Сав­чен­ко про­дов­жи­ли арешт до 30 ве­ре­сня

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мо­сков­ський мі­ський суд за кло­по­та­н­ням Слід­чо­го ко­мі­те­ту РФ про­дов­жив тер­мін аре­шту укра­їн­ської льо­тчи­ці, на­ро­дно­го де­пу­та­та На­дії Сав­чен­ко ще на три мі­ся­ці — до 30 ве­ре­сня. Як за­явив слід­чий, тер­мін аре­шту Сав­чен­ко спли­ває 30 червня, про­те «за­вер­ши­ти по­пе­ре­днє роз­слі­ду­ва­н­ня про­тя­гом за­зна­че­но­го тер­мі­ну не­мо­жли­во», по­ві­дом­ляє УНІАН. За йо­го сло­ва­ми, Сав­чен­ко й трьом її за­хи­сни­кам не­об­хі­дно за­вер­ши­ти озна­йом­ле­н­ня з ма­те­рі­а­ла­ми кри­мі­наль­ної спра­ви, що скла­да­є­ться з 38 то­мів. Слід­чий по­ві­до­мив, що Сав­чен­ко з 2 червня по­ча­ла озна­йом­ле­н­ня з ма­те­рі­а­ла­ми спра­ви. Та­кож слід­чий за­явив, що під­ста­ви для аре­шту «не змі­ни­ли­ся й не від­па­ли», то­му він звер­нув­ся до су­ду з ви­мо­го­ю­про­дов­жи­ти тер­мін утри­ма­н­ня під вар­то­ю­до 15 мі­ся­ців — до 30 ве­ре­сня 2015 ро­ку. Цю ви­мо­гу, як і ра­ні­ше завжди в та­ких ви­пад­ках, під­три­мав про­ку­рор.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.