За три мі­ся­ці – 20 жертв пе­ре­слі­ду­вань

Пра­во­за­хи­сни­ки «Єв­ро­май­да­ну SOS» пі­дго­ту­ва­ли звіт про ути­ски крим­ських акти­ві­стів оку­па­цій­ною вла­дою

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Пер­ший ви­пуск зві­ту «Крим. Хро­ні­ки оку­па­ції» екс­пер­ти пі­дго­ту­ва­ли за фа­кта­ми, зі­бра­ни­ми з бе­ре­зня по тра­вень цьо­го ро­ку. У ньо­му йде­ться про чи­слен­ні від­кри­ті про­ва­дже­н­ня, аре­шти, по­гро­зи, по­би­т­тя та ви­кра­де­н­ня крим­ських акти­ві­стів. Та­кі да­ні пра­во­за­хи­сни­ки зби­ра­ють із офі­цій­них дже­рел оку­па­цій­ної вла­ди, з ре­зуль­та­тів мо­ні­то­рин­гу пра­во­за­хи­сних ор­га­ні­за­цій і по­ві­дом­лень мі­сце­вих іні­ці­а­тив. Ни­ні у зві­ті « Єв­ро­май­да­ну SOS » іде­ться про 20 осіб, ко­трі ста­ли жер­тва­ми пе­ре­слі­ду­вань від оку­па­цій­ної вла­ди, а та­кож про від­кри­ті спра­ви про­ти ка­на­лу «ATR», уча­сни­ків мі­тин­гу 9 бе­ре­зня на день на­ро­дже­н­ня Та­ра­са Шевченка, єв­ро­май­да­нів­ця Олександра Ко­стен­ка, кі­но­ре­жи­се­ра Оле­га Сен­цо­ва, до­да- лась спра­ва «18 трав­ня», ко­ли, по­при за­бо­ро­ну оку­па­цій­ної вла­ди, крим­ські та­та­ри ви­йшли на мі­тинг у День пам’яті жертв де­пор­та­ції.

«По­штов­хом для під­го­тов­ки хро­нік, з одно­го бо­ку, ста­ла ілю­зія між­на­ро­дно­го спів­то­ва­ри­ства, що пі­сля пер­шо­го ро­ку ане­ксії в Кри­му з пра­ва­ми лю­ди­ни «все біль­шменш спо­кій­но», — ко­мен­тує ко­ор­ди­на­тор «Єв­ро­май­дан SOS» Олександра МА­ТВІЙ­ЧУК, —а з дру­го­го — бо­лі­сні від­чу­т­тя крим­чан, для яких «Крим — це Укра­ї­на» є не про­сто сло­ва­ми, що ма­те­ри­ко­ва Укра­ї­на не звер­тає на них ува­ги у зв’яз­ку з вій­но­ю­на Дон­ба­сі».

Акти­ві­сти за­зна­ча­ють, що за­мість бо­йо­вих дій у Кри­му ве­де­ться ін­ша вій­на — про­ти лю­дей, які ма­ють вла­сну дум­ку, ко­тра, зві­сно, су­пе­ре­чить крим­ським став­ле- ни­кам Ро­сії. То­му в цих гро­ма­дян є два ва­рі­ан­ти: або мов­ча­ти, або ви­їха­ти з пів­остро­ва. На дум­ку Оле­ксан­дри Ма­твій­чук, є чи­ма­ло за­со­бів, як пра­во­вих, так і фі­зи­чних, які мо­жуть хо­ча б час­тко­во убез­пе­чи­ти лю­дей, а в дер­жа­ви є всі ва­же­лі впли­ву на си­ту­а­цію.

«Ні­чо­го нам не за­ва­жає звер­ну­ти­ся до гру­пи з на­силь­ни­цьких дій при ООН, щоб офі­цій­но роз­слі­ду­ва­ли та з’ ясу­ва­ли, де є дев’ яте­ро зни­клих акти­ві­стів із Кри­му. Це мо­же ро­би­ти й Мі­ні­стер­ство юсти­ції, й Мі­ні­стер­ство вну­трі­шніх справ. Наш звіт отри­ма­ють усі дер­жав­ні ін­сти­ту­ції. Ми та­кож звер­ну­ли­ся до де­мо­кра­ти­чних дер­жав, щоб бу­ли про­актив­ни­ми в цьо­му пи­тан­ні. Це не пер­ша кри­за з до­три­ма­н­ням прав лю­ди­ни на мі­жна­ро­дно­му рів­ні, ма­є­мо й Азер­бай­джан, і Бі­ло­русь, тоб­то спосо­би та пра­кти­ки є. Якщо Ро­сія не пу­скає мі­сі­ю­ООН на те­ри­то­рі­ю­Кри­му, то дер­жа­ви мо­жуть від­пра­ви­ти на пів­острів свої вну­трі­шні мі­сії», — ко­мен­тує Ма­твій­чук.

А жи­те­лям Кри­му, які від­чу­ва­ють, що мо­жуть за свою актив­ність попла­ти­ти­ся, чи пе­ре­бу­ва­ють у гру­пі ри­зи­ку, пра­во­за­хи­сни­ця ра­дить по­дба­ти про сво­ю­без­пе­ку. На­при­клад, укла­сти на­пе­ред до­го­вір з адво­ка­том, щоб у ра­зі аре­шту зміг від­ра­зу при­їха­ти до по­тер­пі­ло­го. Якщо ме­шка­ють у від­да­ле­но­му ра­йо­ні та є ри­зик фі­зи­чно­го на­па­ду, вста­но­ви­ти ві­део­ка­ме­ру чи хо­ча б її му­ляж, пе­ре­гля­ну­ти свої комп’ ютерні про­гра­ми, чи не не­суть во­ни ні­я­ких за­гроз. Акти­ві­сти го­то­ві про­во­ди­ти з крим­ча­на­ми та­кі роз’ясню­валь­ні за­ня­т­тя, а в пла­нах — за­пу­сти­ти ін­те­р­актив­ну кар­ту по­ру­шень прав лю­ди­ни в Кри­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.