США від­прав­лять до Іра­ку 500 вій­сько­вих ін­стру­кто­рів

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма має на­мір від­пра­ви­ти до Іра­ку близь­ко 500 вій­сько­вих ін­стру­кто­рів, які по­вин­ні до­по­мог­ти вла­ді кра­ї­ни в бо­роть­бі з «Іслам­сько­ю­дер­жа­вою » (ІД). По­пов­не­н­ня має під­го­ту­ва­ти уря­до­ві війська до то­го, щоб ви­ті­сни­ти екс­тре­мі­стів із про­він­ції Ан­бар, яка слу­гує ко­ман­дним цен­тром для бо­йо­ви­ків, пи­ше The Wall Street Journal. Як на­га­дує ви­да­н­ня, остан­нє по­пов­не­н­ня від­пра­ви­ло­ся до Іра­ку в ли­сто­па­ді ми­ну­ло­го ро­ку: то­ді за на­ка­зом Оба­ми ту­ди бу­ло від­ря­дже­но близь­ко 1 тис. 500 чо­ло­ві­ків, що до­ве­ло за­галь­ну чи­сель­ність аме­ри­кан­ських ра­дни­ків, ін­стру­кто­рів і об­слу­го­ву­ю­чо­го пер­со­на­лу до 3 тис. 800. У трав­ні бо­йо­ви­кам уда­ло­ся за­хо­пи­ти сто­ли­цю­про­він­ції Ан­бар — Ра­ма­ді, що ви­кли­ка­ло кри­ти­ку стра­те­гії адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та. Но­вий план бо­роть­би з ІД має на ува­зі від­но­сно скром­не збіль­ше­н­ня аме­ри­кан­ської вій­сько­вої при­су­тно­сті в Іра­ку. Та­ким чи­ном, ймо­вір­ність за­лу­че­н­ня аме­ри­кан­ських вій­сько­вих у пря­ме про­ти­сто­я­н­ня з бо­йо­ви­ка­ми збіль­шу­є­ться: те­ро­ри­сти кон­тро­лю­ють те­ри­то­рію дов­ко­ла за­пла­но­ва­ної аме­ри­кан­ця­ми вій­сько­во-тре­ну­валь­ної ба­зи.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.