«До­бро­бут ва­жли­ві­ше сво­бо­ди?..»

Гер­хард ГНАУК — про те, чо­му єв­ро­пей­ці не хо­чуть за­хи­ща­ти со­ю­зни­ків від Ро­сії

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ігор САМОКИШ, «День»

Учо­ра аме­ри­кан­ська не­за­ле­жна ком­па­нія Pew Research Center опу­блі­ку­ва­ла до­слі­дже­н­ня про на­строї у во­сьми кра­ї­нах-чле­нах НАТО: Ні­меч­чи­ні, Фран­ції, Поль­щі, Ве­ли­ко­бри­та­нії, Іта­лії, Іспа­нії, а та­кож у США і Ка­на­ді. Як за­свід­чи­ло це до­слі­дже­н­ня, ре­спон­ден­ти вва­жа­ють, що Ро­сія вин­на в роз­па­лю­ван­ні кон­флі­кту в Укра­ї­ні. Крім то­го, згі­дно з цим опи­ту­ва­н­ням, біль­шість дер­жав під­три­мує на­да­н­ня Укра­ї­ні еко­но­мі­чної до­по­мо­ги. Про­те ба­га­то хто ви­сту­пає про­ти на­да­н­ня Ки­є­ву ле­таль­ної зброї. Ли­ше по­ля­ки під­три­му­ють цю ідею (50%).

Як за­зна­ча­ють ав­то­ри опи­ту­ва­н­ня, кра­ї­ни НАТО не на­ва­жу­ю­ться бра­ти участь у во­єн­но­му кон­флі­кті. Во­дно­час ба­га­то хто не­охо­че ви­сло­вив­ся про­ти Стат­ті 5 Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го до­го­во­ру, яка ви­ма­гає НАТО на­да­ти вій­сько­ву до­по­мо­гу сво­їм со­ю­зни­кам, якщо це бу­де по­трі­бно.

48% опи­та­них вва­жа­ють, що їхня дер­жа­ва має за­сто­су­ва­ти си­лу, якщо Ро­сія втру­ти­ться в сер­йо­зний кон­флікт з кра­ї­ною- чле­ном Альян­су. Але про­ти цьо­го ви­сту­па­ють 42%. Най­біль­ше ця ідея не під­три­му­є­ться в Ні­меч­чи­ні, Фран­ції та Іта­лії — 58%, 53% і 51% від­по­від­но. Ли­ше аме­ри­кан­ці і ка­над­ці ( 56% і 53%) вва­жа­ють, що їхні дер­жа­ви ма­ють вда­ти­ся до бо­йо­вих дій в ра­зі на­па­ду Ро­сії на кра­ї­ну-чле­на НАТО.

«День» звер­нув­ся до ні­ме­цько­го жур­на­лі­ста Гер­хар­да ГНАУКА з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти один пункт до­слі­дже­н­ня, згі­дно з яким єв­ро­пей­ці не хо­чуть во­ю­ва­ти за со­ю­зни­ків?

— У За­хі­дній Ні­меч­чи­ні 1980-х був ду­же ши­ро­кий рух про­ти ра­кет НАТО. Та­кі на­строї збе­ре­гли­ся і за­раз, але во­ни на­ба­га­то слаб­кі­ші. У цьо­му пи­тан­ні пе­ре­плі­та­ю­ться уро­ки ні­ме­цької істо­рії — відмова від вій­сько­во­го ми­сле­н­ня пі­сля Дру­гої сві­то­вої вій­ни. Це та­кож і від­чу­т­тя про­ви­ни за те, що Ні­меч­чи­на зро­би­ла в цій вій­ні. То­му в ні­ме­цько­му су­спіль­стві ви­ни­кає та­кий на­стрій: до­бро­бут ва­жли­ві­ше сво­бо­ди, а вій­сько­ві за­со­би за­хи­сту не­ефе­ктив­ні і не по­трі­бні.

На це та­кож впли­ває ро­сій­ська про­па­ган­да і ко­ру­пція. Що­до пря­мої про­па­ган­ди, то ка­нал Russia Today ні­ме­цько­ю­да­ле­ко не­по­пу­ляр­ний, як йо­го ан­глій­ська вер­сія в ін­ших кра­ї­нах. Ще один чин­ник — це страх пе­ред атом­ним шан­та­жем з бо­ку Ро­сії. Це — справ­ді діє.

Втім, не тре­ба за­бу­ва­ти, на­строї на­се­ле­н­ня не впли­ва­ють на ухва­ле­н­ня вій­сько­вих або по­лі­ти­чних рі­шень. Цим за­йма­ю­ться ін­ші стру­кту­ри — уря­ди. Ін­ко­ли во­ни при­йма­ють рі­ше­н­ня по­за хви­лин­ни­ми на­стро­я­ми лю­дей.

Що ж сто­су­є­ться то­го, як За­хід мо­же змі­ни­ти ці на­строї. У стру­кту­рах НАТО пра­цю­ють над цим пи­та­н­ням, вра­хо­ву­ю­чи те, що за­раз йде гі­бри­дна вій­на, яка має ін­фор­ма­цій­ну скла­до­ву. Не­що­дав­но в НАТО за­яви­ли про до­по­відь — не­пу­блі­чний до­ку­мент про те, що слід ро­би­ти на рі­зних фрон­тах. Ви­слов­лю­ю­ться ідеї про збіль­ше­н­ня мов­ле­н­ня ро­сій­сько­ю­мо­вою .

Ва­жли­во, щоб за­хі­дні лі­де­ри не під­да­ва­ли­ся на про­во­ка­ції Ро­сії. До­сі, на­віть за ду­же ри­зи­ко­ва­них об­ста­вин, кра­ї­ни За­хо­ду не да­ли се­бе спро­во­ку­ва­ти. Усі пре­кра­сно ро­зу­мі­ють, що ро­сій­ські вій­сько­ві лі­та­ки, які лі­та­ють бі­ля кор­до­нів НАТО і не ви­хо­дять на ра­діозв’язок, — ма­ють на­мір спро­во­ку­ва­ти Альянс. Це — те, що Ро­сії за­раз по­трі­бно.

Ба­га­то екс­пер­тів на За­хо­ді ві­рять, що якщо бу­де на­ступ ро­сій­ських і се­па­ра­тист­ських військ на Ма­рі­у­поль, то За­хід ав­то­ма­ти­чно по­чне по­став­ля­ти збро­ю­Укра­ї­ні. Про­те якщо цьо­го не ста­не­ться, то За­хід про­дов­жу­ва­ти­ме на­вча­н­ня укра­їн­ських вій­сько­вих, по­став­ля­ти­ме за­со­би спецзв’ яз­ку і на­да­ва­ти­ме Укра­ї­ні еко­но­мі­чну до­по­мо­гу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.