Він­ни­цький ае­ро­порт отри­мав но­ве ди­ха­н­ня

Пі­сля ро­ку жи­т­тя — ли­ше за ра­ху­нок чар­тер­них рей­сів

Den (Ukrainian) - - День України - Яри­на КОРЧИНСЬКА, Він­ни­ця

Пі­сля де­ко­тро­го спа­ду в ро­бо­ті ае­ро­порт Він­ни­ці зно­ву по­жва­вить ро­бо­ту. Ко­мі­сія Дер­жа­віа­слу­жби да­ла до­звіл авіа­ком­па­нії « Між­на­ро­дні авіа­лі­нії Укра­ї­ни» про­во­ди­ти пе­ре­льо­ти за мар­шру­том Він­ни­ця— Ґданськ ( Поль­ща) та Він­ни­ця— Бер­лін ( Ні­меч­чи­на). Про це рі­ше­н­ня по­ві­до­мив го­ло­ва Дер­жа­віа­слу­жби Де­нис Ан­то­нюк.

Остан­ній рік він­ни­цький ае­ро­порт жив ли­ше за ра­ху­нок чар­тер­них рей­сів. Одні­єю з най­жи­ву­чі­ших про­грам по­ві­тря­ної га­ва­ні Він­нич­чи­ни мо­жна вва­жа­ти так зва­ну ха­сид­ську. Що­о­се­ні во­на при­ймає кіль­ка ти­сяч па­лом­ни­ків з Ізра­ї­лю. На­то­мість, він­ни­ча­ни ма­ли мо­жли­вість ви­ру­ши­ти до Тель-Аві­ва за піль­го­ви­ми ці­на­ми. 23 кві­тня 2014 ро­ку ком­па­нія YANAIR при­зу­пи­ни­ла рей­си з Він­ни­ці до Тель-Аві­ва. Як по­ві­до­ми­ли в адмі­ні­стра­ції КП « Ае­ро­порт Він­ни­ця», при­чи­но­ю­ста­ла ситуація в кра­ї­ні та по­до­рож­ча­н­ня до­ла­ра.

Та­кож до­сить по­пу­ляр­ним вва­жа­є­ться чар­тер­ний рейс Він­ни­ця— Чор­но­го­рія, який здій­сню­вав­ся в лі­тній пе­рі­од — з червня по ве­ре­сень. По­ки що за­ли­ши­лись не ре­а­лі­зо­ва­ни­ми по­при про­ве­де­ні пев­ні під­го­тов­чі ро­бо­ти рей­си Він­ни­ця— Кра­ків, Він­ни­ця— Вар­ша­ва, Він­ни­ця—Ан­та­лія.

У спо­лу­чен­ні Він­ни­ця — Ґданськ за­пла­но­ва­но 4 рей­си на ти­ждень, Він­ни­ця— Бер­лін — 3 рей­си на ти­ждень.

Ко­мі­сія роз­гля­ну­ла по­ки ту ча­сти­ну за­явок, що­до яких не бу­ло обме­жень від­по­від­но до угод про по­ві­тря­не спо­лу­че­н­ня. Та­кож до­зво­ли на екс­плу­а­та­ці­ю­ше­сти по­ві­тря­них лі­ній отри­ма­ла авіа­ком­па­нія « Атлас­джет Укра­ї­на». І во­на по­да­ва­ла за­яв­ки на авіа­спо­лу­че­н­ня з Він­ни­ці до Стам­бу­ла та з Він­ни­ці до Тель- Аві­ва, але по­ки ці пе­ре­льо­ти під пи­та­н­ням.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.