«Склад су­пер­ни­ків до­во­лі по­ту­жний»

Зав­тра в Ба­ку стар­ту­ють I Єв­ро­пей­ські ігри, на яких Укра­ї­ну пред­став­ля­ти­муть 243 спортс­ме­ни

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Усто­ли­ці Азер­бай­джа­ну зав­тра від­кри­ють пер­ші в істо­рії Єв­ро­пей­ські ігри, які три­ва­ти­муть до 28 червня. На­га­да­є­мо, що пра­во пред­став­ля­ти Укра­ї­ну на пре­сти­жних зма­га­н­нях здо­бу­ли 243 атле­ти, які бо­ро­ти­му­ться у 19 з 20 ви­дів спор­ту. Зокре­ма, на зма­га­н­нях ви­сту­плять най­силь­ні­ші спортс­ме­ни-лі­де­ри ко­ман­ди Оль­га Хар­лан (фе­хту­ва­н­ня), Оле­на Ко­сте­вич (стріль­ба ку­льо­ва), Ві­ктор Ру­бан (стріль­ба з лу­ка), Олег Вер­ня­єв (спор­тив­на гім­на­сти­ка). За­га­лом же у Ба­ку по­над 6 тис. спор­тсме­нів із 49 кра­їн Єв­ро­пи бо­ро­ти­му­ться за пе­ре­мо­гу в та­ких ви­дах спор­ту, як ба­дмін­тон, ба­скет­бол 3х3 (стрит­бол), бокс, бо­роть­ба, ве­ло­спорт, во­дні ви­ди спор­ту (во­дне по­ло, пла­ва­н­ня, стриб­ки у во­ду, син­хрон­не пла­ва­н­ня), во­лей­бол, ве­слу­ва­н­ня на бай­дар­ках і ка­ное, гім­на­сти­ка (акро­ба­ти­ка, ае­ро­бі­ка, стриб­ки на ба­ту­ті, спор­тив­на гім­на­сти­ка, ху­до­жня гім­на­сти­ка), дзю­до, ка­ра­те, лег­ка атле­ти­ка, пля­жний фут­бол, на­стіль­ний те­ніс, стріль­ба з лу­ка, стрі­ля­ни­на, трі­а­тлон, тхе­квон­до, фе­хту­ва­н­ня.

Укра­їн­ська збір­на вже при­ле­ті­ла в Ба­ку і го­то­ва до ви­сту­пів. «На­стрій нор­маль­ний, пе­ре­літ та­кож був не­по­га­ний. За­раз про­хо­ди­мо ада­пта­ці­юі роз­по­чи­на­є­мо тре­ну­ва­н­ня, — ци­тує прес- слу­жба НОКу най­кра­що­го спортс­ме­на Укра­ї­ни 2014 ро­ку Оле­га Вер­ня­є­ва. — Склад уча­сни­ків бу­де по­ту­жним і пред­став­ни­цьким. Очі- ку­є­ться близь­ко 80% гім­на­сти­чної елі­ти Єв­ро­пи. Зма­га­н­ня від­бу­ва­ти­му­ться за но­во­ю­си­сте­мою . Так до фі­на­лу ба­га­то­бор­ства по­тра­плять ли­ше 18 гім­на­стів за­мість зви­чних 24, при­чо­му це мо­же бу­ти ли­ше один пред­став­ник від кра­ї­ни. У фі­на­лах окре­мих ви­дів ви­сту­па­ти­муть ли­ше 6 най­кра­щих спор­тсме­нів за під­сум­ка­ми ква­лі­фі­ка­ції на від­мі­ну від тра­ди­цій­них 8 — і теж від ко­жної кра­ї­ни ма­кси­мум один пред­став­ник».

Як роз­по­ві­ли « Дню » в На­ціо­наль­но­му олім­пій­сько­му ко­мі­те­ту, щоб при­хиль­ни­кам спор­ту лег­ше бу­ло вбо­лі­ва­ти за на­ших спор­тсме­нів, на сай­ті noc-ukr.org пред­став­ле­но спе­ці­аль­ний до­від­ник на­ціо­наль­ної ко­ман­ди.

ФОТО НАДАНО НА­ЦІО­НАЛЬ­НИМ ОЛІМ­ПІЙ­СЬКИМ КО­МІ­ТЕ­ТОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.