Для ді­тей уча­сни­ків АТО –

Чем­піо­нат із ри­бо­лов­лі ор­га­ні­зо­ву­ють во­лин­ські во­лон­те­ри

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Від­бу­де­ться він у Во­ло­ди­ми­рі-Во­лин­сько­му на шту­чній во­до­ймі одно­го з мі­сце­вих під­при­єм­ців, що має на­зву «У Пав­ла». Ідея на­ле­жить во­лон­те­ру Сер­гію Се­ме­ню­ку із гро­мад­сько­го об’єд­на­н­ня «Акти­віст». Він го­во­рить, що при­ду­мав та­кий чем­піо­нат уве­че­рі, а на ранок все й ор­га­ні­зу­ва­ли. Адже ді­ти, ба­тьки яких пе­ре­бу­ва­ли чи пе­ре­бу­ва­ють у зо­ні АТО, по­тре­бу­ють біль­шої ува­ги су­спіль­ства, вла­сне, їм про­сто не­об­хі­дно біль­ше роз­ваг. На чем­пі- онат за­про­шу­ють ді­тей ві­ком до 15 ро­ків. У про­гра­мі вла­сне ри­бо­лов­ля, юшка, ри­ба­гриль, плов на во­гни­щі, ка­та­н­ня на чов­ні, стріль­ба з пнев­ма­ти­чної зброї та ін­ші ці­ка­вин­ки. Пе­ре­мож­ців че­ка­ють ме­да­лі та при­зи від спон­со­рів. Хто ви­грає кон­курс «За най­біль­шу злов­ле­ну ри­бу», отри­має ку­бок від спон­со­рів та во­лон­те­рів. За­про­шу­ють на­віть тих, хто не вміє ри­ба­ли­ти, бо бу­де ве­се­ло. Чем­піо­нат від­бу­де­ться ці­єї не­ді­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.