Ні­меч­чи­на ви­тра­тить 8 млрд єв­ро на но­ву си­сте­му ППО та бо­йо­ві ко­ра­блі

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Бун­де­свер пла­нує ви­тра­ти­ти май­же 8 млрд єв­ро на но­ву си­сте­му про­ти­по­ві­тря­ної обо­ро­ни (ППО) Ні­меч­чи­ни і чо­ти­ри су­ча­сні вій­сько­ві ко­ра­блі. Про це за­явив ге­не­раль­ний ін­спе­ктор бун­де­све­ру ге­не­рал Фоль­кер Ві­кер, по­ві­дом­ляє Deutsche Welle. По­став­ка ба­га­то­ці­льо­вих бо­йо­вих ко­ра­блів ко­шту­ва­ти­ме при­бли­зно 3,9 млрд єв­ро. На пер­ший з чо­ти­рьох ко­ра­блів з ко­до­во­ю­на­звою«MKS-180» очі­ку­ють не ра­ні­ше 2023 ро­ку. Мо­дуль­ні ко­ра­блі та­ко­го кла­су ма­ти­муть мо­жли­вість від­би­ва­ти во­ро­жі ата­ки під во­дою, над во­дою та у по­ві­трі. Ра­ні­ше ні­ме­цькі ЗМІ по­ві­до­ми­ли, що у бун­де­све­рі від­мо­ви­ли­ся від аме­ри­кан­ських си­стем ППО ти­пу Patriot і ви­рі­ши­ли за­мі­ни­ти їх но­во­ю­спіль­но­ю­ро­зроб­ко­ю­єв­ро­пей­ських пред­став­ництв кон­цер­ну MDBA та аме­ри­кан­ської ком­па­нії Lockheed Martin.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.