Ке­рів­ни­ки скла­да­ти­муть іспит

На Дні­про­пе­тров­щи­ні про­во­дять екс­пре­стре­нін­ги, щоб на­вчи­ти глав сіль­ських ра­йо­нів від­кри­то­го спіл­ку­ва­н­ня з гро­ма­дя­на­ми

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

На Дні­про­пе­тров­щи­ні за до­ру­че­н­ням гу­бер­на­то­ра впер­ше в Укра­ї­ні про­во­дять екс­пре­стре­нін­ги для глав рай­держ­адмі­ні­стра­цій. У ролі ле­кто­рів ви­сту­па­ють за­сту­пни­ки го­ло­ви Дні­про­пе­тров­ської ОДА й фа­хів­ці з рі­зних пи­тань. Го­лов­не зав­да­н­ня тре­нін­гу — на­вчи­ти ке­рів­ни­ків сіль­ських ра­йо­нів від­кри­то­го спіл­ку­ва­н­ня з гро­ма­дя­на­ми й за­лу­чен­ню­акти­ві­стів до ви­рі­ше­н­ня ва­жли­вих пи­тань.

Тре­нін­ги для чи­нов­ни­ків про­хо­дять в ін­те­р­актив­но­му фор­ма­ті. Го­ло­ви РДА ма­ють мо­жли­вість осо­би­сто від­пра­цю­ва­ти на­ви­ки пу­блі­чних ви­сту­пів, пла­ну­ва­н­ня бю­дже­ту, ро­бо­ти з до­ку­мен­та­ми й ба­га­то чо­го ін­шо­го. Крім то­го, ке­рів­ни­ки ра­йо­нів під час тре­нін­гу спіл­ку­ю­ться між со­бою, ді­ля­ться до­сві­дом і ді­зна­ю­ться, як ті чи ін­ші пи­та­н­ня ви­рі­шу­ю­ться в су­сі­дніх ра­йо­нах. Но­ву фор­му на­вча­н­ня са­мі гла­ви РДА вва­жа­ють ко­ри­сно­юй під­три­му­ють іні­ці­а­ти­ву гу­бер­на­то­ра.

Осо­бли­вий акцент під час на­вча­н­ня зро­би­ли на обго­во­рен­ні пи­тань за­без­пе­че­н­ня пра­во­по­ряд­ку, де­цен­тра­лі­за­ції вла­ди, роз­ви­тку під­при­єм­ни­цтва, сіль­сько­го го­спо­дар­ства, на­да­н­ня адмі­ні­стра­тив­них і жи­тло­во-ко­му­наль­них по­слуг. «Не­зва­жа­ю­чи на те, що я не пер­ший рік пра­цюю в ра­йо­ні, під час тре­нін­гу нас озна­йо­ми­ли з но­ви­ми на­прям­ка­ми ро­бо­ти, з су­ча­сни­ми стра­те­гі­я­ми й прин­ци­па­ми дер­ж­управ­лі­н­ня», — за­зна­чив го­ло­ва Со­ло­нян­ської рай­держ­адмі­ні­стра­ції Пе­тро Швець. Пі­сля за­кін­че­н­ня на­вча­н­ня ке­рів­ни­ки райа­дмі­ні­стра­цій ма­ють скла­сти спе­ці­аль­ний іспит, за­пов­ни­ти ан­ке­ту про свої пер­ші кро­ки на но­вій по­са­ді, а та­кож ви­кла­сти вла­сне ба­че­н­ня пер­спе­ктив роз­ви­тку ра­йо­ну.

Вар­то від­зна­чи­ти, що на сьо­го­дні­шній день на Дні­про­пе­тров­щи­ні при­зна­че­ні но­ві ке­рів­ни­ки в усіх 22 ра­йон­них адмі­ні­стра­ці­ях. Про­те де­яких з них мі­сце­ва гро­мад­ськість зу­стрі­ла « в ба­гне­ти » . Кон­флі­ктні си­ту­а­ції ви­ни­ка­ли в Но­во­мо­сков­сько­му, а та­кож у Си­нель­ни­ків­сько­му ра­йо­ні, де про­ти но­во­го ке­рів­ни­цтва, при­зна­че­но­го Пре­зи­ден­том, ви­сту­пи­ли гро­мад­ські акти­ві­сти й фер­ме­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.