­ва­н­ня?

— Ми про­ти збіль­ше­н­ня рен­ти і про­по­ну­є­мо пе­ре­гля­ну­ти цю­нор­му. Не мо­жна вби­ва­ти га­зо­на­фто­ви­до­був­ну га­лузь ви­со­ки­ми рен­тни­ми пла­те­жа­ми в уго­ду по­лі­ти­чним ін­те­ре­сам та під га­слом бо­роть­би з олі­гар­ха­ми. Ни­ні в ко­мі­те­ті го­ту­ють від­по­від­ні за­ко­но­дав­чі змі­ни. Якщо цьо­го не зро­би­ти, то па­ді­н­ня ви­до­бу­ва­н­ня га­зу, за по­пе­ре­дні­ми оцін­ка­ми, мо­же ста­но­ви­ти 25% на кі­нець ро­ку. Якщо 2014 ро­ку Укра­ї­на отри­ма­ла 4,2 мі­льяр­да ку­бі­чних ме­трів га­зу від при­ва­тних ком­па­ній, то дай Бо­же, аби цьо­го ро­ку ви­йшли на три мі­льяр­ди.

«ПО­ЗИ­ЦІЇ УКРА­ЇН­СЬКО­ГО УРЯ­ДУ В ЄВ­РО­ПІ ПРА­КТИ­ЧНО НЕ ЧУ­ТИ»

— У ЄС ство­рю­ють онов­ле­ний Енер­ге­ти­чний со­юз, а уряд і Пре­зи­дент жо­дним чи­ном не від­ре­а­гу­ва­ли на це. Яка по­зи­ція ко­мі­те­ту з ПЕК, адже, збе­рі­га­ю­чи мов­ча­н­ня, Укра­ї­на ри­зи­кує втра­ти­ти роль стра­те­гі­чно­го тран­зи­те­ра для Єв­ро­пи?

— Єв­ро­па прийня­ла для се­бе ду­же істо­ри­чне рі­ше­н­ня, яке рів­но­цін­не ство­рен­ню­са­мої єв­ро­зо­ни. Ми не мов­чи­мо. Я був при­су­тній у Брюс­се­лі на за­сі­дан­ні Єв­ро­пар­ла­мен­ту під час пре­зен­та­ції кон­це­пції но­вої спіль­ної енер­ге­ти­чної ін­фра­стру­кту­ри Єв­ро­пи. На жаль, я не по­ба­чив там мі­сця Укра­ї­ни. То­му в сво­є­му ви­сту­пі за­кли­кав ЄС при фор­му­ван­ні ці­єї ін­фра­стру­кту­ри до­мов­ля­ти­ся з Укра­ї­ною, на­при­клад, у пи­тан­ні збе­рі­га­н­ня га­зу в на­ших ПХГ. Адже ЄС для утри­ма­н­ня до­стат-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.